Følger ikke nasjonal gjenåpning, innfører lokal koronaforskrift

Formannskapet bestemte seg for at Alta skal holde seg på samme nivå som i dag – «nivå 2» – med noen ekstra tiltak.

Formannskapet i Alta kommune møttes 16. juni for å diskutere koronasituasjonen og lokal forskrift.  Foto: Skjermdump

nyheter

Formannskapet i Alta kommune møttes onsdag klokka 10 for å diskutere og gjøre sine vurderinger rundt en foreslått lokal forskrift. Denne kom på bordet etter det siste smitteutbruddet i Alta kommune.

Se den pågående pressekonferansen på Alta kommunes facebookside (ekstern lenke).

Ordføreren innledet formannskapsmøtet.

– Status er 20 i isolasjon, rundt 250 personer i karantene. Så kommer ventekarantene i tillegg til det. Vi er på tiltaksnivå 3 og har vært det en stund. Dette fordi vi har hatt 33 nye de siste to uker. Det er et høyt tall, totalt.

Noen har gått ut av isolasjon, derfor er det «bare» 20 igjen.

Les hele forskriften nederst

– Situasjonen i går er at vi fikk tre nye. Vi kan ikke utelukke at det er en ny smitteklynge, og at det dermed er et nytt utbrudd, sier Nielsen.

Håpet er at man finner en link til de tre tidligere utbruddene, at ikke dette er et eget, nytt utbrudd.


25 elever og tre kontaktlærere satt i karantene etter positiv test

Mistenker smitteklynge og et fjerde utbrudd i Alta.


Anbefalt at Alta holdes på nivå 2

Ordføreren forteller at noen fortsatt venter for lenge med å teste seg.

– Selv om de fleste er flinke så har vi fortsatt folk som går rundt med symptomer i dagevis uten å teste seg. Når folk venter med å teste seg, så får utbruddet «leve» mye lengre. Derfor hadde vi et behov for å si ifra. Vi kan ikke gå mot den åpne sommeren vi hadde håpet på - og kan dermed ikke følge den nasjonale åpningen med trinn 3 i morgen, sa ordføreren.

Anbefalingen fra kommuneoverlegene er nettopp dette, å ikke følge den nasjonale gjenåpningen men i stedet holde seg på nivå 2.

– Planen er at vi skal ha en drøfting med formannskapet på tirsdag. Situasjonen er fortsatt usikker, sa Nielsen.

Hun la til at det rulles ut et SMS-system nå, slik at folk enklere skal kunne melde seg til testing.

– Det gjøres en stor jobb rundt dette i dag, sier hun.


– Straks er det all-in eller all-out for oss

Altaturneringen, Alta Live og andre arrangement henger i en tynn tråd om ikke smittesituasjonen i Alta bedrer seg.


Fire klynger

Kommuneoverlege Peder Halvorsen fikk deretter ordet.

– Vi har nå fire smitteklynger. Om vi klarer å knytte den siste til en av de tre forrige er uvisst. Antallet nye tilfeller holder seg stabilt, sa Halvorsen.

Nå er det ikke mulig å knytte smitten til private sammenkomster lenger.

– FHI sier at om vi skal prøve å ta det smittenivået ned, så må vi ha tiltak. FHI mener vi først og fremst bør håndtere det med målrettet smittesporing, testing og karantene - pluss at vi ikke kan delta på det neste nivået i gjenåpningsplanen, sa Halvorsen.

– Dette innebærer videreføring av nasjonale regelverket vi har nå - men som vi må vedta (i form av en lokal forskrift, red. anm) når resten av landet åpner mer opp.

Vurderte ekstra innstramming

Jan Martin Rishaug (Sp) mener det må strammes såpass inn at vi får ned antallet nye smittede, i stedet for at nivået på nye smittede «holder seg stabilt».

– Vi ønsker ikke enkeltdrypp med tilfeller, da kan det smelle. Kanskje burde vi stramme ekstra inn i forhold til det vi har hatt tidligere. For vi får inn smitte selv om vi har ligget på nivå med nasjonale retningslinjer. Jeg har litt lyst til å stramme ytterligere inn. Jeg ønsker ikke at vi skal gå sommeren i møte med et smittepress slik at vårt system skal bli enda mer sprengt, sa Rishaug og fikk støtte fra partifelle Knut Erik Hammari.

Alex Bjørkmann (H) sa seg også tildels enig, men påpekte at vi med økt vaksineringsgrad automatisk vil få en bedring i situasjonen.

Tine Klevstad (Krf) påpekte at skoleavslutningene er nå, og ba om en tilbakemelding om presisering rundt dette. Her er det ifølge kommuneoverlegen sendt ut god informasjon til skolene.

Det kom og spørsmål om sommerskolen fra Knut Erik Hammari (Sp) med spørsmål om denne kunne rammes av koronatiltak, og her ga rådmann Bjørn-Atle Hansen uttrykk for at det sitter veldig langt inne å ikke gjennomføre denne.

– Dette er for mange premien til ungene for innsatsen de har gjort, sa Hansen, og fikk gehør hos politikerne.


Ble nedringt etter bønn om koronatesting

Både Altaturnering, Alta Live og kommunens sommerskole kan havne i trøbbel om vi ikke får bukt med smittespredningen, advarer ordføreren.


Anbefaler ikke reising

Sp-Hammari påpekte at det akkurat vært arrangert fotballcup – Kivijervi cup – og ville vite om det er kommet smitte som følge av dette arrangementet, samt hvilke tanker man har om turneringer som kommer framover.

– Vi har anbefalt å ikke reise mellom kommunene for å spille fotball. Det er stor forskjell mellom kommunene, og akkurat nå er det stort smittetrykk i Alta. Klarer vi ikke å slå utbruddet lenger ned enn i dag, så kan vi fortsatt ha lokale turneringer om vi gjør det på en ordentlig måte. Men vi ønsker å komme oss så langt ned at vi kan gjennomføre det som skal gjennomføres i august (Altaturneringen, red. anm), sa kommuneoverlegen.

– Arrangørene er veldig opptatt av at det skal være trygt og godt, og de ønsker å skape aktivitet for innbyggerne og andre som ønsker å komme, sa ordfører Nielsen.

Overbelastet kommune

Anita Håkegård Pedersen (uavh) etterspurte status for vaksineringsjobben i kommunen. Her fikk rådmannen ordet og ga uttrykk for en stor frustrasjon:

– Vi fikk et rundskriv i går fra Helsedirektoratet med forventninger til kommunene. Her skal vi inn med økte ressurser på alle områder. Jeg lurer mange gang på hvilken virkelighetsforståelse man har i departementet. Det er så virkelighetsfjernt det som kommer fra departementet at det er vanskelig å forholde seg til. Vi sliter med kapasiteten på smittesporing, testing og ikke minst for å sette alle vaksinene. Vi må omdisponere rubbel og bit av ressurser allerede. Når vi da får beskjed om å styrke alle områder - skolehelsetjeneste, rus og psykiatri og så videre, og på toppen av det kommer intervallene mellom første og andre vaksinedose... Noen skal jo håndtere dette ut i kommunene, sa Bjørn-Atle Hansen.

Grunnet et varslet fall i antall vaksiner til Norge, vil det bli færre vaksinerte enn man hadde sett for seg i sommer. Kommunen må likevel planlegge for at det kommer mer.

– Vi planlegger at vi skal kunne håndtere det vi får (av vaksiner, red. anm), men det er utfordrende når det er så uforutsigbart. De urealistiske forventningene til hva kommune er likevel det vanskeligste nå. Vi er på bristepunktet i forhold til å håndtere alle oppgavene vi får, sa rådmannen.

Enstemmig vedtatt

Da debatten og spørsmålene var avrundet, stemte formannskapet over hva som skal skje i tiden framover.

– Et alternativ er å gå for denne forskriften, med klart signal at om det for eksempel blir mange nye smittede rundt utbruddet i Rafsbotn - og at dette ikke kan knyttes til andre utbrudd - da kan kommuneoverlegen gjøre hastevedtak om å redusere antall på sosiale forekomster i private hjem til fem, foreslo ordfører Nielsen.

– Formannskapet kan også møtes raskt om behovet kommer, la hun til før hun foreslo at formannskapet vedtar den nye lokale forskriften.

Formannskapet gikk enstemmig inn for denne.

Slik er den nye lokale forskriften

Ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alta kommune, Troms- og Finnmark.

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Alta kommune 16. juni 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1. Formål Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARSCoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde Forskriften gjelder i Alta kommune.

§ 3. Antallsbegrensinger på private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn ti gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Det er unntak for de som har fått første vaksinedose (fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen) og for fullvaksinerte.

Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller sin bolig/fritidsbolig el lign til rådighet. Den som er arrangør skal

a) opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer

b) sørge for god tilgang til håndhygiene

c) sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

d) ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing jf. covid-19-forskriften §13d)

Som privat sammenkomst i boliger i denne sammenhengen regnes

- sammenkomster for familie, venner og bekjente

- sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20. Videre kan barn i samme kohort i barnehage eller barneskole møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

§ 4 Antallsbegrensninger på private sammenkomster på offentlig sted Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, er det ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere, jf. covid-19-forskriften § 13. Med offentlig sted menes lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut; inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Den som er arrangør skal

a) Opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer

b) sørge for god tilgang til håndhygiene

c) sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

d) ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing jf. covid-19-forskriften §13d)

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20. Videre kan barn i samme kohort i barnehage eller barneskole møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

På serveringssteder tillates private sammenkomster med inntil 20 deltakere. For andre typer arrangementer på offentlig sted gjelder bestemmelsene i forskriftens §5.

§ 5 Definisjon av arrangement Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver

c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon

e. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster

a. med 20 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten

b. kun for medlemmer av samme husstand.

§ 6. Antall personer som kan være til stede på et arrangement Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 50 personer på innendørs arrangement, men likevel

1. 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

2. 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

b. 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

§ 7. Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

§ 8. Krav til avstand på arrangementer Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for

a. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

b. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

c. personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene

e. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen

f. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning

g. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder

h. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse

i. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.


§ 9. Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

§ 10. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares

§ 11. Ansvar Alta kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring Forskriften trer i kraft fra og med onsdag 16.juni 2021 kl.1800, og gjelder til og med tirsdag 22. juni 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. Denne forskriften er en endring av forskrift av 19.juni 2021.