Vil begrense sjølaksefiske i sårbare områder

Mangelen på kunnskap om de små og sårbare bestandene gjør at vi må ta ekstra forhåndsregler, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ivareta små og sårbare laksebestander sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.   Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

nyheter

Klima- og miljødepartementet opplyser i en pressemelding at de ber Miljødirektoratet om å vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder der dette vurderes som nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

Nasjonalt og internasjonalt ansvar

– Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ivareta små og sårbare laksebestander. Derfor har jeg bedt Miljødirektoratet vurdere å la være å åpne for sjølaksefiske for inntil fem år av gangen der det er nødvendig av hensyn til villaksen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fastsette regler som ivaretar mangfoldet

I pressemeldingen opplyses det om at Miljødirektoratet i 2020 skal gjennomføre en ny hovedrevisjon av reguleringene for fisket etter laks, sjøørret og røye. Norge har omkring 450 genetisk ulike villaksbestander. Målet med revisjonen skal være å fastsette fiskeregler som kan ivareta dette mangfoldet.

– Det genetiske mangfoldet av villaks i Norge er unikt, og mangelen på kunnskap om de små og sårbare bestandene gjør at vi må ta ekstra forhåndsregler for å unngå overbeskatning, sier Elvestuen.

Tas hensyn til fisket i samiske områder

I Miljødirektorates vurdering skal det legges vekt på manglende kunnskap og føre-var-prinsippet. Det skal også bli tatt særlige hensyn i sjøsamiske områder:

«I sjøsamiske områder skal det i tillegg tas hensyn til sjølaksefiskets betydning i det det samiske kulturgrunnlaget, og Norges internasjonal forpliktelser overfor samene som urfolk.»