Altaposten vil frem mot valget presentere de politiske partiene i fylket. Vi gjør oppmerksom på at vi har en egen nettpresentasjon i tillegg til presentasjonen over to sider i papiravisen. Nettpresentasjon er ment som et suplement til presentasjonen i papiravisen. Rekkefølgen i offentliggjøringen er ulik fra papir til nett.

Rødt Finnmark sine 3 toppkandidater:

1. Synnøve Thomassen, 60 år, miljøterapeut, Alta

foto
RV, kommunestyret

2. Veronicha A. Angell, 28 år, bibliotekar, Vadsø

3. Kjersti A. Madsen, 47 år, rektor, Måsøy

Synnøve er leder i Rødt Finnmark, har tidligere gjennom en årrekke representert RV (Rød Valgallianse) i kommunestyret i Alta, og har i flere perioder hatt plass i RV/Rødt sitt landsstyre. Hun har også lang fartstid som tidligere faglig tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, lokalt og på fylkesnivå. I dag leder hun i tillegg til fylkeslaget i Rødt, også Finnmark Nei til EU. Synnøve er utdanna barnehagelærer, men arbeider nå som miljøterapeut i kommunen. Hjertesaker: Internasjonal solidaritet og et fritt Palestina!

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti med begrunnelse?

– Min utfordring går til Fabrice Caline i Miljøpartiet De Grønne: Tror partiet et «snillere» marked og en «snillere» kapitalisme er mulig – i miljøets og bærekraftas navn! – all den stund man åpner for eventuell støtte til ei borgerlig, Høyre-dominert regjering etter valget, og man i sitt program unnlater å ta stilling til for eksempel vår framtidige tilknytning til EU/EØS. Partiet Høyre vil (sammen med Ap; Frp og Venstre har ikke tatt stilling) ha Norge inn i EU. EU har traktatfesta markedsliberalismen og de «fire frihetene»; fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, og tar mål av seg å bli den sterkeste økonomien globalt. Dette betyr, etter mitt skjønn, at EU sikter mot uendelig vekst og profitt. En økonomi som bygger på grådighet og rovdrift på mennesker og natur kan aldri skape global økonomisk rettferdighet og økologisk balanse. Hva verden trenger, er derfor økonomisk restrukturering, ikke reform. De Grønne ser ut til fullstendig å overse den grunnleggende økonomiske og politiske motsetninga mellom arbeid og kapital.

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt).

– Rødt arbeider for en ny politisk kurs, og for et demokratisk, sosialistisk samfunn. Rødt ligger til venstre for SV i det politiske landskapet. Lokalt kan vi likevel inngå et samarbeid med andre rød-grønne partier, og sentralt vil vi støtte ei fortsatt rød-grønn regjering – alternativet vil være så mye verre. Rødt vil inn på Tinget for å bidra til å demme opp mot høyrekreftene, og dreie politikken mot venstre. Åtte år med rød-grønn regjering har dessverre vist at høyrekrefter har dominert også denne regjeringa. Derfor trengs representanter på Stortinget som kan følge opp politiske løfter, og reise politiske krav i samarbeid med folkelige aksjoner og organisasjoner. Rødt sine folkevalgte er ikke til salgs!

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Bidra til å skape deltakende demokratiske, solidariske og livskraftige lokalsamfunn, der hensynet til mennesker, natur og miljø går foran profitt – i Finnmark, som nasjonalt og globalt.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Rødt vil beholde dagens rød-grønne regjering. Et regjeringsskifte kan fort vise seg å bli katastrofalt for både miljø, klima og for vanlige folk, med mer markedsretting, liberalisering, privatisering og sentralisering som resultat. Det vil bli fullt trøkk på fortsatt oljeutvinning, og mineralnæringa vil få fritt leide. Fiskere, bønder og reindriftsutøvere kan forvente å gå ei svært utrygg framtid i møte. Arbeidere kommer til å oppleve et økende press på faglige rettigheter, og sosial dumping vil øke i omfang. De universelle velferdsordningene blir stramma inn, og fellesskapet forvitrer. Under ei borgerlig regjering vil Forskjells-Norge få en ny vår. Rødt vil inn på Stortinget for å bidra til å hindre at det skjer!

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. Et kvalifisert tips som begrunnes.

– Pluss minus 2,5 % anses å være et nøkternt tips basert på sommerens meningsmålinger, interessen vi blir møtt med blant folk, og det faktum at partiet over tid har styrka sin posisjon i landsdelen ellers. Rødt har forøvrig svært mange dyktige tillitsvalgte landet rundt som også er del av, eller samarbeider tett med, folkeaksjoner og organisasjoner som for eksempel fagbevegelsen, og slik bidrar til å få satt viktige politiske krav på dagsorden. Dette vet folk.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

– Mest gledelig: Norges historiske veto mot EUs tredje postdirektiv; riktignok i strid med Ap-ledelsens ønske. Det kan likevel gå mot omkamp – formelle forhandlinger med EU er enda ikke igangsatt, EU vil ha Norge til å innføre direktivet tross reservasjonskrav, og både Høyre og Frp mener at det blir enkelt for ei ny regjering å trekke tilbake Norges veto. «Vi føler oss ikke bundet av det en regjering har vedtatt, men ikke effektuert. Vi vil stille oss fritt», har finanspolitisk talsperson i Frp Ketil Solvik-Olsen uttalt.

Mest skuffende: Altfor mange! Jeg tar sjansen på å nevne to:

  1. Pensjonsreformen, som stjeler pensjon fra deltidsansatte og vanlige lavtlønte arbeidere med dårlig helse og tunge jobber, og gir til de som har god helse og en jobb de gjerne blir gamle i.

  2. Deltakelsen i NATO/USA sine «out of area»-operasjoner i Afghanistan og Libya, og at vi nå er på vei inn i det som kan bli den neste, i Mali. Under den rødgrønne regjeringa har Norge satt rekord i krigføring i andre land. Rødt vil inn på Stortinget fordi det norske folk trenger et fredsparti!

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

– Rødt mener at lokal råderett over ressursene gjennom økt folkelig og demokratisk innflytelse, en framtidsretta og miljøvennlig industri- og næringsutvikling, samt god infrastruktur og gode velferdsordninger som grunnlag for arbeid, verdiskaping og bosetting er et Columbi egg av en vinnersak for Finnmark.

Isolert kan leveringsplikten innen fiskeriene bli en mulig avgjørende valgsak denne gangen. En annen slik potensiell sak kan bli den hasardiøse mineralstrategien regjeringa la fram i vår. Jeg nærer imidlertid en viss frykt for at kravet om strukturutredning kopla mot kravet om sykehus til Alta, kan bli utslagsgivende. Riktignok er gode helsetilbud der folk bor en viktig sak også for Rødt, men i høstens stortingsvalg er det saker som langt overskygger sykehusstrukturen i Finnmark som står på spill. For folk i nord dreier valget seg om først og fremst om hvorvidt det skal gå mot ei nykolonisering av nordområdene, eller om landsdelen er liv laga. For Rødt er svaret enkelt: Nord-Norge – ikke til salgs!