Nussir får grønt lys

Gruveprosjektet i Kvalsund får ja til driftskonsesjon.

I FRONT: Administrerende direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, har i årevis vært i front for gruveprosjektet som i dag får driftskonsesjon.  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB Scanpix

nyheter

Torsdag morgen kom meldingen mange har ventet på: Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. Fra før av er reguleringsplanen og utslippstillatelsen godkjent, noe som innebærer at det gis tillatelse til den omstridte deponeringen av avgangsmasse i Repparfjord.


– På kollisjonskurs med resten av verden

Leder Leif Wasskog i Naturvernforbundet i Finnmark mener konsesjonen er sjokkerende.

 

Omstridt deponering

Deponeringen har satt sinnene i kok i flere miljøvernorganisasjoner, mens Sametinget har motsatt seg vedtaket av hensyn til reindrifta. Distriktene Fala og Fiettar har hele veien protestert mot inngrepet. Nylig var en rekke kritikere samlet i Alta for å advare mot konsesjonen.

I klarsignalet heter det at gruveprosjektet vil styrke og utvikle næringsgrunnlaget i nord, begrunnet med at Nussir er ett av de største mineralprosjektene som søkes realisert i Norge på lang tid.


– Vil ha enorm betydning for hele regionen

Bengt-Rune Strifeldt tror på store ringvirkninger.Utvidet

– Begår enorm tabbe med Nussir-ja

– Venstre kan være siste mulighet til å redde situasjonen, mener NSR.

 

Statsråden mener beslutningen er viktig for Kvalsund og Finnmark.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I vedtaket mener departementet at det tas hensyn.

– Dette er en bærekraftig ressursutnytting der miljøhensyn er ivaretatt. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med ca. 150 nye arbeidsplasser, industriell kompetanse og økonomisk vekst, heter det, samtidig som det påpekes at det er sterk lokalpolitisk oppslutning om prosjektet.

Departementet er også opptatt av å synliggjøre behovet for kobber. En mobiltelefon består av 25 prosent kobber og en elbil trenger tre ganger så mye kobber som en vanlig bil.

– Tilgang på mineralske råstoffer er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. Mange miljøteknologier forutsetter bruk av metaller.

– Vurdert grundig

Departementet fastslår at de stiller strenge krav til mineralutvinning i Norge og mener prosjektet er miljøvennlig. De miljømessige konsekvensene har vært nøye avveid mot den positive effektene av tiltaket, hevdes det.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen. Konsekvensene av sjødeponering har vært vurdert grundig ved tidligere prosesser, skriver de, og henviser til at kravene i utslippstillatelsen og til overvåking innebærer at man holder nøye kontroll med eventuelle virkninger av utslippene. Forurensningsmyndighetene har myndighet til å iverksette sanksjoner dersom utslippene eller konsekvensene av forurensningen er større enn forutsatt, forsikres det.

Landdeponering verre

Ett av argumentene i debatten har vært at deponering i sjø gir lavere miljømessige konsekvenser enn utlekking av tungmetaller i forbindelse med deponering på land. Departementet mener forskning viser nettopp dette.

– Mineraluttak er inngrep i naturen. Det er derfor viktig at gruveområdene sikres og ryddes på forsvarlig vis, slik at konsekvensene minimeres. Denne regningen er det tiltakshaver som må ta. Departementet har beregnet at Nussir ASA skal stille 15 millioner kroner i garantier til sikring og opprydding ved avslutning av driften, klargjøres det.

Hensynet til reindrifta

De mener videre det er tatt tilbørlig hensyn til reindrifta og samiske interesser.

– Vedtaket er grundig, der samiske rettigheter og reindrift er tatt hensyn til gjennom våre forslag til vilkår for driften, heter det.

Det er imidlertid ikke oppnådd enighet gjennom konsultasjoner med berørte distrikt og Sametinget.

– Fordi utvinningen er planlagt som underjordsdrift og i randsonen av et distrikt, vil lite reinbeiteareal gå tapt. Likevel vil det bli en økt menneskelig aktivitet i området, for eksempel maskinaktivitet med tilhørende støy, fastslås det.

Ett av de viktigste avbøtende tiltakene er kravet om driftsstans ved Ulveryggen i kalvingsperioden, fra 1. mai til 15. juni.