– Mulig å overføre oppgavene til fylkeskommunen innen 2020

Rapport overlevert Samferdselsdepartementet.

MULIG: Det er mulig, men svært krevende å overføre vegvesenets oppgaver på fylkesveiene til fylkeskommunene. Det sier Torbjørn Naimak, som har ledet utredningsarbeidet.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Vegdirektoratet har fått i oppgave fra departementet å svare på hvordan Statens vegvesens oppgaver på fylkesveiene kan overføres til fylkeskommunene innen 2020, og hvilke positive og negative konsekvenser det kan ha.

Nå er rapporten klar og overlevert departementet 15. mai, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Rapporten konkluderer med at det er krevende, men mulig, å gjennomføre overføringen av fylkesvegoppgaver innen fristen som er satt, men anbefaler likevel at overføringen av driftsoppgaver utredes videre, fordi det er for mye usikkerhet knyttet til dette spørsmålet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak som har ledet utredningsarbeidet.

4000 jobber med oppgavene i dag

De aktuelle oppgavene utføres i dag gjennom den 125 år gamle ordningen med sams vegadministrasjon.

Rundt 4000 personer i Statens vegvesen jobber i dag med fylkesvegoppgaver. Noen jobber mye med fylkesvegoppgaver, andre har det som en mindre del av jobben sin. Totalt er det anslått at Vegvesenet bruker 1650 stillinger på oppgaver knyttet til fylkesveger, skriver vegvesenet.

Samferdselsdepartementer har bedt Vegdirektoratet om også å utrede og synliggjøre mulige positive og negative konsekvenser knyttet til en slik overføring av oppgaver.

– Når vi har sett på konsekvensene, er en av vurderingene at den nye ordningen kan være positiv blant annet fordi fylkeskommunene vil kunne få mulighet til å styrke sin rolle som samfunnsutvikler, sier Naimak.

To ulike anbefalinger

Utredningen viser samtidig at reformen kan utløse store omstillingskostnader og risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader og redusert effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen.

Kort fortalt kommer altså Statens vegvesen med to ulike anbefalinger:

  •  Legger man til grunn Stortingets anmodningsvedtak er konklusjonen at overføring av fylkesvegoppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er krevende, men mulig, å gjennomføre.
  • Legger man til grunn utredningen som synliggjør konsekvensene av oppgavegjennomføringen, er anbefalingen at man viderefører dagens ordning, men i en ny og forbedret utgave.