Ny lokal smittevernsforskrift

Begrensninger i antall deltakere på private sammenkomster både på offentlig sted og i private hjem/fritidsboliger i Alta kommune.

Formannskapet i Alta kommune har vedtatt ny midlertidig lokal smittevernsforskrift.  Foto: Astrid Krogh/Alta kommune

nyheter

Formannskapet har enstemmig vedtatt ny lokal forskrift som gir begrensninger i antall deltakere ved private sammenkomster i private hjem og fritidsboliger så vel som på offentlig sted i Alta kommune, etter Smittevernloven §4-1. Dette skriver Alta kommune i en pressemelding.

Se hele forskriften nederst i artikkelen.

Det ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere i kommunen.

Kommuneoverlegene har anbefalt vedtak om forskrift og her er et utdrag av deres begrunnelse:

«Erfaringen vi har til nå, viser at smittespredningen i hovedsak skjer innendørs, på fester. Smittesporing viser også at det er veldig vanskelig å få oversikt over hvem som har vært med på disse festene. Ut fra en vurdering av forholdsmessighet og nødvendighet, vil derfor et forbud mot uorganiserte fester være det mest effektive for å slå ned smitten.

Administrasjonen konstaterer at de generelle anbefalingene om å følge smittevernregler og tidligere forskrifter med anbefalinger ikke har fungert i tilstrekkelig grad. Mange venter for lenge med å teste seg, og tar ikke nok hensyn til symptomer de har. Dermed sprer smitten seg raskt, og det er nå muterte virusvarianter som avdekkes blant de smittede. Det kan likevel være mulig å begrense videre smitte hvis vi handler raskt.

Når det gjelder varighet, vurderes det som nødvendig å la fest-forbudet virke over to helger, for å oppnå ønsket effekt. Formannskapet vil da vurdere forskriften på nytt om 14 dager.»

Alta kommune skriver at vurderingen er gjort ut fra situasjonen slik den er onsdag 9. juni.

– De siste 2 ukene er det påvist 22 tilfeller av covid-19, hvorav 15 de siste 7 dagene. Ca. 200 personer er satt i karantene. Alta kommune er nå på risikonivå 3 i Folkehelseinstituttets risikoklassifisering. På dette nivået er smitten økende, det er fare for rask akselerasjon av smitten, og kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Det er nå igjen oppstått en smittesituasjon i Alta som gjør at Kommuneoverlegen vurderer det som nødvendig å innføre tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene.

Les hele den lokale forskriften her:

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Alta kommune 26. mai 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Alta kommune

§3. Antallsbegrensinger på private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn ti gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Det er unntak for de som har fått første vaksinedose (fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen) og for fullvaksinerte.

Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller sin bolig til rådighet.

Den som er arrangør skal

  1. opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer
  2. sørge for god tilgang til håndhygiene
  3. sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand
  4. ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing jf. covid-19-forskriften §13d)

Som privat sammenkomst i boliger i denne sammenhengen regnes

  • sammenkomster for familie, venner og bekjente
  • sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20. Videre kan barn i samme kohort i barnehage eller barneskole møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

§4 Antallsbegrensninger på private sammenkomster på offentlig sted

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, er det ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere, jf. covid-19-forskriften §13.

Med offentlig sted menes lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut; inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Den som er arrangør skal:

  1. Opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer
  2. sørge for god tilgang til håndhygiene
  3. sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand
  4. ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing jf. covid-19-forskriften §13d)

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20. Videre kan barn i samme kohort i barnehage eller barneskole møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

På serveringssteder tillates private sammenkomster med inntil 20 deltakere.

For andre typer arrangementer på offentlig sted gjelder bestemmelsene i covid-19-forskriften.

§ 5. Ansvar

Alta kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med onsdag 9.juni 2021 kl.18.00 og gjelder til og med onsdag 22. juni 2021 kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften