To selskaper søker om kapasitetsøkning

Oppdrettsselskap ønsker økt volum i Finnmark.

Illustrasjonsbilde  Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

nyheter

I Vest-Finnmark har Cermaq søkt om utvidet kapasitet ved fem av sine lokaliteter. Det gjelder de som heter Tuvan, Rivarbukt, Elvevika, Sloppegrunn og Ytre Koven.  Norway Royal Salmon søker utvidelse på den lokaliteten som heter Klubben.

Bestemte krav

I Øst-Finnmark har Salmar Nord AS søkt om kapasitetsøkning på to lokaliteter, den ene i Storbukt, der selskapet driver i samdrift 50 prosent med et annet selskap.

Totalt i hele landet er 24 selskaper som har søkt om utvidelse for 42 ulike lokaliteter.

Fiskeridirektoratet har mottatt unntakssøknader på kapasitetsøkning for til sammen åtte lokaliteter i Finnmark. For hele landet er det søkt om slik økning ved 42 lokaliteter til sammen og det er 24 selskaper som har søkt om dette. Søknadene er levert i samband med tilbud om kapasitetsøkning på seks prosent for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, som Fiskeridirektoratet omtaler i en pressemelding. Der går det fram at for å få tilbud om kapasitetsøkning er det visse krav til dokumentasjon over tid av lakselus og behandlinger på de lokalitetene hvor det er søkt om en økning.

Til havbruksfondet

Muligheten for økningen er ikke noen gave fra Staten. For får man innvilget kapasitetsøkning skal vederlaget for økningen gå til staten som sluser 80 prosent av pengene til Havbruksfondet. Forskriften slår fast at det skal betales 120.000 kroner per tonn som tillatelsen blir utvidet med, heter det i regjeringens forskrift om kapasitetsøkning

I Fiskeridirektoratets melding heter det en innehaver som oppfyller visse miljøkriterier søke om økning av produksjonskapasitet på inntil 6 prosent. Det er Mattilsynet som avgjør om innehaveren oppfyller kriteriene som er satt i § 12. Det er satt egne regler for blant annet hva som skal tas hensyn til i samband med medisinering mot lakselus.

Videre er det den enkelte fylkeskommune som bestemmer for det enkelte produksjonsområdet hvor lokaliteten er plassert og som avgjør hvor mange prosent vekst en innehaver vil få tilbud om. Men seks prosent er altså maks økning.

Søknadene kom inn ved utgangen av januar og er nå til behandling. Og for lokalitetene i Finnmark er det fylkeskommunen som har siste ordet, etter at alle forhold er sjekket grundig fra Mattilsynets side, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.