Slik er sykehuskravet fra Alta

Her kan du lese eposten fra Alta-ordføreren til styremedlemmene i Helse Nord.

Alta nærsykehus  Foto: Finnmarkssykehuset

nyheter

Følgende epost gikk til Helse Nord tirsdag kveld. Helse Nords administrasjon bekreftet at de ville videresende eposten som ordfører Monica Nielsen har forfattet på vegne av Alta kommune:

Viser til styremøtet i Helse Nord 25.10-17 og utsendte notat ved saksdokumentene som gjelder sykehus i Vest Finnmark, og som berører Oslo Economics utredning «Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest –Finnmark.»

og oppfordrer på det sterkeste styrets medlemmer å lese gjennom vedlagte rapport før behandling av saker i styremøtet.

Hvert styremedlem har et selvstendig ansvar for best mulig helsetjenester for flest mulig mennesker innenfor tilgjengelige ressurser. Det må derfor foreligge en uhildet utredning før en beslutning av bygging av nytt sykehus vedtas.

Oslo Economics er et anerkjent firma som tilbyr samfunnsøkonomiske utredning for departementer, direktorater, helseforetak og andre virksomheter og har nå levert en rapport til notatet Helse Nord har utarbeidet til dagens styremøte i Helse Nord.

Det fremkommer ikke et eneste nytt datapunkt i Helse Nord notatet og det er således ingenting som rokker med innholdet eller konklusjon i rapporten fra Oslo Economics.

Det er gått ca 1 år siden OE rapporten ble offentliggjort og det må kunne anses som svært uheldig at Finnmarkssykehuset og Helse Nord ikke har brukt denne tiden på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for et fremtidig sykehusstruktur i vest Finnmark , men heller har konsentrert seg om å rette ubegrunnet kritikk mot den eneste vurderinger av samfunnsvirkninger som foreligger, nemlig OE rapporten. 


Hvordan stemmer du i Helse Nord, Kari?

Styremedlemmene i Helse Nord settes under press.


Vi vil fremheve følgende:

  • Det som først og fremst tydeliggjøres i Helse Nord notatet som er fremlagt styret i Helse Nord er kostnaden ved å ta viktige beslutninger på et mangelfullt grunnlag. Per i dag er OE rapporten fortsatt den eneste faktabaserte utredning.
  • Vedlagte notat tydeliggjør at det ikke foreligger noen utredning foretatt av Helse Nord , og at en avgjørelse i styremøte 25/10ikke kan gjennomføres før en helhetlig utredning er gjennomført.
  • Etter at OE leverte rapporten som viste til en nytteverdi på 450 millioner, er det besluttet at sykehuset i Hammerfest skal bygges nytt,og ingen gammel bygningsmasse skal benyttes. Dette styrker nytteverdien 450 mill til 600 mill. med en bygging i Alta fremfor i Hammerfest.
  • Helse Nord notatet bruker innbyggertall i dag, å ikke innbyggertall fra forventet tidspunkt et sykehus ville stått ferdig.
  • Befolkningsveksten er stigende i Alta og befolkningstall for tidspunkt når sykehuset vil stå ferdig må benyttes.
  • Vi gjør styret oppmerksom på at det er et absolutt krav fra statsforvaltningen at utbygger på denne størrelsen skal utredes før vedtak fattes. Dette har styremedlemmer en selvstendig ansvar for å følge opp.
  • Vi viser også til at utredning av sykehusstruktur i Vest Finnmark er fremmet som et dok. 8 forslag i stortinget og vil komme til behandling i Stortinget. Dette kan omgjøre vedtak som fattes for tidlig.

Som et tilleggsdokumentasjon vedlegges link til rapporten fra i fjor fra OE « Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest Finnmark.»

Viser til at det er vedlegget Gjennomgang av Helse Nord- notat vedlagt denne mail,  som minimum må leses før behandling av saker.  Linken under er tilleggsinformasjon.

http://osloeconomics.no/wp-content/uploads/Sykehusstruktur-i-Vest-Finnmark.pdf

Med hilsen

Monica Nielsen

Ordfører Alta kommune

Ny sykehusrapport fra OE «slakter» Helse Nords fakta-gjennomgang

Alta-ordføreren krever at sykehussak på dagens møte utsettes.