Helsesprekkene fortsetter i 2018

– Kan styre mot et merforbruk på 40 millioner kroner.

FORTSATT TØFFE TAK: Rådmann Bjørn-Atle Hansen konstarerer at utfordringene innenfor helse og sosial fortsetter.  Foto: Arkiv

nyheter

Samtidig som Alta kommune har satt igang et omstillinsgrprosjekt og utreder hvordan de skal ta ned drifta til et bærekraftig nivå, fortsetter utfordringene innenfor helse og sosial. Det går fram av rådmannens rapport for første kvartal i 2018, som skal behandles i formannskapet onsdag.

Regnskapsrapport viser at Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på ca 40 millioner kroner – og det er fortsatt innenfor helse- og sosialsektoren at de økonomiske utfordringene ligger.

– De øvrige tjenesteområdene går i all hovedsak i balanse eller rapporterer om mindreforbruk, heter det i redegjørelsen fra rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Han konstaterer at driftsnivået innenfor tjenesteområdet er videreført inn i 2018, i tråd med at man i budsjettprosessen ikke maktet å finansiere et reelt driftsnivå. Kosta-analyser og dybdeanalyser gjennomført av Agenda Kaupang viser at helse og sosial har et for høyt driftsnivå over hele linja, sammenlignet med andre kommuner.

– Det er derfor et potensial for å ta ned driftsnivået i tjenesteområdet, mener rådmannen, som påpeker at det er tidlig på året og at prognonsene er forbundet med en viss usikkerhet.