Høyre bekrefter at Alta blir underlagt Hammerfest

Klinikk Alta blir ikke likestilt med klinikkene i Hammerfest og Kirkenes.

UNDERLEGGES HAMMERFEST: Marianne Haukland var med å presentere Høyre og Frp sine helseløfter til Alta sist helg, blant annet ble det lovet å gjøre Alta til enlikestilt klinikk med Hammerfest og Kirkenes med egen klinikksjef. Det mente Alex Bjørkmann (t.v for Haukland) ville bli en realitet, men ble raskt korrigert av Haukland som sa at stedlig ledelse i Alta kun var en avdelingsleder på nivå tre. (Arkivbilde) 

nyheter

Tre likestilte klinikker ble lovet på pressekonferansen i Alta sist helg av finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringskollega Frank Bakke-Jensen  (H). Dagen etter pressekonferansen gikk Helse Nord ut i IFinnmark og slo fast at de ikke ville forholde seg til lovnadene til Siv Jensen. I dagens kommunestyremøte ga Høyres representanter Alex Bjørkmann og Marianne Haukland, sistnevnte selv til stede på pressekonferansen, to ulike svar på om Alta nå likestilles med klinikkene i Hammerfest og Kirkenes.

– Jeg forstår det slik at Klinikk Alta får stedlig ledelse kun underlagt Finnmarkssykehuset, og Klinikk Alta blir på lik linje med Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, slo Bjørkmann fast før partifelle Haukland korrigerte Bjørkmann med at det var naturlig at Alta blir underlagt Klinikk Hammerfest.

– Det blir stedlig ledelse, men kun avdelingsleder på ledelsesnivå tre.

Viktig krav

Ordfører Monica Nielsen slo i sitt innlegg fast at det er et krav om at Klinikk Alta ikke blir et underbruk av Hammerfest, men at det blir en selvstendig klinikk med egen klinikksjef som kun skal rapportere til ledelsen i Finnmarkssykehuset. Også Venstres Trine Noodt mente at stedlig ledelse i en selvstendig klinikk var svært viktig.

– Vi ser at helseforetaket har allergi mot å ta signaler fra Alta uansett om de kommer administrativt eller politisk. Derfor er en stedlig ledelse med egen klinikksjef svært viktig for å ha mulighet for at våre ønsker og krav skal bli hørt. Derfor er vi veldig fornøyd med at kravet om stedlig ledelse kommer fram i uttalelsen fra kommunestyret, klargjorde Noodt.

– Enda sterkere

Sammen med Senterpartiets Jan Martin Rishaug markerte Noodt seg som en klar og tydelig støttespiller til alle de krav som ble rettet i uttalelsen.

– Senterpartiet har ingen problemer med å stille seg bak uttalelsen, men kunne gjerne ønsket enda sterkere uttalelse på flere av punktene. Alta har ført en fortvilet kamp for at innbyggerne i Alta skal få et forsvarlig og godt helsetilbud. Vi har mange vindmøller å kjempe mot, men kanskje snur vinden snart og flere parti vil stille opp for Alta, sa Rishaug.

– Vekk med helseforetaket

Alf Bjørn, partiveteranen i Ap som har stått i kampen for bedre helsetilbud i Alta i flere tiår, sa at han måtte passe seg for å ikke hisse seg opp. Han var enig med partifelle Bente Haug at krasse helseuttalelser fra kommunestyret var et tegn på manglende tillit til Helse Nord og Finnmarkssykehuset.

– Uttalelsene fra kommunestyret er et viktig signal til innbyggerne om at vi politikere er villig til å kjempe for bedre helsetilbud. Dessverre er mine erfaringer veldig dårlig etter at helseforetaksmodellen ble innført. Det var enklere å nå fram når sykehustilbudet  var fylkeskommunalt ansvar. Et eksempel; vi hadde 16 sykestueplasser, men med helseforetaket startet en nedbygging. I dag har vi ni, påpekte Bjørn.

Han tok også en tur innom planene om nærsykehus i sitt innlegg, og viste til at kommunestyret i sin høring pekte på at 4.500 kvm var for lite og tjenestetilbudet for svakt. Når det nå viser seg et kutt på over 500 kvm, eller 11 prosent, var han ikke i tvil om at det ville få følger organisering av tilbud og en effektiv drift.

I replikkordvekslingen pekte både Knut Klevstad og Jan Martin Rishaug at Senterpartiet og KrF begge parti på Stortinget har stemt for å avvikle helseforetaksmodellen.

– Kanskje Bjørn bør vurdere å stemme KrF, sa Klevstad og fikk svar at Bjørn ikke var ukjent med tett samarbeid med både KrF og Sp lokalt.


Dette er uttalelsen fra kommunestyret:

1. Pasienttransport Alta – Hammerfest.    ENSTEMMIG

Ca 50 prosent av pasientene som transporteres mellom Alta og Hammerfest, blir overført fra Alta-ambulansen til Hammerfest-Ambulansen på Skaidi. Denne ordningen sikrer at Alta-ambulansen får kortere kjøretid og reduserer dermed tidsrommet bilen ikke er tilgjengelig i Alta. Det medfører likevel en ekstra belastning for pasientene, da overflyttingen mellom bilene skjer utendørs og i full offentlighet.

Kommunestyret er kjent med at Finnmarkssykehuset HF har planer for etablering av et bygg/garasje på Skaidi, slik at overflyttingen av pasientene kan skje innendørs og i mer skjermede omgivelser.

Kommunestyret ber om at disse planene framskyndes, slik at pasientoverflyttingen kan skje innendørs fra januar 2018.

2. Varslede kutt i vedtatt areal for Alta sykehus. ENSTEMMIG

Alta kommunestyre kan ikke akseptere en reduksjon av vedtatt areal for Alta sykehus. Kommunestyret vil også sterkt understreke betydningen av at det planlagte tjenestetilbudet ved Alta sykehus opprettholdes. Kommunestyret er meget bekymret for at en reduksjon på 500 m2 i byggets planlagte kjeller vil gjør bygget mindre funksjonelt. En slik reduksjon vil også kunne medføre endringer i romplaner og tjenestetilbud i andre deler av bygget, og at byggets funksjonalitet reduseres slik at effektiviteten går ned og driftskostnadene øker når bygget tas i bruk. Det planlagte tjenestetilbudet ved Alta sykehus må ikke reduseres i forbindelse med byggeprosessen.

Alta kommunestyre vil også vise til styrevedtak i Finnmarkssykehuset HF der styret anmoder Helse Nord RHF om en tilleggsbevilgning for å ivareta samlokalisering av røntgen, CT og MR og det midlertidige ambulansebygget som skal være under byggeperioden av Alta sykehus. Det er meget viktig at dette bygget er nært knyttet til den eksisterende legevakt i kommunen fort å få en best mulig prehospital tjeneste hos våre innbyggere. Dette slik at den gode kompetansen begge innehar kommer best mulig til sin rett for innbyggerne i vår kommune.

Det er av avgjørende betydning at Helse Nord RHF imøtekommer anmodningen fra Finnmarkssykehuset HF og bevilger nødvendige kroner for å sikre at det som er vedtatt blir bygget i Alta.

Siste informasjon nå er at også arealene ved føden i Alta vil få kutt. Det kan Alta kommunestyre på ingen måte godta. Arealene som er planlagt her må på plass. Dersom det er økonomiske hensyn som ligger til grunn for vurderinger av kutt ved føden, må også nødvendige investeringsmidler til å ivareta planlagt fødetilbud ved Alta sykehus bevilges.

3. Reduksjon av operasjoner i Alta. ENSTEMMIG

Kommunestyret har mottatt informasjon om at pasienter med spesialpolikliniske behov oftere blir overført til Hammerfest sykehus enn tidligere. Vi vil påpeke at pasienter som kan behandles i Alta, skal behandles i Alta, og at dette prinsippet slås fast og videreføres i Alta sykehus.

Alta kommunestyre vil også påpeke viktigheten av at pasienter som har behov for hjelp som per i dag ikke kan gis i Alta, blir sendt raskest mulig til rett sted.

4. Krav om stedlig ledelse ved Alta sykehus. ENSTEMMING

Kommunestyret vil understreke at Alta sykehus må ha stedlig ledelse og ber om at styret i Finnmarkssykehuset HF i styremøte 21.6 slår fast at Alta sykehus, klinikk Alta skal ledes av en klinikksjef med kontorsted Alta.

5.Fremtidig sykehustomt Altagård.  Punkt 1 vedtatt mot 8,  punkt 2 vedtatt enstemmig.

1. Alta kommunestyre retter en stor takk til Alta kraftlag for tomtearealene Alta kommune har fått tilgang til på Altagård.  Alta kraftlag viser igjen at de er en viktig samfunnsaktør i sine eierkommuner.

Alta kraftlags årsmøtets vedtak i juni bidrar positivt i helsesaken og for de fremtidige tilbudene til innbyggerne i regionen. Alta kraftlag har med dette gitt regionen mulighet for etablering av et fremtidig sykehus i Alta by, strategisk plassert ved Alta lufthavn.

2. Alta kommunestyre vil informere styret i Finnmarkssykehuset HF at tomten på Altagård, med ca. 49.700 m2 (sum areal fra Alta kraftlag og Alta kommune) nå åpnes som aktuell sykehustomt og at arealet kan benyttes til fremtidig sykehus i Alta.

Kommunestyret forventer at styret og administrasjonen ved Finnmarkssykehuset HF betrakter sykehustomten på Altagård som et reelt alternativ i forbindelse med planlagte sykehusinvesteringer i Vest-Finnmark. Alta kommune inviterer til dialog med Finnmarkssykehuset for å vurdere mulighetene Altagården byr på.