– Slåss for utredning

Presser på for å få Stortinget til å vedta sykehusutredning.

GÅR FOR SYKEHUS: Venstre-leder Trine Skei Grande sier at ei enstemmig stortingsgruppe har behandlet et privat lovforslag som vil gi en fullverdig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget. Skei Grande sier at Venstre vil ha sykehus i Alta med både fødeavdeling og fullverdig akuttilbud.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Venstre-leder Trine Skei Grande (V) lovte i sin landsmøtetale og kjempe for sykehus for befolkningen i Alta-regionen, sammen med Trine Noodt. I dag kom Skei Grande til Alta og presenterte et såkalt representantforslag, et privat lovforslag som omtales som «Dokument 8-forslag».  Forslaget går ut på  at det skal igangsettes faglige utredninger av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Formelt fremmes forslaget mandag for Stortinget, men vil ikke bli behandlet før Stortinget avslutter vårsesjonen.

– Det har dessverre pågått en skyggeboksing over alt for lang tid der ingen har vært villig til å stillinig til kravet om utredning. Nå tvinges partiene til å si klart fra om de er for eller mot, og min oppfordring er at samtlige kandidater i Finnmark ved høstens valg sier klart og tydelig fra til velgerne om de vil stemme for lovforslaget, og dermed sikre at dette viktige spørsmålet blir utredet, sa Skei Grande til Altaposten da hun sammen med lokale Venstre-representanter presenterte forslaget foran Alta Helsesenter.

Venstres partileder klargjorde samtidig at Venstre vil kjempe for at Alta skal ha fullverdig akuttilbud på sykehusnivå i tillegg til fødeavdeling.

– Det handler om å siikre liv oghelse, men ikke minst å gi befolkningen trygghet for at man får hjelp når ting skjer. Jeg mener at Alta kan få innfridd kravet om fullverdig akuttilbud og fødeavdeling uten at det må gå på bekostning av Hammerfest og sykehuset her, klargjorde Skei Grande som fortalte at Venstre alldri hadde kommet ut så klart og tydelig uten den jobben Trine Noodt har gjort.

Går i front

Venstres toppkandidat i Finnmark ved høstens stortingsvalg, Trine Noodt, sier til Altaposten at hun er svært glad for at hennes parti nå går i front for å sikre befolkningen i Finnmark en sykehusstruktur som vil gi mest mulig helse igjen for pengene, og ikke minst hvordan 25.000 mennesker i Alta-regionen skal skires et akuttilbud på nivå med resten av landet.

– Dette er et svært viktig steg mot å sikre at vi får en helhetlig, faglig og uavhengig utredning før vi gjør tunge investeringer som vil sementere sykehusstukturen i Vest-Finnmark for de neste 30-40 år. Utredning har vært et tverrpolitisk lokalt krav, og nå er Stortinget nødt å ta stilling til dette kravet, sier Noodt.

Formelt settes dokument 8-forslaget fram av stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Terje Breivik, alle Venstre. Forslaget vil imidlertid ikke bli behandlet før Stortinget oppløses nå i vår, men Venstre mener at det likevel tvinger partiene til å si ja eller nei til utredning i valgkampen.

Viser til Odda

I begrunnelsen vises det til Stortingets vedtak om akuttkirurgi for Odda sjukehus og sier videre: «Det er viktig at innbyggerne på steder som Kvænangen, Loppa, Alta, Kautokeino og Hammerfest blir sikret like god akuttberedskap som innbyggerne i Odda, Narvik, Stokmarknes og på Voss. Forslagsstillerne viser til at Stortinget nylig har sikret akuttberedskapen i Odda. Hardanger har mindre befolkning og betydelig kortere avstander til nærmeste sykehus enn Alta og Kautokeino. På bakgrunn av at hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige utredninger for fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark som ivaretar pasientens beste.
  2. Stortinget ber regjeringen utrede akuttsykehus i Hammerfest, akuttsykehus i Alta og akuttsykehus både i Alta og Hammerfest.
  3. Stortinget ber om at utredningene vurderes særskilt opp mot andre geografiske områder med flere sykehus (på mindre areal, mindre befolkning og kortere avstander) enn det er i Vest-Finnmark, slik som Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Hardanger, Voss etc
  4. Stortinget ber regjeringen fremme sak til stortinget om fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark.