– Vi parkerer ikke Finnmark

Med Senterpartiet blir Finnmark eget fylke

PARKER FISKERIPOLITIKK: Geir Iversen og Senterpartiet vil parkere dagens fiskeripolitikk og sørge for at kovtene kommer tilbake til folket og ikke blir et eie for storkapitalen. 

nyheter
  • Partiets førstekandidat: Geir Iversen                    Alder:  62 år      Yrke: Lærer
  • Partiets andrekandidat: Nancy Porsanger Anti     Alder:  39 år       Yrke: Tolk/reindriftsutøver
  • Partiets tredjekandidat: Navn:Kurt Wikan            Alder:  58 år       Yrke: Guide/Fylkespolitikker

Utfordring: Senterpartiet ønsker å utfordre Arbeiderpartiet på fiskeripolitikken. Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet tilbakeføre kvoter fra trålflåten til kystfiskeflåten for å sikre arbeidsplasser langs kysten?

Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt)?

Senterpartiet er et sentrumsparti og ønsker et sterkt samspill mellom privat og offentlig sektor for å sikre best mulig verdiskaping i hele landet. Et sterkt næringsliv innen privat sektor bidrar til viktig verdiskaping for å sikre en sterk offentlig sektor som kan gi innbyggerne gode tjenester innen skole, sykehus, helse og omsorg. Lokalt og nasjonalt eierskap over naturressurser som olje, gass, vannkraft, mineraler og  fisk er med på å sikrer næringsgrunnlaget  til kommende generasjoner. Senterpartiet ønsker en bærekraftig  forvaltning og høsting av naturressurser som tar hensyn til miljø og kommende generasjoner.

Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

Finnmark skal bestå som eget fylke. En annen viktig sak for Finnmark er å beholde lokalt eierskap over naturressurser som grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i fylket.

Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

Svar: Det bør gjennomføres et regjeringsskifte for å kunne satse på hele Norge og ta hele landet i bruk for å skape arbeidsplasser og aktivitet der folk bor. Innbyggerne i hele landet har krav på likeverdige tjenester inne skole og høyere utdanning, sykehus, helse og omsorg. Trygghet i forhold til politi og beredskap. Offentlige arbeidsplasser må lokaliseres til hele landet og ikke sentraliseres til Oslo slik vi har sett med dagens regjering, som har etablert 2000 nye byråkrat arbeidsplasser i Oslo.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

Senterpartiet satser på en oppslutning i Finnmark på 15%.  Senterpartiet vil være garantisten for en ny regjering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. For å sikre en ny regjering som ivaretar Finnmark og distriktene er innbyggerne i Finnmark avhengig av et sterkt Senterparti.

Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

–  Regjeringen skuffer mest i sentralisering av arbeidsplasser og tvangsammenslåing av kommuner og fylker. Det samme gjelder nedbygging av forsvaret i forhold til Andenes, og heimevernet. Gledelig at fiskeriminister måtte trekke tilbake forslag om oppheving av pliktlevering til fiskemottak.

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

1.Distriktspolitikk. Sentralisering av arbeidsplasser gjennom store reformer innen Politi, Høgskolesektoren, kommuner og fylker. Finnmark skal bestå som eget fylke.

Svar 2. Fiskeripolitikk. Opprettholde leveringsplikt og eierskap til fiskeressursene i fylket.