Har søkt om fradeling siden 1991, men heller ikke fylkesmannen gir søker medhold

Siden 1991 har eiere av et område i Tverrelvdalen forsøkt å dele opp tomta.

STORT OMRÅDE: Gårdskartet sier at totalarealet er på 25 dekar. Tomteeier har søkt om å fradele en parsell på cirka 100 meter fra tunet, adkomst etter etablert landbruksvei. Kommunen skriver at omsøkte parsell består av lauvskog i god produksjon.  

nyheter

Dagens eier av tomta er ikke den eneste som har forsøkt å få den delt opp. Nåværende eier søkte sist i 2017 og saken ble behandlet i november.  Men det har vært søkt i 1991, 1997, 2008 og 2015.