Loppa er sammen med Gamvik, Lebesby og Båtsfjord plukket ut som områder som trenger ekstra puff for å få fart på næringsutviklingen, og de fire kommunene får to millioner kroner hver av pengene som tildeles gjennom det regionale utviklingsprogrammet.

Vil ha trøkk

Det ble bestemt da RUP-partnerskapet i går avgjorde fordelingen av nærmere 117 millioner kroner.

– Vi vil ha mer trøkk i disse kommunene, og pengene skal ikke være noen omstillingspakke. Kommunene må sjøl komplettere egne midler, forklarer Marit Helene Pedersen som er næringssjef i Finnmark fylkeskommune.

De fire kommunene skal ikke bare prioriteres neste år. RUP-partnerskapet ønsker å prioritere disse kommunene over de neste fire år.

– Denne tildelingen forplikter, og vi ønsker å kjøre et løp over fire år for disse kommunene. Det håper vi skal være med å stimulere til utvikling, og for Loppas del er det blant annet viktig å se på hvordan man kan utvikle oppdrettsnæringen videre. Men også lokale initiativ som kvinnenettverket i Nuvsvåg er viktig å støtte, og det blir opp til kommunene å benytte tildelingen slik at det blir vekst, sier hun.

Vanskelig

Rådmann Jostein Størdal var klar over at Loppa ville få penger fra RUP, men hadde forestilt seg en tildeling på omlag en million kroner.

– To millioner kroner betyr mye for oss, men vår utfordring blir å finne midler som skal dekke vår andel, forklarer han.

Kommunen har ifølge brev til Kommunal- og regionaldepartementet kommet dårlig ut i forhold til skjønnsmidlene i Statsbudsjettet. På grunn av nedgang i folketall og gode lønnsoppgjør mener rådmannen det kan bli vanskelig å finne midler som skal bidra sammen med penger fra RUP.

– Vi har ingen realøkning i økonomien, og burde hatt halvannen million kroner til i skjønnsmidler for å kunne være fornøyd. Vi kommer dårligst ut i Finnmark, og det gjør at vi har smått med penger å kunne komplettere den regionale tildelingen, sier han.

Sterkere samarbeid

Når det gjelder tildelingen av de omlag 117 millioner kronene som RUP har hatt til fordeling, så går nær halvparten til Innovasjon Norge. De får 53,69 millioner kroner til tilskudd og risikolån. Kommunene får 36 millioner kroner, kommunale næringsfond får 9,5 millioner kroner, 14 millioner kroner skal gå til nyskaping og 12,5 millioner skal gå til infrastrukturtiltak. Der tilgodeses blant annet Naranasveien med omlag tre millioner kroner.

– Vi ønsker å forsterke kommunene som førstelinjetjeneste og gir dem både veilednings- og finansieringsansvar. Det er de som kjenner behovet i sin kommune, og da er det riktig at de skal være med å prioritere. Samtidig skal Innovasjon Norge samarbeide tett med kommunene, og vi ønsker et sterkere samarbeid for å styrke næringsutviklinga i fylket, sier Pedersen.

Vedtaket fra RUP-partnerskapet er ikke endelig. Det avgjøres 4. desember av fylkesutvalget.

Næringssjef Finnmark fylkeskommune Foto: Rune Berg