– Jeg har inntrykk av at mange kommuner foreslår hyttefelt i hytt og pine, sier Hætta som er nestleder i reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark.

I beiteområde

Han mener dette er bevisst politikk fra mange kommuners side. Deriblant Alta hvor han har et konkret eksempel å vise til i forbindelse med kommuneplanenes arealdel for 2001.

– Her foreslo Alta kommune flere hyttefelt, hvorav det ene midt på snaufjellet, midt i et reinbeiteområde. Dette burde kommunen visst ikke var mulig å gjennomføre.

– Jeg synes dette er ganske kynisk politikk, sier Hætta.

Politisk press

Hyttefeltene han snakker om gjelder 35 hytter i Stilla, utvidelse av eksisterende felt i Jotka med 15 hytter og 25 foreslåtte hytter på Nalganas. Etter innsigelser fra reindrifta som allerede hadde måttet tåle flere inngrep (anleggsveien, kraftlinjene til Sautso og 22 hytter i Jotka) i disse områdene, ble ingen av feltene utbygget. Ifølge Ulla Iren Sennesvik ved plan- og bygningsavdelingen i Alta kommune var det sterkt politisk press bak hytteforslagene, men reindrifta var ikke til å rokke. Dermed gikk saken til mekling hos fylkesmannen og deretter til miljøverndepartementet, hvor reindrifta fikk medhold.

Redusert i Suopas

Også i Suopas ble det konflikter da kommunen foreslo et hyttefelt på 14 hytter i 1991. Her kom imidlertid innsigelsene fra reindrifta for sent.

– Reindrifta godtok arealplanen, men da reguleringsplanene kom hadde de innsigelser. Men planen ble likevel gjennomført, men med redusert antall. Her var det imidlertid kulturminner som var årsaken til at det ikke ble bygget mer enn syv hytter i området, sier Ulla Iren Sennevsik.

Kvalsund «verst»

Adam K. Hætta synes ikke kommunene i Vest-Finnmark er flinke nok til å lytte til reindrifta og han sikter ikke bare til Alta kommune.

– Enkelte kommuner har hytteturisme som sitt satsingsfelt, slik som eksempelvis Kvalsund kommune hvor de har planlagt 1200 hytter i sin reviderte hytteplan, sier Hætta som mener dette er horribelt med tanke på at området sett med reindriftas øyne allerede er hardt presset.

Les mer i papirutgaven!

KRITISK: Adam K. Hætta i reindriftsforvaltningen mener storsamfunnets interesser overkjører reindrifta. (Arkivfoto) Foto: Hanne Larsen Hajdari