– Dalen er Altas nye pressområde

Bondehøvding Jørn Suhr hevder landbruket tvinges ut av Tverrelvdalen.

JORDBRUKSBYGD: I Tverrelvdalen er det seks store melkebruk tilhørende bøndene Geir Ove Mannsverk, Ola Losvar, Bjørn Åge Losvar, Liv Unni Opgård, Roger Isaksen og Tor Arne Mannsverk. I dag driver flere på grensen i forhold til tilgang på produksjonsareal. Dette 3D-kartet viser Dalen fra øverst og ned mot midtre deler av bygda.  Foto: 3-D kart, Alta kommune

nyheter

Suhr, tidligere leder i Alta Bondelag – nå aktiv politiker i styret i Alta Senterparti, peker ut Tverrelvdalen som frontlinja i kampen for å sikre aktive bønder nok produksjonsjord.

– Vi har et ferskt eksempel fra den politiske behandlingen. Onsdag hadde planutvalget en klage fra en aktiv gårdbruker som vil tape viktig jord til en veiløsning for Kvitberget boligfelt. Boligdelen er fornuftig plassert uten å være til hinder for landbruket, men tilførselsveien er lagt over landbruksjord, påpeker Suhr og legger til at det er en økende konflikt mellom interessen for å bygge og bo i Dalen og på den andre siden å sikre aktive bønder nok jord.

– Jeg forstår veldig godt at mange vil til Tverrelvdalen for å bo. Dalen tegner seg å bli Altas nye pressområde sett ut fra landbruksnæringens ståsted, mener Suhr.

– Utvid feltene

Suhr understreker at det også er i de lokale bøndenes interesse å legge til rette for boligbygging i Tverrelvdalen. Han ønsker at lokale politiske myndigheter skal gå i aktive forhandlinger med Fefo for å sikre økt areal slik at de to planlagte feltene Kvitberget og Svenbakken kan utvides betydelig.

TA I BRUK BYGDA: Jørn Suhr vil ha mer jord til aktive bønder, og få boligfelt opp i liskråningene der det ikke er landbruksjord.  Foto: Altaposten

 

– Det vil bli boligtomter som er helt konfliktfrie i forhold til landbruket, i boligområder av veldig høy kvalitet. I stedet ser vi at boligbyggingen i Saga-området presser seg stadig lengre opp mot Dalen, og stopper vi ikke her kan noen av Altas beste bønder tvinges ut på leting etter økt produksjonsareal, slår Jørn Suhr fast.

Ikke medhold

Politikerne i Alta har så langt ikke grepet de mange innspillene om å utvide feltene i sørvestvendte lier i Dalen ved å gå inn på Fefo-grunn. I planutvalget onsdag var de imidlertid klar på at nå må de som står i tomtekø snarest kunne søke tomt i  Kvitberget boligfelt. Det var hovedbegrunnelsen for å avvise klagen fra gårdbruker Liv Unni Opgård om å vrake veiløsningen som er foreslått, og utrede nye alternativ.

– Vi kan ikke risikere flere års utsettelse gjennom nye utredninger og eventuelle nye klager. Det har allerede tatt altfor lang tid å få fram tomtene i Kvitberget, sier Frp-representant Odd Erling Mikalsen.

Klageren, Liv Unni Opgård, har vist til at de berørte jordbruksarealene er blant de beste i Alta, og gir på grunn av kvaliteten mulighet til å både fulldyrke og benytte som beiteareal. Hun kan vanskelig se at Alta kommune kan finne en fullgod erstatning for disse arealene.

Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet satte fram forslag om at klagen skulle tas til følge. Hans Arvid Sætrum, som har eiendom som også berøres av veiløsningen, har også klaget gjennom sin advokat. Hans påstand var saksbehandlingsfeil. Klagen ble enstemmig avvist, men går likevel sammen med Opgårds klage til Fylkesmannen for endelig behandling.

– Bruk bondevett

Frp-politiker Odd Erling Mikalsen tror i likhet med Suhr at det vil komme en rekke saker i Tverrelvdalen hvor en må veie mellom landbrukets og andre samfunnsinteresser, spesielt i forhold til spredt boligbygging.

BRUK FORNUFT: Odd Erling Mikalsen (Frp) vil gå i kampen for landbruksjord, men mener bøndene ikke kan si nei til alt, spesielt ikke til fortetting på områder av liten verdi for landbruket.  Foto: Jarle Mjøen

 

– Som politiker lover jeg å kjempe for landbruket. Vi skal ikke bygge ned gode og sammenhengende produksjonsarealer, men det krever at landbruket er smart og frigir areal med marginal landbruksverdi hvor man vet at det aldri vil bli landbruksaktivitet, sier Mikalsen.

Jørn Suhr er ikke fremmed for en slik tanke, men er enda mer opptatt av at de seks store og godt drevne melkebrukene får ta i bruk kvalitetsmessig gode areal som i dag ikke brukes.

– Alle som kjører opp gjennom Dalen ser at det er enormt store areal som kan dyrkes. Det burde være totalt unødvendig at gårdbrukene i Dalen må søke ut for å skaffe nok fôr til dyrene, påpeker Suhr.