Gir Rafsbotn utviklingsglid

Kommunestyret ga grønt lys for reiselivsprosjekt.

REISELIVSPROSJEKT: På kartet er veien fra E6 og inn til oppstillingsplassen som familien Johansen nå skal etableres i Rafsbotnlia tett på alpinanlegg og klatrepark.  Foto: Kart, Alta kommune

nyheter

Kommunestyret samlet seg i dag bak detaljregulering for Nordelvdalen caravanoppstilling i Rafsbotn. Dette er et reiselivsprosjekt som kommer som  en sideeffekt av det store reiselivsprosjektet i Rafsbotn; alpinanlegg, klatrepark, skiløyper og fritidsbebyggelse i Rafsbotnlia/Bjørnfjellet – en allerede vedtatt plan på 2.300 dekar som nå er under full utbygging.

Ordfører Monica Nielsen kunne fornøyd konstatere at ingen hadde motforestillinger til prosjektet og planen. Detaljplanen ble enstemmig godkjent uten noen form for debatt.

Caravanoppstillingsplassen er på privat område tilhørende entreprenør-familien Johansen i Rafsbotn. Tiltakshaver er Torleif Johansen på vegne av Alfhild Johansen med flere. Tiltakshaver ønsker en kapasitet på rundt 200 caravanplasser, og vil tilrettelegge med infrastruktur. Det skal bygges serviceanlegg som tilknyttes vann og avløp, parkering, samferdselsanlegg og uteoppholdsarealer. Området skal tilføres strøm til fordeling ut til caravanplassene. Detaljplanen er utarbeidet av sivilingeniør Ole Hammari AS.

Det var lenge uklart om planen på grunn av omfanget ville medføre krav om konsekvensutredning (KU). Planadministrasjonen sendte derfor ut forespørsel om konsekvensutredning på høring. Basert på høringsuttalelsene konkluderte administrasjonen at KU ikke var nødvendig, og derfor kunne kommunestyret vedta endelig detaljplan. Høringen ga ingen innsigelser fra overordnede myndigheter, og de fire andre høingsinnspillene ble nær alle innarbeidet i planen. Utbygging og drift av området vil skje i privat regi og vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.

I sin vurdering skriver administrasjonen  at selv om planforslaget er større enn først tiltenkt, har administrasjonen ikke merknad til planen. «Fritidsbebyggelsen og resten av arealet som er satt av til alpinanlegg, og areal til turistbedrift/næring, vil kunne styrkes av tiltaket. Planadministrasjonen anbefaler at kommunestyret godkjenner detaljplanen», påpekes det i saksframlegget.