Full trøkk på tidlig skoleinnsats

Høyres skoleløfte: Alle skal kunne lese og skrive.

Tvang er ingen løsning, mener gruppeleder Marianne Haukland i Alta Høyre.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I dag går altfor mange ifølge Høyre og 2. kandidat på Høyres liste i Finnmark til stortingsvalget, Marianne Haukland, ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive.

Det lover hun at Høyre skal gjøre noe med.

Det er i alle fall noe Høyre skal jobbe målrettet mot med andre virkemidler enn hovedmotstander Ap, der fokuset er, ifølge Høyre, bare flere millioner og milliarder til skolen.

– Høyre er først og fremst opptatt av at vi har de riktige og nødvendige tiltakene. Derfor skal vi øke tettheten av ansatte i barnehagen med pedagogisk utdanning til minst 50 prosent, og vi skal særlig ha en forsterket innsats i de første årene av grunnskolen. Med tidlig innsats vil mange flere elever gå ut av grunnskolen med gode ferdigheter i basisfagene, sier Marianne Haukland.

Bruker én milliard

Selv om Høyre er mest opptatt av tiltakene, og mindre av om flere millioner og milliarder som puttes inn i skolen, er skoleløftet deres i valgkampen også kronesatt. Tiltakene koster, og Høyre har beregnet at det må én milliard kroner til for å finansiere de.

– Et tiltak som koster penger er å engasjere 3.000 lærere i nye spesialiststillinger i løpet av neste periode, påpeker Haukland.

Høyre vil bruke lærerspesialistordningen som et av de viktigste tiltakene for å realisere løftet om tidlig innsats. Målet vil være at alle barneskoler skal ha minst én lærer i en lærerspesialiststilling/lærerspesialistfunksjon med et særskilt ansvar for at alle elevene lærer seg å lese og skrive i løpet av de første årene på skolen.

Lærerspesialisten

Lærerspesialiststillingene innebærer ikke nyansettelser, men at en lærer skal fylle en spesialistfunksjon på sin skole. Dette er ikke nyansettelser, men en spesialiststilling og spesialistfunksjoner for lærere som allerede i dag arbeider i skolen.

– Disse lærerne skal være ressurspersoner for tidlig innsats i lærerkollegiet, for eksempel, gjennom å holde seg selv og lærerkollegiet oppdatert på forskning, eller bidra med ekstra innsats for elever som sliter med å knekke lesekoden, klargjør Haukland og legger til:

– Alta kommune er også med i dette prosjektet. Formålet i Alta var også at man skulle lage flere karrieremuligheter i skolen, der man beholdt lærerne i klasserommet.

11 punkts garanti

Høyre har gått ut med en ei lang liste over hva de forplikter seg til å gjennomføre i grunnskolen om de kommer i posisjon de neste fire år

 • 1.       Innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
 • 2.       Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.
 • 3.       Tilby 2 500 lærere plass på en ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring.
 • 4.       Innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.
 • 5.       Sette i gang en nasjonal dugnad for leselyst og støtte opp med en søkbar tilskuddsordning for "Leselyst". Alle barn bør bli lest for minst en time i uken.
 • 6.       Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
 • 7.       Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
 • 8.       Sikre 20 minutters matpause for alle elever i barneskolen.
 • 9.       Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.
 • 10.   Innføre en kommunal plikt til å "banke dører" – drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
 • 11.   Lovfeste en samarbeidsplikt mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang.