Fra leasing til kjøp

Kostnadene til leasing av biler skal bort.

ENDRER POLITIKK: Kommunen har tidligere leaset en rekke biler, blant annet el-biler til helsesektoren. Nå skal kommunen fylle behovet med kjøp.   Foto: Arkivbilde: Tom Skoglund

nyheter

Det har Alta formannskap vedtatt enstemmig, riktignok uten Arbeiderpartiets Ole Steinar Østlyngen, som ble ansett som inhabil i saken.

– Fra 1. januar skal Alta kommune i all hovedsak kjøpe sine kjøretøy og finansiere disse ved bruk av kortsiktige lån. Budsjetterte leasingkostnader inndras fra tjenesteområdene og benyttes til å finansiere økte rente- og avdragskostnader, heter det etter onsdagens møte.  Dagens leasing kontrakter løper imidlertid frem til sluttdato.

Det ble videre bestemt at rådmannen skal innarbeide dette inn i budsjettreguleringen for 2018

Det skal videre bevilges egne investeringsmidler til brann og redning, vann og avløp og andre store/spesialtilpassede kjøretøy. 

– Ved enhver nyanskaffelse skal det gjøres en behovsvurdering der hele kommunens bilpark tas med i vurderingen. Alle kjøp av kjøretøy skal konkurranseutsettes, mener formannskapet.