– Svært ujevn dekningsgrad

Venstre mener vilkårene for elevhybler bør bedres.

INN I STORTINGSPROGRAMMET: Venstre vil likebehandle de økonomiske virkemidlene for bygging av studenthybler og elevhybler tilskudd og finansiering gjennom Husbanken.   Foto: Jarle Mjøen / arkiv

nyheter

Altaposten kunne mandag fortelle at alle de 59 plassene ved elevboligene i Alta er fylt opp, og at det per i dag står det cirka 50 stykker på venteliste for bolig. Det mener Venstres Trine Noodt er for dårlig

– Sliter med økonomien

– Det er ikke rart fylkeskommunen sliter med å få økonomi til å bygge elevhybler. Det burde vært likestilte økonomiske ordninger/vilkår for lenge siden med studenthybler, mener Noodt.

I en epost til Altaposten viser hun til at det er det over dobbelt så dyrt å tilby boliger til elever enn til studenter.

– I dag er det ingen politikk på boliger til elever. Det finnes ingen låneordning fra Husbanken. Det refunderes ingen momsrefusjon til fylkeskommunen når de bygger elevboliger. Det gis ikke tilskudd per boenhet til bygging av elevboliger.

Dette i motsetning til at det i dag føres en egen politikk på boliger til studenter.

– Den består av at husbanken har egen låneordning til finansiering av studentboliger. I tillegg eksisterer det en tilskuddordning der en får 240 000 kroner i tilskudd per boenhet, av en kostnadsramme på 700 000 kroner per boenhet. Tilskuddet skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet. I tillegg er det selvsagt slik at studentboligene får refundert merverdiavgift som utgjør 25 prosent, sier Noodt og kommer med et eksempel:


Excel To HTML using codebeautify.org
Studentboliger:
Kostnad per boenhet:                  700 000 kroner
Tilskudd per boenhet:                  240 000 kroner
Mva refusjon                                    140 000 kroner
Nettokostnad utbygger               320 000 kroner
Elevhybler:
Kostnad per boenhet:                  700 000 kroner
Tilskudd per boenhet:                               0 kroner
Mva refusjon                                                0 kroner
Nettokostnad utbygger:              700 000 kroner


– Som vi ser av regnestykket er det over dobbelt så dyrt å tilby boliger til elever enn til studenter. Da er det ikke tatt hensyn til at Husbanken også stiller opp med billig finansiering av studentboliger slik at de årlige rente- og avdragsutgiftene reduseres, påpeker hun.

Mangler hybler

Ifølge en oversikt over antallet elevhybler og dekningsgrad i fylkeskommunal og kommunal regi skoleåret 2016/17 fremgår det at flere skoler har en dekningsgrad som er mindre enn 60%


Excel To HTML using codebeautify.org
Alta  56 hybler, dekningsgrad 23%​
88 hybler i underdekning
Hammerfest 80 hybler, dekningsgrad 84%
Kirkenes 169 hybler, dekningsgrad 40%​
33 hybler i underdekning
Lakselv vgs 31 hybler, dekningsgrad 37%​
20 hybler i underdekning
Nordkapp​ingen hybler, dekningsgrad 0%
39 hybler i underdekning 
Tana vgs ​23 hybler ​dekningsgrad 153%
Vadsø vgs  33 hybler​dekningsgrad 63%
Vardø vgs   27 hybler ​dekningsgrad 87%


– Vi mangler 160 elevhybler på å komme på en dekningsgrad på 60 prosent fylkeskommunale hybler. Venstres forslag til vedtak i budsjett 2017 på fylket er at Finnmark fylkeskommune skal legge tilrette for gode boforhold og velferdstjenester for borteboende elever i den videregående skole. Dette betyr at en må øke antall hybler i Alta, Kirkenes, Lakselv og Nordkapp betraktelig fra dagens nivå, skriver Noodt og viser til forslaget:

«Fylkesrådmannen bes fremme en sak med forslag på løsninger og en opptrappingsplan for bygging av elevhybler, og gå i umiddelbar dialog med eventuelle utbyggere/aktører som på kort sikt kan bidra til å øke antallet elevhybler der det er underdekning på dette.»