999 millioner til samiske formål

...og Sametinget nærmer seg en halv milliard.

Fra Sametingets plenumssal.  Foto: Denis Caviglia

nyheter

På regjeringens oversikt over Statsbudsjettet fremgår det at potten til Sametinget foreslås å utgjøre 486 millioner kroner i 2018. Dette er en økning på 30 millioner sammenlignet 2017-budsjettet. Hvorvidt det følger med nye oppgaver fremgår ikke.

– Til samiske formål totalt foreslås en ramme på om lag 999 millioner kroner i 2018, fremgår det på statsbudsjettet.no.

Videre under fanen «Sametinget» heter det følgende:

  • For å styrke de samiske språkene og sikre første steg av oppfølgingen av samisk språkutvalgs rapport NOU 2016: 18 Hjertespråket, foreslås det å øke bevilgningen til Sametinget med 5 millioner kroner i 2018. Videre foreslås det å øke bevilgningen med 2,5 millioner kroner til Sametingets generelle arbeid med samisk kultur og språk.
  • Som følge av at Hattfjelldal kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli 2017, foreslås Sametingets budsjettramme økt med 4,5 millioner kroner.
  • I 2013 foreslo regjeringen Stoltenberg II "som en del av Kulturløftet, å ha en særskilt satsing på samiske kultur- og språktiltak i perioden 2013 til 2017". I tråd med føringene fra regjeringen Stoltenberg II utløper den midlertidige bevilgningsøkningen i 2017, og det foreslås å redusere bevilgningen til Sametinget med ti millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Samisk høgskole med én million kroner for å styrke ordningen med Samiske veivisere. Det skal opprettes nettsider med informasjon om samisk språk, kultur og samfunnsliv spesielt rettet mot ungdom. Sekretariatet til veiviserordningen skal også styrkes.

Det var på forhånd knyttet spenning til hvorvidt et nytt kombinasjonsbygg, der Samisk vgs og Beaivvas nasjonalteater ville få midler til et felles bygg, slik europaminister Frank Bakke Jensen (H) tidligere har lovet. Statsbudsjettet inneholder ingenting som tyder på at dette prosjektet starter opp i kommende år.