1. kandidat: Bengt Stabrun Johansen. Alder: 46 år. Yrke: Bygningsarbeider hos Harald Nilsen Entreprenør a/s. Bosted: Alta.

foto
LOVER BEDRING: Bengt Stabrun Johansen tar selvkritikk.

2. kandidat: Jørn Haga. Alder: 56 år. Yrke: Politi. Bosted: Kirkenes.

2. kandidat:  Rut Antona Olsen. Alder: 43 år. Yrke: Politiker. Bosted: Alta.

foto
formannskapet

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti med begrunnelse (til hvem, hvilken utfordring/spørsmål).Til Høyres Frank Bakke Jensen: Hva vil Høyre gjøre og hvordan vil du stemme i forhold til «Lønning-utvalgets» forslag til grunnlovsendringer som går på at nåværende § 108 blir nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer, og at nåværende § 110 blir ny § 108 i nytt kapittel E? «Lønning-utvalgets» beskrivelse av hva som legges i begrepet urfolk er ufullstendig, svært vag, til dels selvmotsigende, mangelfull og direkte feil. Man må forvente at når et utvalg foreslår at et nytt begrep - «URFOLK» - skal implementeres i den norske Grunnloven, så blir det gitt en klar, presis og entydig beskrivelse av dette ordet. Dersom ordet «urfolk» skrives inn i grunnloven, vil begrepet få en grunnlovsmessig juridisk kraft. En uklar eller uriktig beskrivelse av begrepet, vil gi en uryddig, juridisk tilstand.

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet?Et verdikonservativt sentrumsparti.

- Vi vil verne om Grunnloven.- Vi vil verne om demokratiet, medmenneskelige og kristne grunnverdier.- Vi vil legge til rette for økologiske og bærekraftige verdier.- Vi vil verne om familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling.- Vi vil arbeide for stabile samfunnsforhold ved å gi folk arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sine nettverk.- Vi vil verne enkeltmennesket mot overgrep både fra offentlige og private maktkonsentrasjoner. - Vi sier Nei til norsk medlemskap i EU.

Kystpartiet vil opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv. Kystpartiet vil styrke vernet om Grunnloven og eiendomsretten.

Kystpartiet vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta kysten og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Kystpartiet vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig utvikling og høsting.

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?- At leveringsforpliktelsene for fartøy med torsketrålkonsesjonsløyver skjerpes inn og forlanges overholdt. Dette er av stor betydning for bosetting langs kysten. Byene i Finnmark er avhengig av distriktene rundt om for å ha noen å være kraftsenter for. Uten distriktene i Finnmark vil også byene i fylket bli distrikt, for hva? Tromsø?

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

- På mange måter så blir regjeringsalternativene et valg mellom pest og kolera. Dagens regjering er på villspor i forhold til vei finansiering, eiendomskatt og arveavgift. Eu tilpassningen går alt for langt og debatten om Norges tilknytning til EU via EØS avtalen kveles. Lovnader om å fase tannhelsetjenesten under folketrygdens refusjonsordninger er ikke overholdt, og sammenslåing av politidistrikt er kun et ledd i en sentraliseringspolitikk.

- Alternativet som synes å kunne bli blå/blått kan sette deltakerloven i fare, kan svekke «råfiskloven», kan svekke hjemfallsretten og kan true sykelønnsordningen.- Det beste for Finnmark ville være et Kystparti representert på stortinget som vil kunne holde igjen en eventuell borgelig regjering på områder som truer distrikt, fylket og region.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. Et kvalifisert tips som begrunnes.

Kystpartiet vil få en oppslutning på omlag 11, - 12 % noe som forhåpentligvis er nok til en stortingsplass. Etter hvert som Finnmarks befolkning blir kjent med Kystpartiets program og hva vi står for så vil de oppdage at vi er et meget godt alternativ til mer etablerte partier. Stortingsvalget dreier seg om hvem vi som fylkets innbyggere vil ha til å representere oss i nasjonalforsamlingen, og da er det beste alternativet å finne hos Kystpartiet.Jeg oppfordrer alle til å stemme med det partiet som dekker ca 75 % av folkets viljer og ønsker for fremtiden. Det finnes et slikt parti, Kystpartiet. Hvordan kan jeg komme med slike påstander? – 90 % av befolkningen sier nei til bompenger, 74,4 % sier nei til EU, 70,4 % sier nei til EØS og vil re forhandle den, ca 60 % vil ut av Schengen avtalen, nesten 100 % vil ha bort arveavgiften i sin nåværende form, mange vil at dokumentavgiften ved kjøp av hus bare skal være til kostpris, nesten alle vi ha lavere bilrelaterte avgifter, så godt som alle vi ha tannbehandling inn under legerefusjons ordningen, alle ønsker kreftbehandlings garanti, kystpartiet sier 48 timer etter diagnose er stilt.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

- Måten statsministeren umiddelbart håndterte situasjonen etter det forferdelige som traff oss den 22. juli i 2011 har nok imponert meg mest. Å bidra til å få en hel nasjon til å stå samlet på fredelig vis i etterkant av en grusom hendelse har på en måte gledet meg. Det viser at det bor mye godt i det norske folk, og at sjøl ikke ondskap av denne type får rokke ved det. Fiskeriministerens snuoperasjon angående ilandføringsforpliktelser for trålere som innehar disse var feigt. Det har skuffet meg, og det har skuffet mange i fiskeriavhengige samfunn.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

En helhetlig distriktsprofil, en reell nordområdesatsning med fokus på infrastruktur, næringsutvikling og ekstraordinære tiltak og midler hvor ordningene i tiltakssonen Nord – Troms og Finnmark styrkes.