Nå er det forbudt å ha fest med mer enn fem gjester, truer med bøter

Formannskapet i Alta kommune møttes fredag.  Foto: Skjermdump

nyheter

Formannskapet i Alta kommune møttes fredag klokka 15 for å diskutere smittesituasjonen i Alta, og de omkringliggende kommunene. Ordfører Monica Nielsen (Ap) innledet med å poengterer at situasjonen er alvorlig, og at de neste dagene blir avgjørende for å slå ned de to smitteutbruddene som nå er i Alta.


Vurderer forbud mot sammenkomster med mer enn fem gjester

Formannskapet i Alta skal i ettermiddag vedta lokal forskrift for Alta, etter de siste koronautbruddene.


– Vi trenger tiltak som kan bidra til å red smittespredningen og sørge for at vi får kontroll i kommunen, sa Nielsen.

Bøter

Ønsket var å vedta en lokal forskrift, som straffes med bøter om de brytes. Forskriften innebærer blant annet at det fram til og med kommende onsdag 26. mai blir forbudt å ha sammenkomster i private hjem eller i det offentlige rom, der det er mer enn fem gjester – unntatt er eventuelle husstandsmedlemmer, fullvaksinerte og personer som har én vaksinedose som er satt i løpet av de siste 3 til 15 uker.


Oppdatert fredag morgen:

Fire nye smittede i Alta. Knyttes mot utbrudd i Hammerfest

To barnehager berørt av utbruddet. Kommunen ber alle som har vært i Hammerfest de siste to helger om å ta forholdsregler.


– Det kan straffes med bøter om forskriften brytes, poengterte Nielsen for formannskapet.

– Dette er sendt til politikontakten vår, hvor vi har redegjort for forskriften. Politiet er kjent med dette og følger opp så godt de kan, la rådmann Bjørn Atle Hansen til.En rekke arrangement og samlinger innendørs og utendørs må avlyses eller utsettes. Unntaket er:

  • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.
  • Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.
  • Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.


Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Det er likevel tillatt å organisere:

  • Idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge til og med 10. klassetrinn, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
  • Idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil fem personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Politikerne i formannskapet sa seg uten unntak enig i å innføre den lokale forskriften for en periode fram til og med onsdag. Formannskapet vil møtes igjen før det, for å ta stilling til en eventuell forlengelse.

Slik er hele vedtaket

Med hjemmel i Smittevernloven §4-1, 1.avsnitt, bokstav a), gjør Formannskapet i Alta kommune følgende vedtak:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alta kommune, Troms- og Finnmark. Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Alta kommune 21. mai 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1. Formål Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARSCoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde Forskriften gjelder i Alta kommune

§3. Antallsbegrensinger på private sammenkomster Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Eneste unntak er for de som har fått 1. vaksinedose (fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen) og for fullvaksinerte. Den som er arrangør for sammenkomster skal:

a)opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer

b)sørge for god tilgang til håndhygiene

c)sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

d)ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6 c)

Som privat sammenkomst i boliger i denne sammenhengen regnes

-sammenkomster for familie, venner og bekjente

-sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20.

§ 4. Forbud mot arrangementer Alle arrangementer og samlinger, innen og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes, med unntak av:

a.Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.

b.Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.

c.Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

d.Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er likevel tillatt å organisere:

•Idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge til og med 10. klassetrinn, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.

•Idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil fem personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.

§ 5. Ansvar Alta kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7. Ikrafttredelse, varighet og endring Forskriften trer i kraft fra og med fredag 21. mai 2021 kl. 18.00 og gjelder til og med onsdag 26. mai 2021 kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.