– Jeg ser at den reelle prisen har vært underkommunisert

Styrelederen i Finnmarkssykehuset avviser at prisen for Hammerfest sykehus blir dyrere enn forutsatt.

Styreleder Harald Larssen har ikke konkludert om Nye Hammerfest sykehus skal få grønt lys for byggestart. Direktør Eva Håheim Pedersen anbefaler på sin side styret å vedta investeringene på 2,32 millioner kroner.  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

nyheter

– Både jeg som styreleder og styret har sagt at vi skal holde oss innenfor rammen på 1,95 milliarder. Når direktøren nå ber om at vi vedtar en utbygging innenfor en pris på 2,32 milliarder kroner er det fortsatt innenfor rammen. Det første tallet er prisen i 2017 da rammene ble behandlet. Den nye sluttkalkylen er hva sykehuset vil koste oss, inkludert prisstigning, når det står ferdig i 2024, sier styreleder i Finnmarkssykehuset, Harald Larssen.


Hammerfest sykehus:

Høie sa ja til en pris på 1,95 milliarder, foreslås nå bygd for 2,32 milliarder

Nå skal forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus styrebehandles av Finnmarkssykehuset.

 

Han vedgår at da helseminister Bent Høie kom til Hammerfest med godkjennelse av prosjektet i september i fjor, burde Finnmarkssykehuset på sine hjemmesider har brukt den korrekte sluttprisen, og ikke at sykehuset skulle koste 1,95 milliiarder kroner.

– Jeg ser at den reelle prisen har vært underkommunisert, men rammen som prosjektet fikk i 2017 er altså ikke overskredet.

Harald Larssen avviser kravet fra Alta om at styret må ta hensyn til at det er etablert en ny struktur. Den forteller at 25.000 av pasientgrunnlaget for Hammerfest sykehus skal få dekket sin vesentligste del av helsetilbudet ved Klinikk Alta.


– Må sees i sammenheng med Alta-planene

Alta-ordfører advarer styret i Finnmarkssykehuset mot å la det gå prestisje i planene om Nye Hammerfest sykehus.

 

– Vår arbeidsordre fra våre overordnede myndigheter er at vi skal bygge et lokalsykehus for Vest-Finnmark, inkludert pasientene i Alta-regionen. Alta har ikke noe fullverdig sykehus i dag, og vil heller ikke få det med den strukturen som er vedtatt gjennom nasjonal sykehusplan. Det må styret i Finnmarsksykehuset forholde seg til.

Planleggingen av Nye Hammerfest sykehus ble i vinter stoppet helt opp. Årsaken var at ledelsen så at økonomien ved Finnmarkssykehuset ikke ga rom for å fortsette planleggingen. Planstoppen ble imidlertid kortvarig, dog uten at det er kjent at økonomien er blitt vesentlig bedret. Kanskje heller tvert om. Finnmarkssykehuset har som en forutsetning for bygging av Nye Hammerfest sykehus fått klar beskjed fra Helse Nord om at de må levere 24 millioner kroner i pluss over mange år, inkludert 2018. I stedet ble det 18 millioner minus for Finnmarkssykehuset i 2018, og altså 42 millioner minus i forhold til resultatkravet. I år styrer Finnamrkssykehuset mot minus 39 millioner kroner i forhold til resultatkravet.

– Kan du og styret i Finnmarkssykehuset vedta investeringene når resultatkravet er kraftig brutt to år på rad?

– Jeg er ikke kjent med at vi er blitt pålagt et resultatkrav på pluss 24 millioner kroner for 2018 og de påfølgende år. Vi har hatt minustall, men nå er det lagt fram en bærekraftanalyse som viser at Finnmarkssykehuset vil ha bærekraft til å ta investeringene. Det eneste kravet jeg kjenner til er at Finnmarkssykehuset må vise at vi har økonomisk bærekraft til å takle investeringene for blant annet Nye Hammerfest sykehus, klargjør styrelederen.

– Kan jeg tolke deg som styreleder dit hen at du vil anbefale styret å godkjenne forprosjektet, og dermed gi grønt lys for byggestart?

– Jeg liker ikke å forhåndskonkludere. Da låser man seg før man har hørt alle argumenter som vil framkomme i styrebehandlingen. Jeg vil lytte og deretter konkludere, sier styreleder Harald Larsen.