ALI ble hørt – Cermaq stoppet

Politikerne tok utradisjonelt virkemiddel i bruk for å stoppe volum-øking av oppdrett.

SA NEI: Formannskapet, med hjelp av planutvalget, stoppet Cermaqs planer om doblet biomasse i Ytre Koven. Næringssjef Jørgen Kristoffersen hadde plassert seg strategisk til midt mellom ALIs Tor Erland Nilsen og Thor Lethigangas.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det skjedde i gårsdagens formannskapsmøte.  Et bredt flertall, etter forslag fra Jan Martin Rishuag (Sp) og Trine Noodt, gjenåpnet et avsluttet møte i planutvalget for å varsle et bygge- og deleforbud for området Ytre Koven i Altafjorden hvor Cermaq ønsker å øke antall laks i anlegget med 65 prosent.

– Jeg frykter at dersom vi kun gjør det som posisjonspartiene foreslår i sitt forslag; sier at vi vil vurdere et bygge- og deleforbud om det blir gitt grønt lys fra Finnmark fylkeskommune som avgjøre saken, ja, så vil de som bestemmer kjøre på. Resultatet blir da at vi får nær doblet biomassen uten at vi har peiling på hva konsekvensene blir, sa Rishaug i starten av behandlingen,

Bygge- og deleforbud

Kommunens eneste mulighet til å gripe inn mot Cermaq Norway AS sin søknad om økning av biomassen fra 3599 tonn til 5670 tonn ved lokaliteten Ytre Koven, ligger i bruk av plan- og bygningsloven. Den er det planutvalget som er rett instans for. Dermed ble det etter hvert enighet om at planutvalget skulle gjenåpnes etter å ha avsluttet sitt møte tidligere på dagen. Det er de samme politikerne som sitter i planutvalget som i formannskapet.

– For å være sikret kontroll må vi allerede nå varsle et bygge- og deleforbud med begrunnelse i at vi er midt i rulleringen av arealplanen. Samtidig er frykten vi har for hvilke miljøkonsekvenser nær en dobling av biomassen vil ha for miljøet,og da ikke minst villaksen, en del arealdisponeringen. Det er snakk om økt fare for lus, sykdom og rømming, og økt oppdrettsaktivitet vet vi skaper store utfordringer for miljøet, hevdet Trine Noodt.

Administrasjonen uenig

Nærinssjef  Jørgen Kristoffersen hadde plassert seg strategisk mellom daglig leder Tor Erland Nilsen og ALIs Thor Lethtigangas på tilhørerbenken. Kristoffersen og administrasjonen hadde bedt formannskapet gi en postiv høringsinnstilling i form av at kommunen ikke skulle ha noen innsigelser til søknaden fra Cermaq. En konklusjon helt motsatt av ALIs høringsinnspill.

 Innstillingen innholdt også et avstnitt der det heter: «For å styrke kunnskapsgrunnlaget for videre vekst i havbruksnæringen, ønsker Alta kommune at det igangsettes lokale forskningsprosjekter for avklaring av oppdrettsnæringens påvirkning på andre marine arter i vannsøylen. I denne sammenheng er det naturlig at Kompetanseklynge Laks SA har en ledende rolle.»

Mellom ALI og Frp

Til slutt ble omforent vedtak, Frp gjorde  det tidlig klart at de var skeptisk til å hindre utvikling for oppdrettsnæringen i Alta. For lederen i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, som tok plass i formannskapet som varamedlem i løpet av møtet, ble saken svært vanskelig.

– Dette er ingen enkel sak for meg som er medlem av ALI og sentral i Frp. Saken kommer opp samme dag som laksekorttrekningen og vi daglig gjennom levende bilder hos lokalavisen Altaposten får et innblikk i den fantastiske Altaelva. Da er det ikke enkelt å ha et budskap som neppe blir applaudert hos ALIs folk som er tilstede her i dag, sa Mikalsen og la til:

– Det er ingen tvil om at Alta kommune trenger pengene og den aktiviteten som oppdrett representerer. Når miljøundersøkelsen i tillegg er positiv, er det vanskelig å være negativ. Faktisk ble spørsmålet stilt til de som gjennomførte undersøkelsen om Altafjorden tåler mer oppdrett. Svaret var et klart ja. Per i dag har vi ikke større miljøproblem forårsaket av oppdrett.

KrFs Knut Klevstad hadde et godt råd til Mikalsen om hvordan han skulle møte utfordringene med sine personlig kryssende interesser.

– En god løsning må jo være å melde seg ut av Frp, påpekte Klevstad med et smil om munnen.

Føre-var-holdning

Ordfører Monica Nielsen (Ap) etterlot heller ingen tvil om at oppdrettsbedriftene er ønsket, og at kommunen skal legge til rette for vekst. Forutsetningen er, slik posisjonspartiene formulerte det, at man skal ha sikkerhet for at vekst skjer innenfor trygge miljørammer.

– Vi må sikre oss større forståelse og viten. Derfor må Alta kommune gå foran og vise hvordan vi kan få en trygg forvaltning basert på objektiv kunnskap. Arealplanen er vår mulighet til å styre dette; og kommunene har ingen andre styringsverktøy. Alta kommune ønsker full styring med våre areal, enten det er på sjø eller land, så derfor blir rulleringen av arealplanen svært viktig, sa Nielsen som ikke utelukket at rulleringen av arealplanen vil åpne for at Cermaq og andre oppdrettsselskap kan utvide biomassen i Altafjorden.