Det mener advokaten til Alta Kraftlag, Kaare Oftedal, som i sin prosedyre bestred saksøkernes påstander i sin helhet. Han påsto klienten sin frifunnet, og at kraftlaget måtte bli tilkjent saksomkostninger.

Alta Kraftlag sitt syn i saken, slik de ble lagt fram av Oftedal, er i korthet at Alta Kraftlag er stiftet som et samvirkelag, og at Handelsdepartementet med bindende virkning har avgjort at laget faller utenfor aksjelovens virkeområde. Han viste også til at departementets avgjørelse ikke kan overprøves av domstolene.

Irrelevant

Alta Kraftlag bestrider derfor at det, etter at departementets avgjørelse falt, har skjedd en faktisk utvikling som tilsier at departementet ville kommet til en annen konklusjon dersom avgjørelsen hadde vært truffet i dag.

Oftedal mener videre at eventuelle faktiske endringer uansett vil være irrelevante for bedømmelsen av kraftlagets selskapsrettslige status. Overgang til en annen selskapsform forutsetter at laget oppløses etter reglene for samvirkelag, og nystiftes etter reglene til for eksempel et aksjeselskap. Det har ikke skjedd, blir det framholdt i retten.

Intet grunnlag

Advokaten konkluderer således med at Alta Kraftlag stadig er et samvirkelag, som reguleres av lagets vedtekter og alminnelige samvirkerettslige prinsipper. Aksjeloven og aksjerettslige prinsipper er uten anvendelse for Alta Kraftlag, hevdes det, og saksøkerens krav har intet grunnlag i lagets vedtekter, eller alminnelige samvirkerettslige prinsipper, og må derfor i sin helhet forkastes.