Reagerer på at feil ikke følges opp

Selskapet WSP skal hjelpe Alta kommune med å realisere sentrumsskolen i Bossekop, men Alta-entreprenør reagerer på at feil i Båtsfjord ikke får konsekvenser.

SKOLEPLANER: Båtsfjord kommune slår på stortromma når de skal bygge ny skole. Her er modellen som viser skolen. (Illustrasjon: Båtsfjord kommune) 

nyheter

Tre entreprenører ble prekvalifisert for å være med på et storanbud for bygging av ny skole for alle elever i Båtsfjord, inkludert videregående skole, bibliotek og noen andre mindre funksjoner. Totaltprisen for prosjektet skal nå være oppe i rundt 350 millioner kroner, hvorav totalentreprisen som det ble konkurrert om til slutt omfatter rundt 200 millioener kroner estimert totalkostnad. På grunn av kostnadene er prosjektet satt på vent, men Peab/Bjørn Bygg, med avdelingskontor i Alta, er samtidig plukket ut som vinner av anbudet.


Alta-entreprenør 21,3 mill. rimeligere, men tapte

Forskjellen var på over 20 millioner kroner, men Båtsfjord kommune gikk for det dyreste anbudet.

 

Det til tross for at Alta-entreprenør Tectos anbud var over 21,3 millioner kroner rimeligere enn Peabs, som opprinnelig som lå på 216 millioner, men som senere ble redusert til 205 millioner i samspillsfasen. Konkurransen var basert på en vekting på 45 prosent løsningsforslag, 35 prosent på pris og kompetanse/erfaring/nøkkelper som en siste vekting. Peab/Bjørn Bygg gikk seirende ut, Harald Nilsen AS  rangert nummer to og Tecto nummer tre.


På vei inn i luksusfelle: Pris på skole økte fra 160 til 360 mill. kr

Konsulentselskapet WSP er sentral i byggingen av ny sentrumsskole i Alta, og i Båtsfjord, der prisen har doblet seg. 

 

– Nei, vi er ikke vonbroten over at  Båtsfjord kommune valgte Peab/Bjørn Bygg. Vi har levert et kvalitetsmessig godt prospekt til en lav  pris, men tar til etterretning at Båtsfjord kommune mener at de er best tjent med løsningen til Peab/Bjørn Bygg, sa styreleder Rolf Erik Suhr i januar 2019 og la til:

– Selv om det var store prisforskjeller her, håper jeg at det ikke skremmer andre fra å bruke denne type anbudskonkurranser hvor løsninger og kompetanse har høy vekting, også i forhold til pris. Vi ønsker Båtsfjord kommune lykke til med prosjektet.


– Har full tillit hos Alta kommune

Politisk ledelse og rådmann tror WSP kan gjøre en god jobb for Alta kommune.

 

Ikke tatt på alvor

Det er imidlertid betydelig irritasjon, og en skepsis fra Harald Nilsen AS, som ikke går i retning av vinner Peab. Hos ledelsen i Harald Nilsen AS reises det nå spørmål rundt både konkurrent Tecto AS og konsulent WSP, som har vært sentral og styrende i anbuds- og beslutninsprosessen. Harald Nilsen AS hevder at Tecto AS allerede i prekvalifiseringsfasen burde vært utelukket fordi de skriftlig framstilte nøkkelpersonell med både høyere kompetanse og en erfaring enn det som konkurrenten hevder beviselig å være korrekt.

Tecto har i ettertid valgt å svare på påstandene: – Vi kan dokumentere alle våre kvalifikasjoner

Dette er basert på en innsendt CV, der Tectos nøkkelpersonell ble hevdet å være ingeniør, noe som ifølge Harald Nilsen AS (HNAS) viser seg å ikke medføre riktighet. Vedkommende skulle også ifølge CV-en ha vært anleggsleder for Vitenskapsbygget i Kautokeino da det ble reist. Det var HNAS som hadde dette anbudet, og den ansatte det vises til i CV var på dette tidspunktet kun i en overgangsfase fra lærling til ordinær arbeider hos bedriften. I tillegg ble vedkommende oppgitt å ha vært anleggsleder på to andre store referanseprosjekt på over 100 millioner som tilhørte  HNAS. Heller ikke her har vedkommende vært  anleggsleder. På spørsmål bekrefter ledelsen ved Harald Nilsen opplysningene til Altaposten.

– Vi reagerte umiddelbart etter at vi fikk evalueringen av konkurransen. Det gjorde vi med en skriftlig henvendelse til WSP på at det var feil i kompetansen, og dermed feil score på nøkkelpersonell. Kompetanse til nøkkelpersonell var en av tildelingskriteriene i konkurransen, og de hadde derfor fått  for høy score, fastholder daglig leder i Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim.

– Dere har reagert både skriftlig og muntlig. Hva er reaksjon på at byggherre Båtsfjord, sammen med WSP, ikke synes å ha gått videre med dette verken overfor dere eller overfor Tecto?

– Vi fikk tilbakemelding fra WSP at de skulle ta saken alvorlig og følge den opp videre.

–  Hva synes dere om at deltakerne i anbudskonkurransen ikke er informert om dette forholdet?

– Vi er først og fremst opptatt av at man konkurrerer på like vilkår og at konkurransen er rettferdig. Evaluering av tilbudene må gjøres grundig og det må reageres dersom tilbydere oppgir feil informasjon.

–  Harald Nilsen AS har tidligere gratulert Peab/Bjørn Bygg med «seieren» i konkurransen, men har dere på bakgrunn av debatten i Båtsfjord noen reaksjon på at politikerne (kommunestyret) ikke er informert om prisforskjeller på over 20 millioner mellom dyreste og rimeligste anbud?

– Nei, det er ikke en sak vi ønsker å kommentere. Tildelingskriteriene var oppgitt på forhånd, og hvorav pris skulle utgjøre 35 og løsningsforslag 45 prosent. Vi visste dermed at pris kan variere stort, avhengig av hvilket løsningsforslag som tilbys.

Ingen kommentar

Altaposten har både skriftlig og muntlig gitt Tecto, ved daglig leder og eier Kenneth Strifeldt, mulighet til å kommentere påstanden om uriktig dokumentasjon på nøkkelpersonells kompetanse og erfaring i anbudskonkurransen.

– Ut over at anbudskonkurransen er avsluttet med Peab som vinner, og at Tecto aksepterer resultatet fullt ut, har vi ingen kommentar. Hadde vi vunnet anbudet ville vi hatt kompetanse og ressurser til å gi Båtsfjord kommune en veldig god ny skole med gode løsninger, også for tilleggsaktivitetene. Vi er selvsagt av den formening at vi hadde et veldig godt prospekt som ivaretok alle de interesser som byggherren ønsket, og at de kunne fått dette over 20 millioner kroner rimeligere enn det anbudet som ble valgt, er Strifeldts reaksjon på det som nå kommer fram.

Han ønsker ikke å kommentere WSPs rolle som aktiv rådgiver for Båtsfjord kommune og nå Alta kommune.

– Reiser spørsmål

Styreleder i Harald Nilsen AS, Rolf Erik Suhr, sier til Altaposten at han ikke helt vet hva som frustrerer han mest; beviselig urettmessig dokumentasjon av nøkkelpersonell, eller en konsulent/byggherre, som etter det bedriften kjenner til ikke har reagert på våre opplysninger.

– WSP sier at de har vurdert det vi har lagt fram, som viser at det var feil i kompetansen Tecto dokumenterte, og dermed at de forsøkte å sikre bedre score på nøkkelpersonell enn de reelt hadde. Når WSP sier at de fakta vi har lagt fram ikke stemmer, stiller vi oss uforstående til dette, påpeker Suhr.

Han har også bedt bransjeorganisasjonen NESO (Nord-Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon) se på det som har skjedd. Både Harald Nilsen AS og Tecto AS er medlemmer av NESO.

Han synes det er merkelig at WSP er uklar på om selskapet har videreformidlet reaksjonene fra Harald Nilsen AS til Båtsfjord kommune.

– For min del synes jeg at det er merkelig at WSP sannsynligvis ikke tok saken videre til byggherren. Som sagt tidligere, hadde alle entreprenørene en frist på et par uker til å komme med eventuelle anmerkninger til innstillingen fra WSP og melde fra før saken gikk videre til byggherren. Etter tidligere å ha jobbet nærmere 20 år i rådgiverbransjen, har jeg vært med på utallige tilbudsinnstillinger, til blant annet offentlige byggherrer. Det var alltid en rettesnor at alle relevante momenter i saken ble videreført til byggherren, for å få en best mulig sammenligning mellom tilbudene, før valg av utførende entreprenør.

Avviser påstandene

Altaposten har ved flere anledninger vært i kontakt med WSP for å få klarlagt hva som har skjedd i anbudskonkurransen. Selskapet har også vært rådgiver for Båtsfjord kommune når det de har gått fra et opprinnelig renoveringsprosjekt på 160 millioner kroner til et prosjekt som nå har en totalpris på over det dobbelte. Spesielt har det vært krevende å få klare svar på påstanden om Tecto har levert uriktig dokumentasjon og dermed sikret seg ufortjent god score på kompetanse til nøkkelpersonell. Prosjektleder Åge Alexandersen har gitt følgende svar skriftlig på vegne av WSP:

«I forbindelse med tilbudskonkurranser er vi svært opptatt av at prosessene skal følge gjeldende regelverk og være rettferdig. I forbindelse med evalueringen av tilbudene i forbindelse med konkurransen om ny skole i Båtsfjord har vi gjennomgått mottatt dokumentasjon fra tilbyderne og foretatt en evaluering ut fra denne. Etter at tilbudskonkurransen var avsluttet, har det ovenfor oss blitt antydet at en av tilbyderne kan ha gitt uriktige opplysninger med hensyn på kvalifikasjon til nøkkelpersonell. I denne konkurransen er kompetansen til nøkkelpersonell ett av flere tildelingskriterier. Vurderingen som er gjort i dette tilfellet er gjort på bakgrunn av den mottatte dokumentasjonen. I evalueringsprosessen har vi ikke mulighet (eller plikt) å etterprøve om den mottatte dokumenter er uriktig.

Imidlertid har vi i dette tilfellet, i etterkant (etter at vi ble kjent med mulige uriktige opplysninger) på nytt vurdert den aktuelle dokumentasjonen. På bakgrunn av den kunnskapen vi besitter, inkludert den mottatte dokumentasjon, kan vi ikke finne at det foreligger grunn til å anta at det foreligger uriktige opplysninger i tilbudet. Riktig nok er det aktuelle tilbudet svært svakt på det aktuelle evalueringskriterium, noe som selvsagt er tatt hensyn til i evalueringen og dermed en medvirkende årsak til at tilbyderen ikke nådde opp.»

Nekter å svare

Altaposten har til tross for en rekke purringer ikke fått svar fra Båtsfjord kommune om WSP har informert om påstandene om at det i anbudskonkurransen ble lagt fram dokumentasjon som beviselig er uriktig. Dette kan også ha en potensiell økonomisk side ved at dersom noen av anbyderne hadde blitt avvist i prekvalifiseringen, ville også Båtsfjord kommune sluppet å betale 300.000 kroner som alle kvalifiserte deltakere fikk til utgiftsdekning (tegninger m.m). 

Rådmannen i Båtsfjord kommune, Trond Henriksen, har gitt oss følgende svar:

– Har Båtsfjord kommune kvalitetssikret anbudskonkurransen?

– All innlevert dokumentasjon vurderes opp mot de kravene som stilles i konkurransegrunnlaget.

– Dersom påstanden om uriktige opplysninger om kvalifikasjon stemmer, hvilke reaksjoner vil byggherre Båtsfjord kommune iverksette?

– Båtsfjord kommune ved WSP har ikke mulighet å avdekke eventuelle uriktige opplysninger som blir levert i enkeltdokumenter i anbudskonkurransen. Dersom det viser seg at en tilbyder leverer uriktige opplysninger må dette ansees som dokumentfalsk og eventuelle sanksjoner må vurderes. Som redegjort over har vi ingen indikasjoner på at Tecto i forhold til innlevert dokumentasjon ikke har tilfredsstilt kvalifikasjonskravene.

 – Hvilken kommentar har Båtsfjord kommune for øvrig til saken?

– Ingen utover hva vi har svart på spørsmål som er stilt av Altaposten.

– Mener Båtsfjord kommune at WSP, som har styrt prosessen, har ansvar for å kvalitetssikre anbud som kommer inn? 

– WSP er leid inn for prosjektstyring i prosjektet, med de må også forholde seg til innlevert dokumentasjon som opplyst ovenfor.