– Taper i møtet med NAV

Reindriftsutøvere som blir syke og ender med avklaringspenger, blir tapere i møtet med NAV.

Forskning fra Campus Alta viser at reindriftsutøvere som blir syke eller yrkesskadet ikke får tilbud som kan hjelpe dem tilbake i reindrifta.  Foto: UiT

nyheter

Det er forskning i regi av førstelektor Berit Dahle Thorslund ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Campus Alta, som viser at de som er tilknyttet reindrifta, får flere utfordringer enn andre lønnsmottakere.

I en fagartikkel publisert i Fontene Forskning stiller hun spørsmål ved hva som er hensiktmessig og relevant arbeid for yrkesutøvere med bare grunnskole og arbeid på fjellet med reinflokken. NAV-krav om omskolering kolliderer med verdier og tradisjoner i reindrifta.

Førstelektor Berit Dahle Thorslund.  Foto: UiT

Ekskludering

– Det medfører tap av sosial kapital, som ekskludering fra egen arbeids- og levemåte, identitetstilknytningen til reindriften og kulturell tilhørighet», skriver Dahle Thorslund i artikkelen. Ett av funnene, er at det ikke finnes tiltak for tilbakeføring til reindriften for reindriftsutøvere som blir syke og innvilges avklaringspenger etter at sykepengeperioden har nådd maksdato – etter at sykepengeperioden er brukt opp.

Forskningen viser videre at det ikke tilbys tekniske hjelpemidler for videre arbeid i næringa, at flere sliter med elektroniske skjemaer, at språkbarrieren kan være stor, at det er slitasjeskader som reduserer arbeidsevnen og at NAV ikke har tiltak rettet mot reindrifta spesielt.

Høyt på agendaen

NAV i Troms og Finnmark klargjør på nettsidene til UiT at de skal gå gjennom funnene og er i dialog med ulike etater for å møte utfordringene. Direktør Grete Kristoffersen mener de besitter store kompetanse, men den er gjerne spredt på flere steder.

– NAV  har dette høyt på agendaen og målet er å lande en ny samarbeidsmodell som svarer på utfordringene i løpet av 2020, sier Kristoffersen.

Sp-politiker og reineier Hans Ole Eira mener dette bør bringes inn for Sametinget.

– Jeg synes det er merkelig at utøvere skal veiledes ut av reindrifta. De bør få muligheten til å komme seg tilbake til samme jobb som de har hatt. At de får avslag på tilskudd tekniske hjelpemidler som andre yrkesgrupper får, det mener jeg er høyst kritikkverdig, sier Eira til nettsida.