Ny sykehusrapport fra OE «slakter» Helse Nords fakta-gjennomgang

Alta-ordføreren krever at sykehussak på dagens møte utsettes.

Fra venstre Kristin Jensen (Ap), Monica Nielsen (Ap) og Anita Håkegård Pedersen (SV) - sentral i Alta politisk ledelse somhar fått en ny rapport fra Oslo Economics som "slakter" beslutningsgrunnlaget til Helse Nord som ligger til grunn for å opprettholde dagens struktur.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Tirsdag kveld fikk Alta kommune en skriftlig vurdering av kvaliteten på beslutningsgrunnlaget for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark som administrasjonen for Helse Nord la fram for kort tid tilbake. Helse Nords notat ble bestilt av helseminister Bent Høie før valget.


 

– Skal jeg gi en nøktern beskrivelse av det beslutningsgrunnlaget som Helse Nord har forsøkt å dokumentere er det rett og slett at det er ikke-eksisterende. Det finnes ikke noe grunnlag for å ta beslutning for å investere mellom to og tre milliarder kroner i et nytt sykehus i Vest-Finnmark, sier ordfører Monica Nielsen og legger til:

– Den ferske gjennomgangen fra Oslo Economics, som ble ferdig tirsdag, etterlater ingen tvil om at vil gamble med flere milliarder av samfunnets midler. Den eneste faktabaserte utredningen som er gjort er foretatt av Oslo Economics (OE), og den vil ikke Helse Nord akseptere.


– Helse Nords pinlige forsvarsskrift

– Omsorgen for fagmiljøet er mantraet til direktøren, samme dagen som foretaket gir fullstendig blaffen i hva fagmiljøet på UNN mener knyttet til hjertebehandling i nord.

 

– Ubegrunnet kritikk mot OE

OE gjorde i 2016 på oppdrag fra Alta kommune en samfunnsanalyse ut fra ulike parametere på sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rapporten, «Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest –Finnmark», ble offentlig høsten 2016. Hovedkonklusjonen var at det  samfunnsøkonomisk og helsemessig er stor gevinst på å bygge opp et akuttsykehus i Alta som hovedsykehus for Vest-Finnmark, og samtidig nedskalere sykehuset i Hammerfest til nærsykehus. OE har ikke gjort en helhetlig vurdering av to akuttsykehus i Vest-Finnmark, både i Alta og Hammerfest.

I et brev fra ordfører Monica Nielsen til Helse Nord, med krav om at det må gjøres tilgjengelig for styremedlemmene før møtestart i dag onsdag klokken 08.30, krever Alta-ordføreren en reaksjon. Først at styret gjør vedtak der det innrømmes at det ikke finnes et beslutningsgrunnlag, og at det deretter igangsettes en helhetlig utredning av strukturen.

«Det er gått rundt ett år siden OE rapporten ble offentliggjort og det må kunne anses som svært uheldig at Finnmarkssykehuset og Helse Nord ikke har brukt denne tiden på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for et fremtidig sykehusstruktur i vest Finnmark , men heller har konsentrert seg om å rette ubegrunnet kritikk mot den eneste vurderinger av samfunnsvirkninger som foreligger, nemlig OE rapporten», skriver Nielsen i brevet til Helse Nord. 

Krever utsettelse

Overfor Altaposten er Alta-ordføreren svært klar på at det vil være skandaløst av styret i Helse Nord og vrake fakta som nå legges på bordet.

– Helt sentralt her er at på ett punkt er OE og administrerende direktør Lars Vorland helt enige; i gjennomgangen til begge framkommer samme konklusjon: Det finnes ikke noen helhetlig utredning av sykehusstrukturen. Alternativene er ikke helhetlig utredet, og det finnes ikke et faktagrunnlag for å gjøre noen beslutning som vil legge føringer for framtidig struktur, er den klare meldingen fra Nielsen som legger til:

– Etter vår oppfatning snakker vi om lovbrudd dersom vi ikke får en utsettelse og igangsetting av en omfattende ny og helhetlig utredning av strukturen i form av flere alternativ. Dette går også klart fram i de vurderinger OE har gjort i sin siste gjennomgang av det beslutningsgrunnlag direktøren i Helse Nord har lagt fram for styret.

– Betyr det at Alta kommune krever at saken om valg av tomt til nytt sykehus i Hammerfest på dagens møte også må utsettes?

– Ja, det er en naturlig konsekvens av at tomtevalget er en del av en struktur som ikke er utredet, og som alt tyder på kan bety at milliarder av kroner feilinvesteres med de konsekvensene det får for liv og helse til innbyggerne.

Slakt

Notatet hvor ledelsen i Helse Nord har forsøkt å gi en redegjørelse for beslutningsgrunnlaget for et nytt sykehus i Hammerfest til en kostnad for mellom to og tre milliarder kroner, har blitt møtt med unison kritikk for manglende substans. Lokalt har Vorlands «utredning» nærmest blitt slaktet, og dette følges opp i gjennomgangen fra OE. Her heter det:

«Det som først og fremst tydeliggjøres i Helse Nord-notatet, er kostnaden ved å ta viktige beslutninger på et mangelfullt grunnlag. At det er igangsatt kostbare prosjekter for utvikling i Alta og Hammerfest, uten at det er gjennomført dekkende utredninger av konsekvensene, medfører en betydelig kostnad for foretaket som kan være irreversibel.

Administrerende direktør i Helse Nord er i den utsendte styresaken tydelig i sin vurdering: Adm. direktør vil til slutt vise til vedlegg 1, og si at spørsmål om flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta, ikke er ansett som et alternativ. Dette bærer også hele notatet preg av; det er ikke gjort noe forsøk på å vurdere virkningene av en flytting, hverken for helseforetaket eller for samfunnet. Dermed er OE-rapporten fortsatt den eneste faktabaserte vurderingen av virkningene av en flytting av sykehuset fra Hammerfest. OE-rapporten viser tydelig en rekke fordeler med å flytte sykehuset til Alta, og det er beklagelig at Helse Nord ikke ønsker å forholde seg til disse funnene.»

Tjener på Alta-sykehus

Siden OE-rapporten ble publisert for om lag ett år siden, har det fremkommet at det nå planlegges å bygge et fullstendig nytt sykehus på ny tomt i Hammerfest, uten gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. OE slår nå fast det derfor bør kunne legges til grunn at det ikke vil være høyere investeringskostnader ved å bygge sykehuset i Alta sammenlignet med i Hammerfest.

«Dette endrer én av forutsetningene i OE-rapporten, slik at den positive nettonåverdien ved en flytting av sykehuset til Alta øker fra OErapportens 450 millioner kroner til om lag 600 millioner kroner. Helse Nord-notatet har ikke avdekket feil eller mangler ved OE-rapporten som gir behov for andre endringer enn dette.»