Foreslår å doble inntektskravet i kongekrabbefisket

  Foto: Per Eide

nyheter

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til regulering av kongekrabbe i 2019 ut på høring. Direktoratet foreslår blant annet å øke inntektskravet fra annet fiske fra 100.000 til 200.000 kroner for å få full fartøykvote i 2019.

Det aller meste av gjeldende reguleringer blir foreslått videreført. Kvoteanbefalingene fra Havforskningsinstituttet foreligger ikke ennå og det er derfor ikke sagt noe om størrelsen på totalkvote eller fartøykvote for 2019. Det er ventet at Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette en totalkvote i løpet av november.

Berører få

I 2018 er inntektskravet for å kunne fiske kongekrabbe med kvotefaktor 1,0 på 100.000 kroner. Fiskeridirektoratet foreslår å doble dette til 200.000 for neste år.

Inntektskravet har blant annet bakgrunn i at inntekt fra kongekrabbefisket i all hovedsak skal tilfalle fiskere som ble plaget av innblanding av kongekrabbe i annet fiskeri. Dette prinsippet gjelder fortsatt og opp gjennom årene har flere fartøyer kvalifisert seg til å fiske full kvote (kvotefaktor 1,0). Undersøkelser basert på dagens kongekrabbeflåte viser at en dobling av inntektskravet ikke vil få store følger.

Samleteiner

Høringen om eventuelle nye tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe har frist 26. oktober og her er det blant annet forslag til strammere regelverk om bruk av samleteiner. Fiskeridirektoratet foreslår derfor å be om høringsinstansene sine synspunkt på hvordan fangst i samleteiner skal rapporteres. Det blir her vist til Råfisklagets system for elektronisk rapportering i fisket etter leppefisk og om dette er et system som bør utvides til bruk av samleteiner i fisket etter kongekrabbe.