Sykehusrapport kommer to måneder etter valget

Helse Nord vil gi en samlet oversikt over beslutningsgrunnlaget for sykehusstrukturen.

ETTERKOMMER KRAV: Administererende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, vil etter samtaler med helsedepartementet gi en samlet vurdering av utredninger og faktabakgrunn av ulike sider av sykehusstrukturen i Finnmark i et dokument.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I et brev til helseminister Bent Høie og omsorgsdepartementet går det fram at Helse Nord vil legge fram premissene for beslutningen om å holde fast ved dagens sykehusstruktur. Det skjer etter kontakt mellom foretaket og helse- og omsorgsdepartementet. Den samlede oppsummeringen av beslutningsgrunnlaget vil først bli lagt fram på styremøte to måneder etter stortingsvalget, og da som et arbeidsdokument. Det skjer i tilknytning til at investeringsbeslutningen for Nye Hammerfest sykehus skal vedtas på samme møte.

– Det vil bli et greit svar til de som hevder at strukturen ikke er basert på et solid kunnskapsgrunnlag. Kanskje burde oppsummeringen kommet  lenge før, men det er i alle fall bra at den nå kommer, sier Høyres toppkandidat i Finnmark, Frank Bakke-Jensen.

Alt skal med

Etter å ha lest brevet hvor det detaljert og punktvis går fram på dokumentasjon utredninger og hvilke fakta som skal med i den samlede oversikten, føler toppkandidaten seg trygg på at man vil få dokumentert at det er gjort et omfattende utredningsarbeid.

– Påstanden om at det ikke finnes et grundig og faglig beslutningsgrunnlag for strukturen som det nå jobbes etter i Vest-Finnmark er jeg sikker på vil framstå i et helt annet lys når dokumentasjonen kommer på bordet. Det vil også gi trygghet for befolkningen om at den nasjonale sykehusplanen er basert på et solid faktagrunnlag og flere faglige godt forankrede utredninger, sier Frank Bakke-Jensen som ut over dette vil vente med å trekke flere konklusjoner til oppsummeringen foreligger.

– I brevet fra Helse Nord er det listet opp en rekke punkter hvor det skal svares spesifikt på hva som ligger av vurderinger, utredninger og fakta. Alt vil bli samlet i et dokument, påpeker han. 

– Ivaretar befolkningen

 I brevet fra Helse Nord går det fram at at ulike hensyn er avveid og vektlagt i utformingen av et spesialisthelsetilbud som best mulig ivaretar hele befolkningen i Vest-Finnmark. I brevet  heter det:

«I denne fremstillingen må også hensynet til ivaretagelse av den humankapital som over år er bygget opp i eksisterende fagmiljøer, risikovurderes og avveies mot andre utviklingstrekk.»

Vurderer OE-rapport

Her er noen av temaene og områdene hvor vurderingene som er gjort skal legges fram:

  • Helse Nords vurderinger av alternative løsninger for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark: Flytting av sykehuset til Alta, inkludert vurderinger og kommentarer til utredningen av Oslo Economics, bestilt av Alta kommune
  • Etablering av to likeverdige sykehus i Vest-Finnmark (Hammerfest + Alta)
  • Forankring i de premisser som ligger til grunn for Nasjonal helse- og sykehusplan- vedtatt av Stortinget i mars 2016
  • Økonomiske bærekraftsanalyser for Finnmarkssykehuset
  • Konseptfase for nybygg Finnmarkssykehuset Hammerfest (Nye Hammerfest sykehus).
  • Oppsummerende vurderinger av faglige og økonomiske premisser
  • Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset, vedtatt av styret i Finnmarkssykehuset mai 2015
  • Vektlegging av det totale helsetilbudet – sørge- for ansvaret – for hele Finnmarks befolkning, inkludert vurdering av samlet framtidig behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i Finnmark
  • Rekrutterings- og personellmessige konsekvenser ved valg av ulike alternativer

Krav om granskning

BØR GRANSKES: Stortingsrepresentant for Høyre, Laila Davidsen, har gjort det klart at både plan og prosess som ble til Finnamrkssykehuset strategiske utviklingsplan (SU) bør granskes.  Foto: Jarle Mjøen

Et av de sentrale punktene for at det nå legges til rette for å investere mellom to og tre milliarder kroner i Nye Hammerfest sykehus er Strategisk Utviklingsplan (SU) for Finnmarkssykehuset som ble vedtatt våren 2015. Planen er et av punktene som Helse Nord nå skal vurdere og som skal  inn i arbeidsnotatet som skal dokumentere et grundig beslutningsgrunnlag.

Høyres stortingsrepresentant fra Finnmark og tidligere Alta-ordfører, Laila Davidsen, ga imidlertid under sykehusmarkeringen i vår folk en usminket vurdering av både prosessen og dokumentet SU som avgjør strukturen i Vest-Finnmark. Davidsen mente folk ikke ville tro hvordan det strategiske dokumentet var blitt til om de fikk høre hele historien, og måten som blant Alta kommune som høringsinstans var behandlet på. Stortingsrepresentanten hadde ingen tillit til verken arbeidet eller sluttproduktet som hun pekte på var avgjørende for bygging av Nye Hammerfest sykehus og dimensjoneringen av sykehuset.

– Det som har skjed her burde blitt gransket, slo Davidsen fast.

Nå har Helse Nord åpnet for å redegjøre for SU og hvor viktig dette dokumentet har vært for å stå fast på dagens struktur.