Stenger løyper i Alta og Porsanger kommuner

Fylkesmannen har besluttet å stenge løypene som går til Stabbursdalsvannene i Alta og Porsanger kommuner, fra og med 4. april. De gjør dette på eget initiativ for å ivareta reindriften og dyrevelferden.

Illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv

nyheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å stenge følgende løyper i Alta og Porsanger kommuner:

Alta kommune:

Løype 10 fra Joatka fjellstue til kommunegrense Porsanger

Løype 12 fra Nesvannet ved Hellefjellet/Raktoáivi til kommunegrense Porsanger

Porsanger kommune:

Løype 14 fra Čiekŋalisjávri – over Stabbursdalsvannene - til kommunegrense Alta/løype 10 og 12 i Alta.

Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med lørdag 4. april og varer inntil videre.

Fra før er løype 9 fra Joatka fjellstue til Iešjávri stengt. Denne forblir stengt.

Disse løypestengingene ble forhåndsvarslet den 26. mars, både på Fylkesmannens og kommunenes hjemmesider. Vi bad her alle som hadde gumpier, telt mv. om å hente dette ned fra fjellet i den tiden løypene ble holdt åpne. Dersom det fortsatt står slikt utstyr i området, ber vi om at dette hentes før 4. april.

Bakgrunnen for stengingen er at dette er hovedflyttlei for flere reinbeitedistrikter som nå er på flytting nordover. Det vil derfor være et jevnt innsig av rein som skal krysse løypene i tiden fremover. Disse kommer fra vinterbeiteområder hvor det har vært svært vanskelige beiteforhold. For å ivareta dyrevelferden er det derfor viktig at reinen får beite uforstyrret i de få områdene hvor det finnes tilgjengelig beite og hvor det kan gjennomføres tilleggsfôring.