UiT-direktøren vil ha fem fakulteter

I dag avgjør styret universitet skjebnen til fakultetene ved universitetet.

Fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland.   Foto: Randi Solhaug / UiT

nyheter

Direktøren for UiT har innstilt for styret at UiT Norges arktiske universitet  fra første januar 2018 skal være organisert i fem fakulteter sammensatt slik:

  • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Det juridiske fakultet + Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • akultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Det kunstfaglige fakultet + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Det betyr at IRS-fakultetet i Alta er historie, dersom styret går for denne innstillingen. Da vil organiseringen av fagene som skal tilbys ved UiT Campus Alta innenfor idrett, reiseliv og nordlige studier samt institutt for barnevern og sosialt arbeid skje på en annen måte enn i dag.

Forslaget fra universitetsdirektøren går ut på at det etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. Universitetet i Tromsø oppretter to viserektorstillinger som plasseres regionalt, den ene i Alta og den andre i Harstad. Disse stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland, heter det i innstillingen.

I saksframlegget er det reist en rekke spørsmål. Dokumentene er på 22 sider hvor det er foretatt drøfting av ulike modeller.

 I spørsmålet om hvordan de ulike campus utenfor Tromsø skal ledes, sier universitetsdirektøren seg enig med arbeidsgruppa i at det må være stedlige lederfunksjoner ved hvert campus, men ønsker å avvente nærmere organiseringen av de administrative tjenestene før det tas stilling til om det skal være en campusdirektørstilling som ivaretar denne funksjonen. Beslutningen om hvordan dette skal gjøres er ment å skje høsten 2017, heter det i innstillingen.