Nå kan samisk konsultasjonsrett bli lovfestet

Forslag fra regjeringen lagt fram.

TO BLAD MONICA: Selv om statsråd Monica Mæland foreslår å lovfeste samenes rett til å konsultere myndighetene i saker som gjelder dem, så vil Alta og ordfører Monica Nielsen likevel beholde det kommunale selvstyret. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Privat

nyheter

– Klare regler for konsultasjoner i saker som berører samiske interesser, vil kunne føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene, sier Monica Mæland i en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert/forespurt i saker som kan få direkte betydning for dem. Konsultasjonsretten innebærer en bestemt måte å legge opp prosessen på. Selv om retten til å bli konsultert er mer enn en rett til å bli hørt, betyr den likevel ikke en rett til et bestemt resultat. Bare at samiske interesser skal kunne komme tidlig inn i aktuelle prosesser, og ha muligheten til å påvirke resultatet. Formålet med konsultasjoner er å oppnå enighet, og det er stadig myndighetene som tar den endelige avgjørelsen.

Rydde opp uklarheter

Regjeringen foreslår nå å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Det er i all hovedsak snakk om å videreføre reglene i dagens prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

– Lovfestingen gir oss en anledning til å rydde opp i uklarheter i dagens ordning, og sørge for at reglene blir klarere, sier Mæland, som melder om gode erfaringer med konsultasjonsordningen. Den har lagt et godt grunnlag for samarbeid, sier hun.

– Vi oppnår ikke alltid enighet, men ser at konsultasjonsprosedyrene bidrar til mer kunnskap og økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. En god prosess gir bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, og kan bidra til at de aktuelle tiltakene treffer bedre og er enklere å gjennomføre, sier hun.

Statsbudsjettet er unntatt

Lovforslaget presiserer at Sametinget ikke har konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i saker hvor Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven, inkludert saker etter energi- og vassdragslovgivningen. Her vil innsigelsesordningen som helhet ivareta de samme hensyn som konsultasjonsordningen, dette for å unngå lag-på-lag-prosesser. Reglene om konsultasjoner i sameloven gjelder heller ikke i saker om statsbudsjettet.

Loven forankrer konsultasjonsplikten for ministeriets forvaltningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen for forslaget er at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner, uansett hvilket forvaltningsnivå som fatter beslutningene.

Kommunalt selvstyre

– Mange kommuner har allerede gode ordninger for å involvere ulike deler av befolkningen i viktige beslutninger. Lovfestingen av konsultasjonsplikten endrer heller ikke på det kommunale selvstyret. Det er fremdeles myndighetene som tar den endelige beslutningen, sier statsråden.

Regjeringen legger opp til å lage en veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner, hvor de bygger på de gjeldende ordningene for medvirkning og skisserer fleksible løsninger. Arbeidet med veilederen vil skje i samråd med kommunal sektor (KS), og i konsultasjon med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund.