Anbefaler å gå for nytt sykehus i Hammerfest

Direktør Lars Vorland i Helse Nord.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Helse Nord-direktør Lars Vorland skriver i sin innstilling til styret at omstillingsplanen lagt fram av Finnmarkssykehuset er god nok til at man kan sette spaden i jorda for Nye Hammerfest sykehus.

«Finnmarkssykehuset har allerede gjennomført betydelige investeringer i Kirkenes, Alta og Karasjok. For å redusere risiko i budsjettopplegget og gi Finnmarkssykehuset nødvendig tid til gjennomføring av alle tiltak, anbefaler adm. direktør at foretaket styrkes med omstillingsmidler fra Helse Nord de tre første driftsår», heter det i framlegget fra direktøren.Styret i Finnmarkssykehuset har fortsatt ikke behandlet forslagene til kutt som legges fram av administrasjonen, de behandler kuttplanen i sitt styremøte 16. desember. Helse Nord-styret skal deretter si endelig ja til byggestart 18. desember.

I fremlegget skriver Vorland at omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset er «ambisiøs, men trolig realistisk over en tidshorisont på tre-fire år».

Kommer man ikke i mål må foretaksgruppen nedprioritere andre områder ytterligere.


Overlege mener direktør kommer med «svada» om krisen i Finnmarkssykehuset

Anestesioverlege Oddvar Kvalsvik ved Kirkenes sykehus mener det er naivt å tro at man kan vedta at man skal rekruttere seg ut av problemene – når man allerede sliter med nettopp rekrutteringen.


Direktør Vorland vil ha med seg styret på følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset HF og oppstart av gjennomføringsfasen for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.

2. Styret forutsetter at adm. direktør innarbeider forslag om omprioritering av minimum 20 mill. kroner i 2020 som holdes tilbake i Helse Nord RHF for å styrke regionens samlede bærekraft.


Økonomien i Finnmarkssykehuset:

Sier de skal spare masse på kutt i vikarbruk. Men i år sprekker budsjettet med nærmere 50 millioner

Finnmarkssykehuset skal løse galopperende vikarkostnader ved å ansette flere i fast stilling. Men samtidig sliter foretaket med å få rekruttert fagfolk.


3. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide videre opptrapping av årlig regional reserve på minimum 40 mill. kroner innen 2024.

4. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide styrking av Finnmarkssykehuset HF med inntil 40 mill. kroner pr. i tre år fra og med 2025.

5. Styret ber adm. direktør om å sikre tett oppfølging av at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF gjennomføres i tråd med plan, og i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.