– Krever kiloavgift på laks

Ap-topp vil ha laksepenger til kommunenekassa.

BER OM KONTROLL: Venstre legger fram forslag om full kommunal styring med oppdrettsaktiviteten innenfor egne areaql, og kan få støtte fra Ap. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

Ap-topp Steinar Kralstrøm, 3. kandidat på Ap-lista, mener at  vertskommunene må sikres stabile forutsigbare inntekter fra oppdrettsvirksomheten.

 Finnmark Arbeiderparti har sendt inn forslag på å innføre en kommunal arealavgift på oppdrettsanlegg.  Landsmøtet har nylig vedtatt uttalelsen  «Arbeid til alle er jobb nummer en.» I denne står det følgende:

«Det vedtatte havbruksfondet gir ikke forutsigbare og stabile inntekter til vertskommunene, slik intensjonen var. Vertskommunene må sikres stabile forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst.»

– En rekke kommuner langs norskekysten stiller arealer til disposisjon for oppdrettsnæringen og bidrar derfor til økt verdiskapning i laksenæringen. Det er den enkelte kommune som tar risikoen i forbindelse med den økte forurensningen, sykdomstrusselen og rømningsfaren knyttet til oppdrettsanleggene, dette må kommunene få kompensasjon for, krever Steinar Karlstrøm, som peker på at alle disse faktorene kan ødelegge og forstyrre den biologiske balansen i fjordene.

Tjente 23,7 milliarder

 I perioden 2006 – 2010 viser tall fra Kontali Analyse AS at næringen hadde ett samlet resultat på hele 23,7 milliarder. Dette tilsvarer ett samlet gjennomsnittlig resultat før skatt på 20%.

– I samme periode ble det utbetalt utbytte til eierne på nær 6,3 milliarder. Dette viser at næringen kunne tålt en arealavgift minst på skotsk nivå – som utgjør 17 øre/kg. I samme periode ville en slik avgift utgjort rundt 640 millioner, tilsvarende 2,7 prosent av det samlede overskuddet.

Venstre  med forslag

Nå får Ap mulighet til å gjøre uttalelsen til realpolitikk. Stortingsrepresentanter fra Venstre legger nemlig fram et såkalt representantforslag i Stortinget. Dokument 8-forslaget innholder mange av de momentene Karlstrøm nå tar til ordet for:

– Blir forslaget vedtatt vil det gi større inntekter  og mer ansvar for kommunene, sier Venstes Trine Noodt som peker på at forslaget vil  gi kommunene frihet til å regulere egen oppdrettsnæring.

 – I dag råder ikke kommunene over egne fjorder. I situasjoner der villaksbestanden trues av oppdrettsvirksomhet, har kommunen liten mulighet til å regulere næringen. Med unntak av å begrense avsatt areal til akvakulturformål står kommunene i dag uten muligheter, eller hensiktsmessige virkemidler, til å regulere oppdrettsnæringen, hevder Noodt som håper Ap vil støtte forslaget om å gi kommunene mulighet kunne regulere oppdrettsnæringen selv:

– Dette vil også være en mulig inntektskilde for kommunene. For Alta kommune vil areal- eller produksjonsavgift fra næringen kunne utgjøre store summer, og bli en viktig inntektskilde, klargjør Noodt.

Dokument 8-forslaget inneholder også flere andre punkter der kommunen får større selvråderett, blant annet i forhold til eiendomsskatt og kommunalt skatteøre.