– Ja, dette betyr vel at jeg ikke kommer til himmelen, var den humoristiske filosoferingen til rådmann Bjørn Atle Hansen etter at han hadde presentert sitt forslag til budsjett for 2007 og økonomiplan fram til 2010. Selv om Nordlyskatedralen har høstet bred støtte i det politiske miljøet, mener rådmannen at det vil være uansvarlig av kommunen å starte bygging av prestisjeprosjektet før 2010.

– Vi foretar allerede investeringer som gir oss en gjeldsbelastning langt over smertegrensen, påpekte rådmannen.

Ikke statspenger

Kirkeforkjemperne i Alta har satt sitt håp til at Staten gjennom en rentekompensasjonsordning for nye kirkebygg. Alta er en av ti kommuner som har søkt om å komme inn under ordningen. Husbanken har allerede avgitt innstilling om hvilke kommuner som blir tilgodesett, og hvilket beløp de får kompensert.

Alta kommune har søkt om å få full rentekompensasjon for vel 50 millioner kr av de vel 80 millionene det vil koste å bygge kirka. Støtteordningen har fristet politikerne, men rådmannen mener likevel ikke at han bryter med politiske signaler.

– Kommunestyret har vært krystallklar på at vi må få kompensert rentene fullt ut, noe som jeg ser som helt urealistisk. Derfor ligger ikke Nordlyskatedralen inne i investeringsbudsjettet i denne planperioden, fastholder Bjørn Atle.

Ingen signaler

Innstillingen fra husbanken voktes som en statshemmelighet i departementet. Foreløpig vet hverken rådmannen eller noen andre om hvilke uttellinger søknaden fra Alta har gitt. Men rådmannen er likevel krystallklar på at kommunen ikke har råd til å tenke ny kirke før tidligst om fire fem år.

– Prosjekt som allerede er vedtatt eller påbegynt gjør at Alta kommune investerer langt over det en ut fra en ren økonomisk betraktning burde. Investeringstakten er så høy at vi må stramme ytterligere inn på driftsbudsjettet, forklarer rådmannen.

Ufornuftig

I rådmannens forslag går det fram at Alta kommune i 2007 vil investere for formidable 188 millioner kr. Det er over 100 millioner kr mer enn «smertegrensen» på 75 millioner kr. I neste års investeringer på 188 millioner kr ligger imidlertid såkalte «startlån» på 23 millioner kr og lån til selvkostområdet på 17 millioner kr. Selv om disse trekkes fra totalinvesteringene gjør likevel kommunen reelle investeringer som den må betale for nær det dobbelte av hva rådmannen mener ville vært innenfor fornuftige rammer.

Tøffe investeringer

Rådmann Bjørn Atle Hansen hevder imidlertid at det neste år, og delvis også i 2008, ikke er mulig å kutte vesentlig ned på investeringene. I 2009 og 2010 tar imidlertid rådmannen klare grep. Da faller investeringene til 100 millioner (2010). Av investeringene 2010 er over 50 millioner startlån og lån til selvkostområdene – investeringer som i liten grad belaster det ordinære driftsbudsjettet.

– Mitt forslag er et helt klart signal om at vi gjøre noe før vi skaper oss store økonomiske problem, er den klare meldingen fra rådmannen.

Kutter skole

For å vise at han mener alvor med advarslene velger også rådmannen å skyve ut renoveringen av øst-fløya på Alta Ungdomsskole til neste økonomiplanperiode. Dette prosjektet er kostnadsberegnet til 23 millioner kr.

I tillegg blir også flere prosjekt på investeringslista for 2007 skjøvet ett år ut i tid. Det gjelder blant annet renoveringen av BUL-hallen. Også millionene avsatt til nybygg på Alta Museum (verdensarvsenteret) har rådmannen valgt å skyve ut til neste planperiode. Begrunnelsen her er at det foreløpig ikke foreligger noen bevilgninger fra Staten som sammen med fylkeskommunen og Alta kommune skal eie verdensarvsenteret.

TAR GREP: Rådmann Bjørn Atle Hansen mener at det vil være uansvarlig økonomisk politikk å legge ei investering på 80 millioner kr til ei ny kirke på toppen av investeringsbudsjettet. Foto: Jarle Mjøen