Krever at fylket dropper nytt ruteforslag

Loppa formannskap ber om at dagens rutetilbud bevares.

Forslaget om ny rute for hurtigbåter skaper sterke reaksjoner ii Loppa.  Foto: Lars Engerengen, TFFK-

nyheter

Formannskapet hadde møte fredag om Fylkesrådets vedtak om innsparingstiltak i kollektivtrafikken. Reaksjonen er sterke, ikke minst i Loppa.

Avhengig av LoppaXpressen

– Det må poengteres at Loppa kommune er et veiløst samfunn og bør prioriteres i forbindelse med sjøbasert kommunikasjon. Distriktene i kommunen er avhengig av LoppaXpressen for leveranse av varer og post, da dette er en tjeneste som ikke kan leveres gjennom fergetilbudet. Lopphavet er i tillegg stort og værhardt, og det er ikke mulig for mindre båter å foreta lengere reiser, heter det i vedtaket fra formannskapet.

De forventer likebehandling.

– Formannskapet viser til at innbyggerne i Loppa skal likestilles med de øvrige kommunene i fylket når det gjelder kollektivtilbud. Det vises også til målene i regional transportplan om at transport som system skal fremme bolyst, næringsliv, innovasjon og miljø og at det skal være sikkert, effektiv, forutsigbart og dekke både befolkningens og næringslivets behov, heter det i vedtaket.

Kort tidsfrist

De reagerer sterkt på den korte tidsfristen kommunen har fått på å samle inn innspill fra befolkningen og lag og foreninger i forkant av denne responsen.

–  I saker som dette er det viktig at kommunens svar reflekterer samfunnets ønsker og behov, noe som blir vanskeligere å gjøre med troverdighet gjennom en så kort frist, heter det i vedtaket. Kollektivtilbudet som leveres i dag anses som et absolutt minimumstilbud, er den krystallklare beskjeden fra formannskapet.

Rammer reiselivet

Reiselivet i Loppa har vist seg å ha potensial. Nå frykter Loppa-politikerne konsekvensene for næringen

– Reduksjonen som kommer frem i vedtaket, vil uten tvil medbringe en stor negativ innvirkning og kan potensielt føre til at vi heller ser en nedgang innen reiselivsnæringen, mener formannskapet.De frykter også at utsiktene til å snu folketallsutviklingen legges i grus.

Klar beskjed allerede i 2019

De minner også om tilsvarende sak fra 2019. Da hadde Loppa følgende tilbakemeldinger, som gjentas her:

Tiltak 1. Kutte LoppaXpressens anløp av Segelvik (kvænangsruta erstatter)

Loppa formannskap kan ikke godta kutt i ruten til Segelvik. Det er ikke et godt argument at innbyggerne ivaretas av Kvænangsruta. Kvænangsruta fungerer ikke som en fullgod erstatning da befolkningen ikke får mulighet å besøke sitt kommunesenter en gang i uken og den ikke innebærer samme muligheter for bilfrakt. Reinbeitedistrikt 32 er avhengig av Segelvik-ruten for å opprettholde deres drift da de har behov for frakt av kjøretøy og gods. Loppa kommune har derfor behov for at det blir opprettet sommerrute til Segelvik.

Tiltak 2. Kutte LoppaXpressens anløp av Sør-Tverrfjord (beholder fergeanløp)

Loppa formannskap kan ikke godta kutt i ruten til Sør-Tverrfjord. Vi er avhengig av ruten grunnet levering av post, gods til matvarebutikken og driften til Cermaq. Kutt i denne ruten vil få store konsekvenser for næringsutvikling for både Sandland og Sør-Tverrfjord. Slik det er i dag kan ikke fergen som går mellom Øksfjord og Sør-Tverrfjord ta matvarer med seg. Dersom varene skal fraktes med LoppaXpressen til Sandland må varene også transporteres fra Sandland til Sør-Tverrfjord over den meste rasutsatte vegen i kommunen.

Tiltak 3. Kutte LoppaXpressens anløp av Nuvsvåg (beholder fergeanløp)

Loppa formannskap godtar ikke kutt i ruten til Nuvsvåg. Slik vi ser det er det vanskelig å ta bort denne ruten uten å justere andre ruter for å sikre korrespondanse.  Dagens rute er viktig for tilgang til sykehuset i Hammerfest samt arbeidspendling. Fjernes ruten er det ikke mulig å reise til Hammerfest sykehus tur/retur samme dag. Dersom ruten kuttes må det gjøres endringer i fergeavgangen eller LoppaXpressens avganger slik at man kan reise tur/retur Nuvsvåg-Hammerfest samme dag.