Vil gi grønt lys for biomasse-utvidelse

Lytter ikke til protester fra ALI og naturvernforbundet.

FORSVARLIG: Jørgen Kristoffersen har laget saksfremlegget til søknaden om volumøkning i Koven.  Foto: Arkiv

nyheter

Cermaq Norway AS har søkt biomasseutvidelse for lokaliteten Ytre Koven i Langfjorden. Saken skal behandles av formannskapet neste uke.

Kommuneplanen

Saksbehandler og næringssjef Jørgen Kristoffersen har ingen merknader og innstiller positivt til en økning fra 3.599 til 5.670 tonn laks. Tiltaket er i tråd med dagens kommuneplan.

Cermaq ønsker drift på færre og større lokaliteter, som Ytre Koven, som har potensial for produksjonsvekst. Oppdrettsnæringen har behov for lokaliteter med høy bæreevne, slik at man kan ha stor produksjon på et begrenset område, heter det i begrunnelsen.

Lokaliteten er i kommuneplanens arealdel avsatt til akvakulturformål og tiltaket er i samsvar med arealdelen.

Skepsis i høringsrunde

ALI og Naturvernforbundet i Finnmark er imidlertid skeptisk.

Naturvernforbundet ønsker midlertidig forbud mot tiltak. Begrunnelsen er at lokaliteten nærmer seg lusegrensen, samt at det pågår revisjon av kommuneplanens arealdel. De påpeker også at likebehandling tilsier at man i likhet med i Store Kvalfjord vedtar et midlertidig forbud.

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) frykter for økt lusespredning og henviser  til NINA-rapporten  «Effekter av lakselus på villaks og sjøørret»

–  Dette er en trussel for utvandrende laksesmolt – noe som kan ha ført til dårlige fangster i Altaelva sesongen 2013-2016, begrunner ALI i høringen, og er opptatt av sykdomssmitte gjerne kommer som et resultat av stor tetthet av laks.

Miljøundersøkelse

Næringssjefen påpeker i saksfremlegget at Alta kommune  i 2017, i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark, har gjort en omfattende miljøundersøkelse av Altafjorden. Formålet med undersøkelsen var å avklare  eventuelle endringer i miljøstatusen sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjort i 2005.

– I perioden 2005- 2017 har det vært en økning av biomassen i Altafjorden. Resultatene av miljøundersøkelsen viser imidlertid at sedimentene ikke var belastet med organiske materialer eller kobber. Undersøkelse av bløtbunnfaunaen i de samme undersøkte dypområder viste friske og naturlig bløtbunnsamfunn uten forurensningsindikatorer. Oksygenforholdene i bunnvannet var god i dypområdene med 80% oksygenmetning i slutten av august, heter det i fremlegget.

Mer kunnskap

Det er likevel et ønske om økt kunnskapsgrunnlag.

– Alta kommune foreslår at det igangsettes lokale forskningsprosjekter for avklaring av oppdrettsnæringens påvirkning på andre marine arter i vannsøylen. I denne sammenheng er det naturlig at Kompetanseklynge Laks SA tar dette inn i sin prosjektportefølge, heter det i innstillingen.

Formannskapet får nå saken på sitt bord.