Kuttene i Finnmarkssykehuset:

Styreleder tror man når 100-millionersmålet uten å kutte mer

Jobben som allerede er gjort med å kutte gjør at Finnmarkssykehuset kommer i mål, dersom alt går etter planen.

Slik vil Nye Hammerfest sykehus etter planen se ut.  Foto: Link arkitektur

nyheter

Altaposten har de siste dagene satt søkelyset på de omfattende kuttene som har pågått og pågår i Finnmarkssykehuset, for å få råd til etableringen av Nye Hammerfest sykehus. Bakgrunnen er at Helse Nords direktør Lars Vorland ikke er fornøyd med den økonomiske situasjonen i foretaket, og ber styret i Helse Nord vedta et krav om en gjennomarbeidet plan for omstillingsarbeid tilsvarende 100 millioner kroner før endelig vedtak om byggestart kan fattes.

Sykehuset vil, forutsatt at man holder seg innenfor budsjett, koste 2,33 milliarder kroner.

Målrettet jobb

I Bærekraftsanalyse for 2019-2027 har Finnmarkssykehuset synliggjort kutt for 56 millioner kroner. Blant annet skal Klinikk psykisk helsevern og rus spare 19,66 millioner - der halvparten hentes inn på personal, ved å kutte i både stillinger og vikarbruk. Altaposten har bedt fungerende styreleder i Finnmarkssykehuset Gudrun Rollefsen redegjøre for hvordan man skal ta inn de øvrige 44 millionene og hvordan byrden fordeles mellom de enkelte klinikkene. Til dette svarer hun:

– Tiltakspakken som er nevnt er tiltak som skal gi effekt for neste år. I tillegg må klinikkene drive innenfor budsjett. Tilsammen blir dette faktisk rundt 100 millioner. Hele denne pakken vil bli drøftet på styremøtet i desember, men jeg føler meg trygg på at vi vil nå målet.


Sparetiltakene som skal sikre nytt sykehus i Hammerfest: Slik skal de spare 56 av 100 millioner

I høst vedtok Finnmarkssykehusets styre å kutte 56 millioner. Allerede nå venter en ny runde med omfattende kutt.


Rollefsen forteller videre at styret jobber målbevisst for å få ned innleie og overtid, slik Klinikk psykisk helsevern og rus innstiller på å få til:

– Styret har enstemmig vedtatt en handlingsplan for å få ned innleie og overtid. Sentralt i planen er rekruttering – ja, vi skal ansette flere for å få ned kostnader til innleie og overtid. Dessuten jobbes det systematisk med økt nærvær og det innføres årsplanlegging. Når det leies inn fra byrå er dette fordi stillinger er ledige eller det er lengre sykefravær. Målet er å få sykefraværet under 7,5 prosent. Sammenliknet med i fjor har vi nå redusert sykefraværet med ett prosentpoeng, og det skal videre ned. Slike omstillinger er krevende, men jeg ser at klinikkene jobber systematisk og har tett dialog med tillitsvalgte, og jeg følger meg trygg på at vi når målet, sier hun.


Skal spare 19,66 mill, uten at det går utover tilbudet til pasientene: – Må håpe at folk holder seg friske

Klinikk rus og psykiatri har måttet ta den største byrden i første kuttrunde.


Forstår frustrasjonen i Kirkenes

Altaposten har bedt styrelederen se nærmere på bråket som er oppstått ved sykehuset i Kirkenes, holdt opp mot at det må drives på sparebluss for å få råd til den store investeringen i Hammerfest.


Time-out for Nye Hammerfest sykehus

Helse Nord-direktør råder styret til å ikke sette spaden i jorda for Nye Hammerfest sykehus.


– Jeg registrerer at det er en del diskusjon på intensivavdelingen i Kirkenes. Det er ikke vanskelig å forstå at innflytting i nytt sykehus har vært krevende for alle ansatte på sykehuset, også intensivavdelinga, og jeg er svært glad for innsatsen ansatte har gjort. Jeg ser nå at det er god dialog mellom klinikken og ansatte og håper og tror at gode løsninger blir definert, som også ivaretar budsjettet. Men jeg ser også at status for intensivavdelingen på Kirkenes tas opp i denne sammenhengen. Dette dreier seg om noe helt annet; nemlig hvilke behandlinger som kan utføres på intensivdelingen i Kirkenes og hvilke som skal sendes til Hammerfest eller Tromsø. Dette er definert av Helse Nord gjennom klassifiseringen av henholdsvis nivå 1, 2 og 3. Dette er ikke opp til Finnmarkssykehuset å definere og våre budsjetter på følge opp Helse Nords beslutning.