– Nei takk til Nussir

SV vil forby sjødeponi og sier nei til gjenåpning.

Kirsti Bergstø.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det er nestlederen i SV som skal sikre mandat for partiet i Finnmark. Den 36 år gamle nessebyjenta,barnevernspedegogen og småbarnsmoren Kirsti Bergstø  topper SVs liste i Finnmark. Bak henne følger seniorreådgiver i Kystverket, Jan Olsen, fra Nordkapp og bonde Hanne Harila fra Vadsø. Andre og tredjekandidaten er henholdsvis 46 og 33 år.

–  Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornyd? Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

–  SV mener det er riktig og viktig at finnmarkinger har blitt herrer i eget hus gjennom finnmarksloven.

–  Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

–  Ja. SV er mot tvangsekteskap, både når det gjelder folk, kommuner og fylker.

–  Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

–  Nei. De kommunene som ønsker å slå seg sammen må selvsagt gjøre det, men det må ikke skje gjennom statlig tvang og sulteforing. SV er det partiet som foreslår mest i overføring til kommunene, det er der man bor kommuneøkonomi og velferd merkes.

–  Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

–  I dag favoriseres import framfor bruk av norsk jord. Denne utviklinga må stoppes. Utmarksbeite må bli mer lukrativt enn import av kraftfor og vi må sikre at produktiv jord brukes til matproduksjon.

–  Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Det er viktig at reintallet er tilpassa økologiske tålegrenser. En avklaring av reintall og tiltak må skje i samarbeid med forskere, Sametinget og ikke minst reell dialog med næringa sjøl. I dag jakter staten enkeltutøvere til Høyesterett. Det er feil måte å gjøre det på.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

–  SV jobber for en omfordeling fra trål til kystflåten. Kystflåten leverer fersk kvalitetsfisk og sikrer verdiene lokalt. Vi har foreslått å grunnlovsfeste at fisken skal tilhøre folket og forvaltes på en måte som sikrer arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Jeg oppfordrer alle til å støtte arbeidet vårt med å signere på folketshav.no

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer. Hvordan vil du/ditt parti stemme over forslaget?

– Det er viktig å få bygd et nytt sykehus i Hammerfest, i tillegg til et nærsykehus i Alta med flere funksjoner, som CT og MR. Dette er store investeringer som vil komme folk i regionen til gode. En time-out vil gjøre at dette arbeidet stopper opp, men vi må se på bedringer når det gjelder transport.

– Vil du/ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– SV jobber for et bedre helsetilbud til hele fylkets befolkning, der det som kan desentraliseres flyttes nærmere folk. De få gangene vi trenger akutthjelp et det avgjørende at man får rask hjelp og riktig hjelp. Derfor sloss SV for å beholde ambulanseflyet som var foreslått tatt bort fra Alta og flytta til Tromsø. I likhet med Fagforbundet, sykepleierforbundet og legeforeninga frykter SV svake fagmiljø og dermed svekket trygghet om to akuttsykehus blir tre. Svake fagmiljø er oppskrift på sykehusnedleggelse.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgt påvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– SV vil avvikle foretaksmodellen og sikre at styring av sykehusene gjøres av folkevalgte. Markedsprinsipper må ut av helsesektoren.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– Det viktigste vi kan gjøre er at også rullebanen i Alta forlenges. Det foreslo SV under behandlingen av nasjonal transportplan. Dessverre stemte de andre partiene det ned.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– SV prioriterer forlengelse av rullebanene i Alta og Kirkenes, men arbeidet med flyplassen i Hammerfest må få fortgang.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)?Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

– Ja. Dette er svært viktige veiprosjekt som må gis prioritet.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Nei. SV ser på fjordene våre som matfat, ikke dumpingplass. Derfor vil vi forby såkalt sjødeponi. Vi skal ha friske fjorder også i framtida.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den etter endringene framstår?

– For Finnmark sin del er loven grei, vi har et helt annet rammeverk enn resten av landet. De siste endringene som ble gjort i motorferdselloven handlet om å liberalisere snøscooterkjøringa sør i Norge. Det var SV i mot.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken)?

– SV jobber for at alle sikres sted å bo. Jeg vil jobbe for at det skal være minst like gode støtteordninger for elevhybler som for studenthybler. Bygging av elevhybler må sees i sammenheng med behov og fremtidig elevtall. Det må også jobbes med å få flere vertsfamilier som ungdom kan bo hos. 

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teatbygg i Kautokeino?

– Dagens forhold er en skam for et samisk nasjonalteater. SV har foreslått penger til et nytt teaterbygg i Kautokeino og vil fortsette å jobbe for dette.