– Må legge ned to skoler for å bygge ut Saga skole

– Større overkapasitet i vest enn i øst, selv etter Saga-utbygging, kontrer Venstre.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen med klar beskjed til ordfører Monica Nielsen og de øvrige i kommunestyret; skal Saga skole bygges ut til to-paralleller må en til to skoler i øst legges ned.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kommunestyret skal tirsdag ta stilling til hvordan den prekære plassmangelen skal løses på kort og lang sikt. Rådmann Bjørn-Atle Hansen advarer politikerne mot å vurdere å bygge seg ut av krisen.

«For det første har vi mye ledig kapasitet samlet sett ved Altas skoler. For det andre vil det påføre kommunen store kostnader i en økonomisk vanskelig situasjon, kostnader som kan unngås. Ved de andre skolene på østsiden er det ledig kapasitet på opp mot 200 elever. En utbygging i Saga kan derfor ikke gjennomføres uten at en til to andre skoler på østsiden legges ned», skriver rådmannen i saksframlegget.

– Kan beholde alle skolene

Venstre har over år hatt rollen som kommunens kritiske røst mot en administrasjon som har gått i front for en skolestruktur basert på en kraftig reduksjon av skoler med en sentralisering i bunn. Med Venstres innsats har nærskoleprinsippet overlevd, og da i allianse med Senterpartiet og halve Ap. Nå henter rådmannen riset bak speilet ved å be støttespillerne for en utbygging av Saga skole velge mellom en slik løsning og nedlegging av en til to skoler i øst, da enten Kaiskuru eller Elvebakken, eller begge.

– Vi ønsker å bygge ut Saga skole til to-paralleller skole uten å legge ned verken Kaiskuru eller Elvebakken. Tallene fra statistisk sentralbyrå over årsklassene fra null år til skolealder viser at det er elever nok til to paralleller ved Saga og én parallell ved både Elvebakken og Kaiskuru. Med en slik organisering vil faktisk overkapasiteten på vestsiden sammenlignet med østsiden være større, forutsatt dagens antall klasser. Og det er ingen som snakker om skolenedleggelse i vest, sier Venstres gruppeleder, Trine Noodt.

I hennes modell vil dagens fem klasser i øst reduseres til fire, to i Saga, én på Elvebakken og Kaiskuru. I vest er det på skolene Gakori, Bossekop, Aronnes og Komsa i dag syv klasser på hvert trinn. Totalt elevtall per årskull fram til skolealder i vest varierer fra 113 til 90, men ligger for de fleste år på over 100. Det kan gi fem klasser forutsatt litt fleksibelt opptaksområde, og fortsatt ha noe ledig kapasitet. Sammenlignbare tall i øst (Elvebakken, Kaiskuru, Saga, 0-6 år) varierer fra 75 til 97.

SSB-tabell over elev- og fødselstall io Alta kommune fordelt på opptaksområder. 

Sammenligningen

Hun medgir at det vil være en restkapasitet ved både Saga, Elvebakken og Kaiskuru ved å velge løsningen til Venstre. Den samme restkapasiteten vil være å finne på vestsiden fordelt på skolene, Gakori, Bossekop, Aronnes og Komsa, men da med en klasse mer på parallellen.

– I disse koronatider, og med skolebygg med mindre klasseromsstørrelser enn skolene bygges med i dag, kan det være lurt ha litt mindre klassestørrelser. Vi mener det er lurt å ha en skolestruktur med «overkapasitet» for å kunne takle svingninger i elevtall og fortsatt ha en trygg og god organisering over tid, sier Noodt.

Nei til bygging

Administrasjonen og skoleledelsen i Alta peker på at de økonomiske utfordringene til Alta kommune tilsier at en utbygging som ikke er strengt tatt nødvendig, heller bør erstattes av andre løsninger. Rådet til rådmannen er derfor følgende til kommunestyret:

  • Skoleriggen ved Saga skole blir stående ut skoleåret 2020/2021
  • Det gjennomføres mindre bygningsmessige endringer for å sikre at det er tilstrekkelig med klasserom/læringsareal
  • Arbeidet med å endre på kretsgrensene igangsettes vårhalvåret 2020. Ny forskrift om skolemønster legges frem til politisk behandling innen utgangen av 2020, slik at nye kretsgrenser er på plass og gjeldende fra skolestart i august 2021.