– Det er viktig at alle kommuner i Troms og Finnmark fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag

Utdanningsdirektoratet har lagt fram nye mobbetall for Troms og Finnmark.

Regjeringen har bevilget 50 millioner kroner for å styrke kompetansen blant de voksne som jobber i skolen.  Foto: Illustrasjonsbilde.

nyheter

Ifølge Elevundersøkelsen 2019/20 er Finnmark fylke både best og verst. Finnmark, sammen med Telemark, scorer lavt på statistikken for 7. trinn. Her har 5,6 prosent av elevene har svart at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2–3 ganger i måneden. For Finnmark er dette en nedgang fra 7,8 prosent i fjor. Landsgjennomsnittet er 7,1 prosent. Dette endrer seg drastisk til 10. trinn. I Finnmark har hele 9,7 prosent av elevene på 10. trinn svart at de har blitt mobbet. Dette er en økning fra 7,4 prosent i fjor. Landsgjennomsnittet er 6,6 prosent. Dette kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

På 7. trinn er mobbetallet for Alta kommune nesten halvert fra året før – 4,7 prosent av elever har svart at de har blitt mobbet, mot 8,6 prosent året før. På 10. trinn trekker Alta kommune i negativ retning. 10,2 prosent av elevene har svart at de har blitt mobbet.

– Det er viktig at alle kommuner i Troms og Finnmark fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag. Elever og foreldre skal møte en skole med kloke lærere og trygge voksne, og en skole som er fri for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Tiltak mot mobbing

Regjeringen har tatt flere grep for å bekjempe mobbing. I 2017 innførte regjeringen skjerpede bestemmelser for skolemiljø i opplæringsloven, og i 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Regjeringen har også satset på å heve kompetansen til ansatte i skolen.

– Det er viktig at skolene forebygger, oppdager og håndterer mobbing, og griper inn tidlig. Derfor bevilger vi 50 millioner kroner for å styrke kompetansen blant de voksne som jobber i skolen, sier Skei Grande.

139 kontaktet fylkesmannen for hjelp

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen.
– I 2019 var det 139 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få hjelp i mobbesaker, skriver departementet.

Tabellen viser hvor mange som har opplevd mobbing på skolen blant elever i 7. og 10. trinn ifølge elevundersøkelsen 2019/20. 

Fylkesvis oversikt av Elevundersøkelsen 2019/20

FYLKE

TRINN

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nasjonalt

Trinn 7

7,1

7,2

7,0

7,1

Akershus fylke

Trinn 7

6,8

7,4

7,4

7,6

Aust-Agder fylke

Trinn 7

7,5

8,2

6,8

7,8

Buskerud fylke

Trinn 7

7,3

6,9

6,5

6,2

Finnmark Finnmárku fylke

Trinn 7

9,1

7,3

7,8

5,6

Hedmark fylke

Trinn 7

6,0

8,2

7,8

8,4

Hordaland fylke

Trinn 7

6,6

6,1

7,0

7,1

Møre og Romsdal fylke

Trinn 7

6,0

6,7

5,7

5,9

Nordland fylke

Trinn 7

8,4

8,3

8,1

7,8

Nord-Trøndelag fylke

Trinn 7

7,2
Oppland fylke

Trinn 7

6,8

7,8

6,7

7,5

Oslo fylke

Trinn 7

7,9

7,7

7,5

7,9

Rogaland fylke

Trinn 7

6,9

7,2

6,4

6,7

Sogn og Fjordane fylke

Trinn 7

6,5

7,3

6,3

5,7

Sør-Trøndelag fylke

Trinn 7

8,7
Telemark fylke

Trinn 7

6,9

7,3

6,5

5,6

Troms Romsa fylke

Trinn 7

7,8

7,6

8,5

9,0

Trøndelag fylke

Trinn 7


7,1

7,9

6,9

Vest-Agder fylke

Trinn 7

6,4

6,7

5,5

6,7

Vestfold fylke

Trinn 7

7,7

6,8

6,5

6,3

Østfold fylke

Trinn 7

6,3

7,2

6,6

7,6

Nasjonalt

Trinn 10

7,7

8,3

7,1

6,6

Akershus fylke

Trinn 10

8,0

8,5

7,8

7,2

Aust-Agder fylke

Trinn 10

9,5

9,1

8,1

7,2

Buskerud fylke

Trinn 10

6,6

7,3

5,5

5,2

Finnmark Finnmárku fylke

Trinn 10

10,3

9,2

7,4

9,7

Hedmark fylke

Trinn 10

6,8

7,3

5,5

7,1

Hordaland fylke

Trinn 10

8,6

8,9

7,2

6,2

Møre og Romsdal fylke

Trinn 10

6,5

7,0

5,8

5,7

Nordland fylke

Trinn 10

8,3

8,4

6,7

7,7

Nord-Trøndelag fylke

Trinn 10

8,1
Oppland fylke

Trinn 10

6,8

9,8

8,6

6,4

Oslo fylke

Trinn 10

9,3

9,1

8,4

6,8

Rogaland fylke

Trinn 10

6,9

7,1

5,9

5,2

Sogn og Fjordane fylke

Trinn 10

6,7

5,7

5,4

5,1

Sør-Trøndelag fylke

Trinn 10

8,0
Telemark fylke

Trinn 10

7,3

7,6

7,6

7,8

Troms Romsa fylke

Trinn 10

8,1

6,3

6,7

6,2

Trøndelag fylke

Trinn 10


10,2

7,9

7,5

Vest-Agder fylke

Trinn 10

6,9

8,7

6,1

6,2

Vestfold fylke

Trinn 10

7,2

7,4

7,4

7,5

Østfold fylke

Trinn 10

6,7

9,6

6,8

6,6


FAKTA: Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
 • Tallene som nå vises i Skoleporten er kun fra fra 7. trinn, 10. trinn og vg1.
 • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
 • 451 184 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
 • På nasjonalt nivå – når man ser på alle trinn fra 5. trinn til siste året på videregående – svarte 6,0 prosent av elevene at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen. Det er en liten nedgang fra 6,1 i 2018. Mye tyder på at dette er det laveste mobbetallet Elevundersøkelsen har målt med tilsvarende spørsmålsstilling siden starten i 2007. Det nasjonale tallet ser på flere trinn enn de som vises i Skoleporten, og kan derfor ikke sammenlignes.
 • I venstremenyen i Skoleporten finner du tall på fylke, kommune og skolenivå. Enkelte skoler får ikke tilgang til andelen som er mobbet av andre elever på skolen, grunnet fare for direkte identifisering av elevene. Les mer om hvordan du kan tolke tallene.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.
 • Les NTNUs analyse av Elevundersøkelsen og rapporten om de nasjonale tall.
 • Les mer om saker til fylkesmannen

FAKTA: Regjeringens hovedtiltak mot mobbing

 • I 2017 ble opplæringslovens bestemmelser om elevenes skolemiljø endret. Målet med endringene har blant annet vært å gi elever og foreldre større brukermedvirkning og bedre klagerett, samtidig som skolen har fått tydeligere plikter når det gjelder det psykososiale miljøet.
 • Høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø.
 • Regjeringen satser også på en omfattende kompetansepakke for å styrke skolenes og barnehagenes evne til å forebygge og håndtere mobbesaker.
 • Forslag til regler mot mobbing i barnehageloven har nylig vært på høring. Forslagene bygger på reglene i opplæringsloven og erfaringene man har hatt med disse, og skal bidra til å skape en bedre sammenheng i utdanningsløpet.