– Vi er inne i sluttfasen av en avtale som vil sikre Alta en av de største industrietableringene i Finnmark i nyere tid. Med ringvirkningene snakker vi om mange hundre arbeidsplasser, sier rådmann Bjørn Atle Hansen til Altaposten.

Tøff jobb

Etter det Altaposten har grunn til å tro har ordfører Geir Ove Bakken hatt en svært sentral rolle i jobben med å få fram en avtale. Det skal ha vært en usedvanlig tett og intens samhandling mellom den politiske og administrative ledelse i saken. Selv om Altaposten har kjent til hovedelementene i saken i noen dager, har partene klart å skjerme for offentlig innsyn.

– Vi har ønsket minst mulig offentlig oppmerksomhet rundt dette før hovedelementene var på plass. Nå synes det som vi har løst hovedutfordringene, understreker direktør i Volden Group AS, Håkon Volden.

Kjøper Norsalar

Avtalen som Volden-konsernet er i ferd med å sluttforhandle med Alta kommune har store dimensjoner. I utgangspunktet vil den medføre at slakterivirksomheten for selskapets virksomhet i Finnmark samles i Alta. Et helt nytt slakteri bygges opp fra grunnen på Møllenes i Kåfjord. I planene inngår et kjøp av det tidligere Norsalar-anlegget som i dag ligger brakk på Møllenes. Anlegget eies av Bjørn Arild Johansen – Alta-entreprenøren som også er stor på eiendom.

– Jeg kan bekrefte at vi har forhandlet fram en avtale med Alta kommune om salg av anlegget. Vi er også enige om pris, men det er ikke undertegnet noen kontrakt, medgir Johansen overfor Altaposten.

Etter det Altaposten erfarer vil Norsalar-bygget koste Alta kommune rundt 1,5 millioner kr.

Tett samarbeid

Avtalen innebærer at Alta kommune skal tilrettelegge og sørge for nødvendig infrastruktur på Møllenes i Kåfjord. Både vei, vann og avløp er allerede etablert. Området er også avsatt til industri, slik at oppbyggingen ikke fordrer noen ny reguleringsplan. Mye tyder imidlertid på at kommunen vil være den som kjøper Norsalar-bygget av Bjørn Arild Johansen. I neste omgang vil Alta kommune opprette en utbyggingsavtale med Volden Group AS om gjenkjøp og benyttelse av området.

– Beslutningen er tatt, men vi må ha på plass noen mindre justeringer før alt er klappet og klart. Med en god prosess bør vi være i gang med bygging i høst, fastholder direktør i Volden Group, Håkon Volden.

Ombestemte seg

Den strategiske beslutningen i styret i Volden Group gjør at Alta i framtiden vil være hovedsete for oppdrettskonsernet som i dag er etablert i fem kommuner i Finnmark. Men det har ikke vært noen selvfølge at Alta ville bli senter i konsernets virksomhet. Da Volden Group AS kjøpte opp Marine Harvest anlegg i Hammerfest med et topp moderne slakteri og ni matfisk-konsesjoner, tydet mye på at virksomhet ville bli flyttet fra Alta.

Overfor Altaposten innrømmer Håkon Volden at selskapet har stått klar til å ta spranget mot Hammerfest.

– Både politisk og administrativt nivå i Alta kommune har gjort det som er mulig for å legge forholdene til rette for oss. Det har vært så positivt at det var lett for oss å ombestemme oss med hensyn til planene vi hadde med hensyn til Hammerfest, sier Håkon Volden.

400-500 arbeidsplasser

Beslutningen som nå er tatt om å satse i Alta kan bety 400 til 500 arbeidsplasser for Alta i løpet av få år. Bare i slakteridelen kan det være snakk om over 100 direkte arbeidsplasser. I tillegg har konsernledelsen klare planer for andre sideaktiviteter ved anlegget i Kåfjord.

– Dette er arbeidsplasser som gir stor ringvirkning. Bare innen transport er det snakk om at etableringen vil generere 50 til 100 årsverk. Med ringvirkningsarbeidsplassene snakker vi fort om 400 til 500 arbeidsplasser, mener direktør Håkon Volden.

Målet for konsernet er at omsetningen i løpet av de tre neste år skal ha nådd opp i en årsomsetning på en halv milliard kr.

Foto: Odd Magne Haugen
Foto: Odd Magne Haugen