Krisemøte i VEFIK mandag:

– Kautokeino har ikke lenger råd til å sponse VEFIK

Ordføreren hevder at Kautokeino betaler dyrt for tjeneste de ikke får levert.

Politikerne i Kautokeino vurderer å kreve tilbakebetalt penger for å ikke ha fått levert forvaltningsrevisjon som de mener å ha krav på. Bildet er tatt under behandling av omstillingsprosjektet. Fra venstre Ole Klemet Anders Hætta fra Fastboendes liste, rådmann Kent Valio, Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste og Klemet Erland Hætta fra Samefolkets liste.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Mandag møtes eierne av VEFIK (Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS) i Alta til det som må sies å være et forsøk på å redde selskapet. Det interkommunale selskapet med hovedkontor i Alta, og med kommunen som største eier, har de siste årene framstått å være i dyp krise – i alle fall ut fra rapportene fra blant annet Alta kommunes representanter de siste periodene i selskapets øverste organ. Otto Aas (SV) og Gunnar Tangvik (KrF) får imidlertid ikke være med på oppryddingen de har krevd. De ble skiftet ut av posisjonspartiene etter siste valg, til fordel for Tore Grøtte (SV) og Einar Halvorsrud (Rødt).

En av eierne av VEFIK, Kautokeino kommune, er lei av å betale dyrt for tjenester kommunen ikke får levert.

– Vi leter med lys og lykte for å finne områder med innsparingsmuligheter. I en presset økonomisk situasjon kan vi i alle fall ikke se pengene forsvinne ut som betaling for tjenester vi ikke får levert. For å si det litt i overskrifter; Kautokeino kommune har ikke økonomisk ryggrad til å sponse et selskap som ikke leverer, sier ordfører Hans Isak Olsen (Fastboendes liste) i Kautokeino og legger til:

– Dette har vært tatt opp av både nåværende og tidligere leder av kontrollutvalget i Kautokeino. Senest av Berit Anne Sara Triumf (V) i kommunestyret i desember under budsjettdebatten. Det ble gitt klare signal om at Kautokeino kommune vil kreve tilbakebetalt deler av våre årlige bidrag til VEFIK, det vil si betaling for tjenester vi ikke har fått levert.

Revisjonssjef Aud Opgård imøtegår påstanden om at Kautokeino ikke fått levert det kommunen har krav på. Åpne linken under for å lese revisjonssjefens imøtegåelse av kritikken mot VEFIK.


Revisjonssjefen svarer:

– Håper på overbærenhet med hensyn til egne leveranser av forvaltningsrevisjon

Selskapet avviser mangelfull levering og krise i VEFIKOrdfører i Kautokeino kommune, Hans Isak Olsen (Fastboendes liste)   Foto: Johan Mathis Gaup

På vei ut

Ordføreren i Kautokeino forteller til Altaposten at det er politisk stemning i kommunen for å gå ut av det interkommunale selskapet og kjøpe regnskaps- og forvaltningsrevisjon fra eksempelvis KomRev NORD. Selskapet har 38 eierkommuner over hele Nord-Norge, og både Finnmark fylkeskommune, Berlevåg, Vardø, Gamvik og Lebesby står på eieroversikten på selskapets hjemmeside.KomRev NORD har hovedkontoret i Harstad og avdelingskontorer på Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland, Svolvær og Tromsø.

– En politisk behandling av denne saken er nært forestående, og skjer det ikke en opprydding i VEFIK, er nok ikke Kautokeino en av eierkommune stort lengre, sier Hans Isak Olsen.


VEFIK-kaoset:

Otto kjeftet opp for jobben han gjorde og ble til slutt vraket av sine egne

Må ut til tross for ros fra alle hold for jobben han har gjort i interkommunalt selskap med store utfordringer.


Kautokeino er ikke alene om en slik tanke. Da Altaposten omtalte krisen i VEFIK høsten 2019 ga leder av kontrollutvalget i Sør-Varanger kommune, Leif Astor Bakken, klar beskjed om at tålmodigheten med VEFIKs jobb som forvaltningsrevisor var oppbrukt. Han ville anbefale kommunestyret å igangsette en prosess for å gå ut av VEFIK, og tilknytte seg en ny tjenesteleverandør.

I desember vedtok kommunestyret enstemmig at «kommunestyret i Sør-Varanger ikke ønsker å delta som eier i VEFIK IKS». Videre at behandling av selskapsavtalen derfor ikke er relevant for behandling. Kommunestyret gir fullmakt til kontrollutvalget til å utrede valg av revisjonsselskap.– Dårlig gjort?

Porsanger-ordfører Aina Borch rykket opp til å bli leder da Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen i sommer gjorde det klart at hans tid som politiker var over, og at han heller ikke ville møte i representantskapet i VEFAS. I fraværet til Stabrun Johansen fikk Borch, etter påtrykk fra blant annet Otto Aas, innkalt til møte i representantskapet høsten 2019. På møtet ga styreleder Erik Fjelstad beskjed om at han trakk seg med øyeblikkelig virkning. Altaposten har gjort en rekke forsøk på å få Fjelstad i tale, for å få belyst hans rolle som leder i selskapet gjennom mange år. Den sentrale Ap-toppen i Hammerfest har konsekvent ikke besvart våre henvendelser som vi har gjort på telefon, sms og epost.


Revisjonsselskap i trøbbel: Flere ansatte har sagt opp. Styreleder gikk på dagen. Store kommuner på vei ut

Det er kaos i det interkommunale revisjonsselskapet VEFIK. Etter år med interne konflikter og høy turnover henger de etter med 61 rapporter.


Den fungerende lederen av representantskapet sier til Altaposten at hun har jobbet intenst, og i samarbeid med eierne, med å få på plass en ny styreleder som kan rydde opp i selskapet.

– Jeg vil ikke kommentere navn, men er trygg på at vi har funnet rett person til å få selskapet til å fungere. Styrelederen blir en nøkkel til de grep som alle ser må foretas, sier Borch.

Hun betegner det som positivt at Kautokeino fortsatt har en åpning for å bli i VEFIK.

Sør-Varangers Leif Astor Bakken, her sammen med Aina Borch, på et tidligere møte i representantskapet i VEFIK  Foto: Jarle Mjøen

– Det er heller ikke sånn at Sør-Varanger bare kan si at de ikke er eier av VEFIK. De øvrige eierkommunene har i lengre tid ventet at Sør-Varanger skal undertegne selskapsavtalen, og det er usolidarisk og dårlig gjort dersom de ikke undertegner avtalen. De står dem selvsagt fritt til å gå ut av selskapet, men undertegn selskapsavtalen først. I praksis har Sør-Varanger fungert som eier, men har trenert en selskapsavtale som alle må signere for at den skal være gyldig, forklarer representantsskapslederen.

Torfinn ny styreleder

Torfinn Reginiussen velges sannsynlig til ny styreleder i VEFIK når eierne møtes mandag i Alta. Overfor Altaposten bekrefter ordfører Monica Nielsen og gruppeleder for Ap, Kristin Jensen, at Alta Ap skal gjøre det som er mulig for å redde VEFIK fra havari. Ett av grepene er at Alta som største eierkommune har sagt fra seg retten til å ha leder i representantskapet, men i stedet ønsket å få hånd om styreledervervet.


VEFIK-kaoset: – Her har Ap-ledelsen sviktet

Frp peker på en Ap-ledet Alta kommune som medansvarlig for VEFIK-kaoset.


– Vi har spilt inn Torfinn Reginiussen som ny styreleder, og har grunn til å tro at representantskapet mandag følger det opp med vedtak. Med å sette Torfinn inn som styreleder, er det tatt et viktig grep, men styret må sammen med eierkommunene belage seg på tøffe tak, dersom vi skal få selskapet til å fungere. For Finnmark vil det være et nederlag dersom vi ikke makter å ta vare på selskapet som representerer viktige kompetansearbeidsplasser, sier Nielsen og Jensen. Sistnevnte er for øvrig også styremedlem i VEFIK, men uttaler seg i denne sammenheng som gruppeleder for Ap.

Leverer ikke

VEFIK leverer to typer tjenester; regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Tilbakemeldingene fra eierkommunene er at det er lite å utsette på regnskapsrevisjonen. I løpet av de to siste periodene, 2013 til og med 2016, og 2017 til og med 2020, er leveranser av bestilte rapporter på forvaltningsrevisjon lite hyggelig lesing. Forvaltningsrevisjonen er å sammenligne med Riksrevisjonens jobb, men da på lokalt nivå. Forvaltningsrevisjonen skal gi svar på om administrasjonen følger opp politiske vedtak, og om forvaltningen skjer i henhold til overordnede lover og regler.

– Når bestilte rapporter ikke leveres er det svært farlig for lokaldemokratiet. Både folkevalgte og politikere er helt avhengige av å få svar på om forvaltningen er i tråd med vedtak, lov og regler. Derfor er restanselista til VEFIK som er opparbeidet i løpet av de siste årene er skremmende, sier Otto Aas (SV).

Kontrollorganene i kommunene bestiller rapporter, og er de VEFIK forholder seg til. Altaposten har bedt sekretariatet for kontrollorganene til kommunene i vest, KUSEK, framskaffe og kvalitetssjekke bestillinger for de to siste periodene, 2013-2020. Nedenfor kan du se oversikten. I tillegg til oppdragene for kommunene i vest kommer oppdragene for eierkommunene i Øst-Finnmark, som vi ikke har fått tilang til. I oversikten er det viktig å få med seg at «prosjekter under gjennomføring» kan være en misvisende betegnelse. Den betyr at kontrollorganet i kommunen har gjort vedtak om oppstart, men at det ikke sier noe om VEFIK er i gang med å utarbeide rapportene.

Oppsummert viser oversikten at det er bestilt 82 rapporter for periodene som omfatter 2013 - 2020 (gjenstår 11 mnd av perioden). Av disse er det levert 42. Av de gjenstående har kontrollutvalgene gjort 18 oppstartsvedtak. Oversikten er kvalitetssikret av KUSEK 21. januar.

KUSEK har gjort Altaposten oppmerksom på at loven som krever gjenomsnittlig én årlig rapport er brutt for flere kommuner, deriblant Kautokeino.

Kautokeino:

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 3 prosjekter.
 • Ingen leverte for inneværende periode. Mangler ennå leveranse av ett prosjekt forrige planperiode
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter. (Herav ett prosjekt fra forrige periode som ble startet 26. okt. 2016)
 • Siste prosjektrapport ble behandlet i KU, dato: 7.11.17. Minimum lovkrav i planperioden: Gjennomsnittlig 1 prosjekt pr. år
 • Status: Minimumskrav til leveranser for planperioden 2017-2020 er overskredet. I tillegg mangler leveranse av ett prosjekt for planperioden 2013-2016.

Alta

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 14 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 8 prosjekter.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter.

Loppa

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 3 prosjekter (+ mottatt 1
 • rapport 15.01.20).
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter

Kvalsund

 • Antall prosjekter totalt i plan for de to planperiodene: 8 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 2 prosjekter.

Hasvik

 • Antall prosjekter totalt i plan for de to planperiodene: 8 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 5 prosjekter. (Hvorav ett prosjekt for 2017-2020).
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 0 prosjekter. (Oppstartsnotat/Prosjektskisse på «Rus og psykiatri» mottatt 19.11.19, legges frem for KU i neste møte.)
 • Kontrollutvalget har 20 mai 2019 i sak 7/2019 vedtatt at det forventes at de 3 gjenværende prosjekter leveres innen planperioden. Dvs i løpet av 2020.

Hammerfest

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 11 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 6 prosjekter.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 2 prosjekter.

Porsanger

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 5 prosjekter.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 1 prosjekt.

Karasjok

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 2 prosjekter.
 • Siste rapport ble behandlet i KU, dato: 6.11.18 (Prosjekt fra forrige planperiode)
 • Minimum Lovkrav: Gjennomsnittlig 1 prosjekt pr. år
 • Status: Minimumskrav til leveranser er nå overskredet for planperioden 2017-2020

Måsøy

 • Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 9 prosjekter.
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter + 1 rapport mottatt 19.12.19.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 2 prosjekter.

Nordkapp

 • Antall prosjekter totalt i plan for de to planperiodene: 8 prosjekter (herav 1 prosjekt utsatt til slutten av planperioden 2017-2020).
 • Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter.
 • Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 2 prosjekter.