Fefo-direktøren positiv til Nussir

...nå er det styret som skal ta stilling til saken.

Fefo-direktør Jan Olli.  Foto: Eirik Palm

nyheter

19. september møtes styret i Finnmarkseiendommen (Fefo). Her skal blant annet Nussirs søknad om driftskonsesjon tas stilling til.

Jan Olli innstiller overfor positivt overfor styret. Det pekes særlig på at tiltaket vil bidra til en positiv samfunnsutvikling, som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder, skriver Fefo i en pressemelding.

Direktørens innstilling kommer etter en samlet vurdering, fremgår det av sakspapirene.

– FeFo legger til grunn at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til enighet om tilfredsstillende avbøtende tiltak slik at det fortsatt skal være regningssvarende å drive med reindrift i området, jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementets endelige godkjenning av reguleringsplanen. FeFo ber om at det settes vilkår i en eventuell tillatelse om at tiltakshaver inngår en avtale med kommunen som sikrer en ønsket samfunnsutvikling og at samiske rettigheter og interesser ivaretas, heter det i saksfremlegget for styremøtet.