Flere kommuner vurderer utmeldelse:

Porsanger på vei ut av selskapet

Kautokeino og Hammerfest har utsatt avgjørelsen om de skal legge revisjonstjenestene ut på anbud.

Porsanger-ordfører Aina Borch har påpekt viktigheten av å sikre kompetansearbeidsplassene i Vefik og et lokalt selskap. I torsdagens kommunestyre i Porsanger kan vedtaket bli å melde Porsanger ut av Vefik.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Det er opp til eierne selv å bestemme om dette er kompetansearbeidsplasser de ønsker å bevare og beholde i Finnmark, sier revisjonssjef Aud Opgård.


Hevder lovpålagt taushet ble brutt i Vefik-møte, ble sladdet i protokollen

Vefik-sjef Aud Opgårds oppgjør med hennes tidligere ansatte hevdes å være brudd på lovpålagt taushet.


På vei ut

Kontrollutvalget i Porsanger har med fire mot én stemme anbefalt kommunestyret å vedta kjøp av revisjonstjenester fra et annet selskap enn Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Saken behandles i kommunestyret i Porsanger 6. mai.

– Det er kontrollutvalget som innstiller i saken, og det er opp til kommunestyret å beslutte om Porsanger kommune skal ut på anbud med revisjonsordningen. Ut over dette har jeg ingen kommentar nå, sier ordfører i Porsanger, Aina Borch.


Godtar ikke prisøkning, men vil ikke forlate revisjonsselskap ennå

– Har merket oss at Alta ikke betaler økningen.


Hun var inntil 2021 leder av Vefiks høyeste organ, representantskapet, men er per i dag ikke i noen posisjoner i selskapet. Borch var sentral da Alta kommune forsøkte å få satt inn Torfinn Reginiussen som styreleder i selskapet, i et forsøk på rydde opp i selskapet og få det på rett kurs. I stedet medvirket Borch til at Tor Otto Gamst fra Hammerfest ble styreleder etter kampvotering i representantskapsmøte høsten 2019.

Det har vært et uttalt politisk mål fra Alta kommune å sikre de rundt 20 kompetansearbeidsplassene i Vefik, de fleste ved hovedkontoret i Alta.


Stoppet ryddegutt – i front for å gå ut av Vefik

Porsanger-ordfører hevder hun etter beste evne har forsøkt å skape ro i Vefik.


Ikke levert

Vefik har fått godkjent karakter hos kommunene for leveranse av regnskapsrevisjon, men har ikke klart å levere på forvaltningsrevisjon til kommunene. Denne tjenesten betegnes som kommunenes riksrevisjon, og er en sikkerhet for at administrasjon følger opp politiske vedtak, og at kommunen driver tjenestene i henhold til lov og regelverk. Bakgrunnen for at Porsanger nå er et steg fra å gå ut i markedet å kjøpe tjenestene fra andre enn det lokale interkommunale selskapet er nettopp manlende leveranse på forvaltningsrevisjon, samt betydelig økte kostnader for eierkommunene.

I kontrollutvalget i Porsanger satte Nils Gunnar Korsvik fram forslag hvor kommunestyret anbefales å videreføre dagens system med interkommunalt samarbeid gjennom interkommunalt selskap. Forslaget ble forkastet med fire mot en stemme.


Krisemøte i VEFIK mandag:

– Kautokeino har ikke lenger råd til å sponse VEFIK

Ordføreren hevder at Kautokeino betaler dyrt for tjeneste de ikke får levert.


Kautokeino på vei ut?

I Kautokeino har politikerne over flere år reagert på at bestilte forvaltningsrapporter ikke leveres. I protokollen fra siste møte i kommunens kontrollutvalg heter det:

«Revisjonssjefen ga til kjenne at Kautokeino har blitt særdeles skadelidende av manglende leveranser. Revisjonssjefen opplyste som årsak til sene leveranser at kontrollutvalg har bestilt altfor store og omfattende forvaltningsrevisjoner. Revisjonssjefen opplyste videre at Vefik IKS har gjennom sitt budsjettvedtak tildelt Kautokeino kommune en samlet timeressurs på 444 timer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Da noen kommunestyrer ikke har godtatt selskapets budsjetterte kostnader vedrørende egen kommune, må Vefik IKS justere sitt budsjett i april d.å., og timerammer justeres tilsvarende.»


Kompetansebedrift i krise:

Kun Alta stemte for at Torfinn Reginiussen skulle settes til ryddejobb i Vefik IKS

Kaoset i Vefik IKS fortsetter etter eiermøtet mandag.


Kontrollutvalgets innstilling i saken om mulig utmeldelse av Vefik ble enstemmig godkjent. Her heter det at «Kontrollutvalget behandler sak til kommunestyret om revurdering av någjeldende revisjonsordning for Kautokeino kommune i utvalgets møte i september/oktober 2021.»

Også Hammerfest kommune er i en prosess hvor det vurderes om kommunen skal fortsette i Vefik, eller gå ut og få tjenestene levert av andre. Også her er avgjørelsen utsatt i påvente av hvilke endringer som gjøres i selskapet, og hvorvidt kommunen kan forsvare de økte kostnadene som har påløpt de senere år.

Usikker framtid

På bakgrunn av den langvarige uroen i og rundt Vefik, og at kommuner har meldt seg ut og nye vurderer det samme, har vi bedt revisjonsjef Aud Opgård gi sin vurdering av selskapets nå-situasjon og framtidsutsikter.

Revisjonssjef Aud Opgård i Vefik peker på eierkommunene og sier at de avgjør framtiden til selskapet.  Foto: Jarle Mjøen

– Hva er situasjonen for Vefik per i dag? Er rammebetingelsene for stabil framtidig drift på plass?

– Dette er ikke forhold som jeg som daglig leder eller styret kan svare på. Det er opp til eierne selv å bestemme om dette er kompetansearbeidsplasser de ønsker å bevare og beholde i Finnmark.

– Hva vil det bety for Vefik dersom Porsanger følger opp kontrollutvalgets anbefaling og går ut av Vefik?

– Dette kan ikke vi spekulere i, og det er opp til Porsanger kommune om de ønsker å beholde og bevare denne kompetansen i Porsanger og Finnmark

– Kautokeino har kommet dårlig ut og fått levert lite av det kommunen har betalt for, er det aktuelt for Vefik å tilbakebetale Kautokeino for ikke leverte rapporter?

– Kautokeino har ikke fått lite, og vi har to rapporter under arbeid som blir levert 1. halvår, samt at de fikk en rapport i mai i 2020. Jeg har hele tiden hevdet at vi er forsinket, men at Kautokeino får det de skal ha, det vil si fire rapporter i en fire års periode. For 2021 har vi satt opp faste timer til hver enkelt kommune. Det er slik at ressurser i selskapet bestemmes ut fra hva eierne er villig til å betale, og ingen kan få flere timer enn det som faktisk er ansatte i selskapet. Dette er et forhold som sekretariatet ikke klarer å forholde seg til, og skaper en forventning hos kontrollutvalgene som verken vi eller andre selskaper ikke kan innfri.

– Er styret i Vefik orientert om situasjonen rundt Kautokeino og Porsangers mulige utmeldelse? Har Vefik per i dag et godkjent budsjett for 2021?

– Styret er godt kjent med hva som skjer i eierkommuner. Representantskapet i Vefik IKS har enstemmig vedtatt budsjett for 2021 på møtet 26. august 2020.