Bruer-saken: Strifeldt skulle ikke vært erklært inhabil

Ny tabbe avdekket.

Bengt Rune Strifeldt  Foto: Arkiv

nyheter

Fylkesutvalgets behandling av den såkalte Bruer-saken, der Bjørnar Bruer gikk til sak og vant i to rettsinstanser mot sin arbeidsgiver Finnmark fylkeskommune, ble ikke gjennomført korrekt. Det konstaterer Kommunal- og moderniserningsdepartementet (KMD), i et skriv undertegnet avdelingsdirektør Siri Halvorsen og seniorrådgiver Edvard T. Aspelund.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) ble i møtet i Alta erklært inhabil, med bakgrunn i bindinger til personer med tilknytning til saken. På forespørsel fra fylkesutvalget før avgjørelsen mente også administrasjonen at Strifeldt var inhabil.

Dette var en feil avgjørelse, mener KMD.

Liten betydning for søsteren

Lovens ordlyd og juridisk teori har nemlig konstatert at det kun er nære personlige forhold som vil føre til inhabilitet, når man går ut fra forvaltningslovens paragraf 6, som sier at "særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet".

– Strifeldts søster er ansatt ved elevboligene, og hadde Bruer som sin overordnede leder. Ut ifra de oversendte saksdokumentene har hun vitnet i saken, men synes ellers ikke å ha hatt noen særlig rolle i de aktuelle arbeidsrettssakene, og det legges derfor til grunn at dette forholdet ikke vil medføre inhabilitet for Strifeldt ved fylkesutvalgets behandling av saken. Fylkesutvalgets vedtak synes i meget liten grad å ha direkte betydning for søsterens ansettelsesforhold ved elevheimen. Departementet mener søsterens tilknytning til sakens tema er såpass perifer at dette ikke gir grunnlag for å erklære Strifeldt inhabil, heter det fra KMD.

Kunne ikke påvirket til gunst for søskenbarn

Her påpekes det at også Strifeldts søskenbarn og hennes mann vitnet i Bruer-saken. De hadde ifølge Strifeldt selv ikke noen nær relasjon.

– Selv om det ville vært en nær personlig tilknytning mellom Strifeldt og ekteparet, hvilket departementet legger til grunn at ikke foreligger, er et annet sentralt moment i inhabilitetsvurderingen om vedtaket i saken "kan innebære [en] særlig fordel, tap eller ulempe" for enten Strifeldt eller ekteparet. Dersom dette ikke er tilfelle, taler det mot at Strifeldt skal anses inhabil.

KMD vurderer det dit hen at Strifeldt neppe kunne påvirket Bruer-behandlingen i fylkesutvalget på noe vis som kunne medført en "særlig fordel, tap eller ulempe" for Strifeldts søskenbarn.

Habil i annen sak der det ble gjort Bruer-vedtak

Departementet konstaterer videre at Strifeldt ble erklært habil i en annen sak, som omhandlet personalhåndteringen.

– Selv om ett av forslagene da også konkret gjaldt Bruer-saken, ble han altså funnet habil. Dette har også fått betydning for departementets vurdering av hans habilitet i fylkesutvalgets møte 13. februar 2017.

– Departementet har på denne bakgrunn kommet til at det samlet sett ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å erklære Strifeldt som inhabil ved fylkesutvalgets behandling av [saken]. Habilitetsavgjørelsen er dermed ikke innholdsmessig lovlig. Strifeldt skulle deltatt ved behandlingen av [saken]. Dette medfører at det foreligger saksbehandlingsfeil ved vedtaket i saken, skriver departementet.

Fikk ikke direkte betydning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet konstaterer avslutningsvis at det ikke ville påvirket stemmegivningen, om Strifeldt hadde blitt erklært habil. Samtidig påpekes det at Strifeldt kunne vært aktiv i diskusjonen, og at det ikke kan utelukkes at hans deltakelse kunne ha påvirket utfallet i noen av voteringene.

– Dette blir imidlertid kun spekulasjoner. Uansett er det på det rene at hans ene stemme ikke ville ha endret flertallet, og vedtaket ville blitt det samme selv om Strifeldt ble funnet habil, skriver KMD.

Betydningsløs vara

Fylkesutvalget ble kritisert for at ikke Strifeldts varamedlem Claus Jørstad ble innkalt for å kunne tre inn i hans sted. Dette konstaterer departementet ikke var en saksbehandlingsfeil.

– Det foreligger ikke et absolutt krav om at det må innhentes varamedlemmer når et organ tar stilling til et medlems inhabilitet, mener de.

KMD konstaterer videre at stemmegivningen heller ikke ville blitt endret om Jørstad hadde blitt hentet inn som vara i saken.

– På bakgrunn av saken slik den er opplyst, er det ikke grunn til å regne med at feilene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. prinsippene i forvaltningsloven § 41. Vedtaket i fylkesutvalgets [saken] blir dermed stående som gyldig til tross for feilene som er gjort.