Denne forskriften gjelder fra midnatt

nyheter

Etter stemmegivningen i Formannskapet ble den lokale forskriften som gjelder fra midnatt 26. mai som følger:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alta kommune, Troms- og Finnmark.

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Alta kommune 26. mai 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARSCoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Alta kommune

§3. Antallsbegrensinger på arrangement

Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk tilstede enn:

a) Private sammenkomster:

20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § Covid-19 forskriftens § 13 første ledd bokstav e, likevel slik at barn i samme kohort i 3 barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b) Øvrige arrangement jfr. covid-19-forskriften § 13 a – d:

20 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel:

1) 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

2) 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

3) 100 personer på utendørs arrangement

§ 4. Ansvar

Alta kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 6. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med onsdag 26. mai 2021 kl. 24:00 og gjelder til og med onsdag 2. juni 2021 kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.