– Skal være døråpner for de unge på vei inn i boligmarkedet

SV lover å avvikle boligkrisen og få fart på veksten i Alta.

– PRISEN MÅ NED:SVs Tommy Berg og Anita Håkegård Pedersen lover et skippertak for å få fram kommunale boligfelt med selvkosttomter. Her ved Gakorimyra Sør med kommunale boliger, og til høyre Skoddevarre hvor Berg og Håkegård Pedersen forventer at Alta kommune får kjøpe aralet fra Fefo for å utvikle et stort kommunalt felt.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

De blir litt brydd når Altaposten tiltaler Anita Håkegård Pedersen og Tommy Berg som henholdsvis ordfører- og varaordførerkandidat. Ikke bare fordi SV er et lite parti. De håper, men tror ikke på noe valgskred for SV, slik at kommunens topposisjoner vil tilfalle partiet.

– Det er ikke posisjonene som er viktigst for SV, men at vi får makt til å sikre et godt samfunn. En skole med et innhold hvor  det er slik at alle blir sett og får brukt sine unike evner. Samtidig må vi ha en skole som utvikler gode samfunnsborgere. En skole som evner å gi kunnskap og kompetanse framtidens samfunn krever, er en fanesak for oss, sier de to SV-profilene.

De slår fast at innholdet er viktigst, og at SV vil være åpen for å forhandle med alle i det nye kommunestyret om strukturendring, under forutsetning at innholdet prioriteres og at nærskoleprinsippet opprettholdes.


Innholdet viktigere enn skolebygg

SVs ordførerkandidater Anita Håkegård Pedersen og Tommy Berg vil ha satsing på innholdet i skolen, og vil være åpne for å forhandle med alle partier etter valget. De ønsker flertallfor  skolestruktur der nærskoleprinsippet er bærende.

 

 

Mat og leksefri

SV vil fortsette utviklingen av Alta-skolen med forsøksprosjekt likt det vellykkede Ipad-prosjektet. Nå er partiet opptatt av en leksefri skole der alle, uansett sosialt hjemmemiljø, skal få hjelp og støtte på skolen. Noen får god hjelp med leksene hjemme, andre får ikke denne drahjelpen. Det samme gjelder for det SV hevder er en viktig forutsetning for å lære; et godt og variert kosthold. Langt fra alle har matpakke og en god frokost som ballast når skoledagen starter. Derfor er skolemat en kampsak for SV både lokalt og nasjonalt.


Skole og bolig

SV-toppene ser imidlertid skolen i en helhet i Altas utvikling. Kommuneøkonomien er helt avhengig av vekst, og desentraliserte nærskoler av stabile elevtall.

– Det er ikke sånn at grendeskolene mangler elever fordi unge folk ikke vil bo her. Tvert om står unge altaværinger i kø for å få en tomt for å kunne bygge i nærområdene. Trygge, gode nærskoler med oversiktlig miljø er ofte en viktig motivasjonsfaktor for å søke ut i nærområdene, påpeker SVs toppduo.

De er stolt av jobben SV har gjort som vaktbikkje i den rød-gule-grønne ordførerkonstellasjonen, hvor de har  klart å få mål og visjoner om at kommunen igjen skal satse på kommunale boligfelt med selvkosttomter.

– Vi er utlålmodige. Det går ikke raskt nok, og Alta kommune kan ikke være fornøyd med situasjonen slik den er i dag. Fakta er imidlertid at da vi overtok etter fire år med borgerlig styre, hadde kommunale boligfelt med selvkosttomter gått fullstendig av moten. Vi mått endre strategi. Nå har vi fått Bangjordet realisert, og de som flytter inn her, vil kunne spare opp mot millionen i forhold til hva private eneboligtomter koster. Får SV velgernes tillit, skal vi være en garantist for at vi skal nå målet om at det til enhver tid skal være ledige kommunale selvkosttomter.


Folketallsstagnasjon

SV hevder at Alta i dag betaler prisen for en feilslått boligpolitikk, der kommunen i en periode overlot hele boligmarkedet til private eiendomsutviklere.

– Folketallsvekst gir Alta kommune millioner i økte statlige overføringer, men nå ser vi en veldig bekymringsfull stagnasjon. Med boligsatsingen SV har kjempet for vil Alta igjen kunne vokse.

– Dere snakker om de som har penger og kan bygge eller kjøpe enebolig, hva med de som ikke har en slik betalingsevne?

– SV har fremmet konkrete forslag om at på kommunale felt skal leilighetsbygg og konsentrert bebyggelse skje i kommunale regi. Kommunen lyser ut på anbud, får private til å bygge, og tildeler leiligheter etter kriterier som sikrer at dette ikke blir spekulasjonsobjekt. I forhold til leiligheter i det private markedet, hvor profitten er og har vært betydelig, kan vi snakke om en redusert pris på flere hundre tusen kroner, kanskje én million, sier Tommy Berg, som avviser at dette vil være knusende for entreprenører og eiendomsutviklere.

– Fortsatt vil det være mange privat felt, kanskje flere enn kommunale, hvor vi også vil ha en sterk satsing på leie for eie-konseptet. Det private markedet vil fortsette som før. Her er leilighetene ofte større, og kjøpergruppen har god betalingsevne. Det er ikke snakk om enten eller, men både kommunale og private felt. Det må til om vi skal dekke behovet, konkluderer SV-erne.


Fefo-kamp

Alta SV har vært kompromissløse i forhold til å få endret Fefos eierstrategi om at eiendommen ikke skal selge areal slik at kommunene kan utvikle kommunale felt med rimelige tomter til eneboliger og leiligheter. I denne saken har Tommy Berg også klart å få Finnmark SV på laget. SV har i fylkestinget stemt for å sikre at Fefo-eid fellesareal i kommunene skal kunne komme innbyggerne til gode. Som tredjekandidat på lista også til regiontinget gleder Berg seg ekstra over fylkespartiets støtte.

– Fefo må selge til kommunene. I Alta har vi Skoddevarre som det neste store feltet, et felt ssom er vært viktig for en balansert geografisk utbygging av Alta. Her må Alta kommune få kjøpt arealet og utvikle området. Fefos festestrategi, hvor finnmarkinger gjøres til husmenn for at Fefo selv skal ha inntekter i et evighetsperspektiv, er umoralsk. SV er for å vrake hele eiendomsfesteloven, klargjør de to.